Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Camilla Gjellebæk
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVFT10214 Ulike teknologier, innovasjon og organisering (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanningen Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenesten.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emnet HSVFT10113/HSVFT10114 Ulike teknologier, brukermedvirkning og sentrale aktører.

Undervisningssemester

Emnet gjennomføres i 2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • ha kunnskap om velferdsteknologiske løsninger i et folkehelseperspektiv
 • ha kunnskap om organisatoriske konsekvenser innføring av velferdsteknologiske løsninger gir
 • ha kunnskap om kommunal tjenesteinnovasjon

Ferdigheter:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • anvende aktuelle metoder og teknikker for å delta i innovasjonsprosesser

Generell kompetanse:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • analysere etiske og juridiske rammer og problemstillinger ved innovasjonsprosesser og
  endringsarbeid
 • arbeide systematisk i tverrprofesjonelt teamarbeid

 

Innhold

 • Ulike teknologier i et folkehelseperspektiv
 • Implementering av velferdsteknologi og konsekvenser for organisering av tjenester
  • Velferdsteknologi til bruk i hjemmet, i offentlig virksomhet og i samhandling mellom tjenestenivåene
  • Velferdsteknologi og ansattes funksjon og arbeidsoppgaver
 • Innovasjon
  • Metoder og teknikker i innovasjonsprosesser
  • Medarbeiderdrevet fokus
 • Prosjektarbeid
 • Etiske og juridiske rammer ved innovasjon og endringsarbeid

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningsformene er forelesninger, seminar, gruppearbeid, selvstudier, praktiske øvelser, veiledning, prosjektarbeid og bruk av ikt.

Sentralt i emnet står prosjektarbeid, og studentene anbefales å organisere seg i prosjektgrupper så tidlig som mulig.

Arbeidsomfang

Emnet er organisert med 4 samlinger á tre dager.
I tillegg kommer selvstudier og gruppearbeid.

Praksis

Det er ingen praksisstudier i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innlevering av plan for prosjektarbeid (gruppeinnlevering)

Arbeidskravet må være godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Prosjektoppgave
En prosjektoppgave på maksimum 5000 ord, utarbeidet i gruppe. Det skal være maks fire deltakere i gruppa. Prosjektoppgaven vurderes til Bestått / Ikke bestått. Det gis en samlet karakter for hele gruppa.  

Ved klage på karakterfastsetting på felles eksamensbesvarelse der det gis en felles karakter (gruppeeksamen), må alle de som er vurdert samlet, samtykke i og skrive under på klagen. Resultatet av klagebehandlingen gjelder for samtlige i gruppen.

Ved ikke bestått vurderingsresultat har gruppen anledning til å omarbeide oppgaven en gang.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering
 • Sluttevaluering

Resultatene behandles i lærergruppen.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 03.07.13

Aanesen M, Lotherington T, Olsen F, Devold R og Breivik E. (2009), KS-rapport: Ny teknologi i pleie og omsorg: en kost - nytteanalyse av smarthusteknologi og videokonsultasjoner. Tromsø. 2009

Ausen, D. (2012) Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem, SINTEF A23282, ISBN 978-82-14-05300-5
http://www.sintef.no/project/Velferdsteknologi/Varslingssystemer%20i%20morgendagens%20sykehjem_Innomed.pdf

Bang-Olsen, C. (2012). Hvordan øke implementering og utvikling av velferdsteknologi gjennom samhandling mellom kommuner og private virksomheter? Fredrikstad, Mastergradsoppgave i Entreprenørskap og innovasjon - Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2012

Devik, S. A., & Hellzén, O. (2012). Velferdsteknologi og hjemmeboende eldre: hvilke gevinster er oppnådd med velferdsteknologi som komminukasjonsstøtte for hjemmeboende eldre i kommunehelsetjenesten? -og hva kan påvirke utbyttet? : en systematisk litteraturstudie (Vol. 79). Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag.
http://brage.bibsys.no/hint/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_27757/1/Devik.pdf

Engstrom, M., Lindqvist, R., Ljunggren, B., Carlsson, M. (2009) Staff members' perceptions of a ICT support package in dementia care during the process of implementation. Journal of Nursing Management. 17(7):781-9, 2009 Nov.

Gard, G., & Wikman, A. M. (2012). E-hälsa: innovationer, metoder, interventioner och perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Gjelstad, S. B., Kjeldsberg, A.-B., & Furu, R. (2010). Det er menneskene det kommer an på: elektronisk samhandling og kompetanseutvikling i demensomsorgen. Tønsberg: Aldring og helse.

Grut, L. og Hem, K.-G. (2012) Velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenestene. Forutsetninger og anbefalinger for implementering av Trygghetspakken i Bærum kommune. SINTEF rapport A23142.
http://www.sintef.no/project/Velferdsteknologi/Trygghetspakken/Velferdsteknologi%20i%20pleie-%20og%20omsorgstjenestene_Baerum.pdf

Hofmann, B. (2010). Etiske utfordringer med velferdsteknologi. Oslo, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.(s 10-35)
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Etiske+utfordringer+med+velferdsteknologi.10287.cms

International Research Institute of Stavanger (IRIS), N. S. (2011). Håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon. Otta, Nærings- og handels departementet.
http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Vedlegg/Veiledninger%20og%20brosjyrer/medarbeiderdrevetinnovasjon_handbok_des2012.pdf

Kallesøe, H. and A. K. Petersen (2012). Teknologi, mennesker, faglighed: muligheder og udfordringer i løsning af velfærdsopgaver. Aarhus, ViaSystime. (Kap 12: s. 264-274)

Kommunal- og regional departementet (2013) Nye vegar til fremtidas velferd, Regjeringa sin strategi for innovasjon i kommunesektoren http://www.regjeringen.no/pages/38287227/velferd.pdf

Mikkelsen, B. (2007) Forventninger til plejeboliger for mentalt velfungerende borgere med fysiske handicaps. Århus Kommune
http://www.aarhus.dk/~/media/Subsites/Velfaerdsteknologi/Rapporter/Sammenfatning-af-udsagn---Forventninger-til-plejeboliger.pdf

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (2006): 'Teknologisk Fremsyn om kognition og robotter'
http://fivu.dk/publikationer/2006/filer-2006/teknologisk-fremsyn-om-kognition-og-robotter.pdf

Helse- og omsorgsdepartementet, (2013). Folkehelsemeldingen: god helse - felles ansvar. Oslo, Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-34-20122013.html?id=723818

Helse- og omsorgsdepartementet (2013). Morgendagens omsorg,Vol. 29(2012-2013). Oslo.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-29-20122013.html?id=723252

Mæland, J. G. (2010). Forebyggende helsearbeid: folkehelsearbeid i teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget kap 1,2,6,7,11,13

Normann, T. M. (2010). Svekket helse - mindre sosial kontakt: sosial deltakelse (Vol. 24(2010) nr 5-6): Samfunnsspeilet. http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/svekket-helse-mindre-sosial-kontakt

Rønning, R., E. Wigelius, et al. (2013). Innovationer i välfärden: möjligheter och begränsningar. Stockholm, Liber (s.3-185)

Sintef og Nova (2013) Rapport. Veikart for innovasjon av velferdsteknologi. Erfaringer fra seks velferdsteknologiprosjekter i norske kommuner.
http://www.ks.no/PageFiles/42617/Veikart%20for%20innovasjon%20av%20velferdsteknologi,%20rapport%20juni%202013.pdf?epslanguage=no

Sørensen, F. (2011). Innføring i nettverk. Oslo, Bookworld. "Internett, intranett, lokalnett, transportnett" - 1. utg. Oslo : IDG Norge Books, 2004

Sävenstedt, S., Brulin, C., Sandman, P.O. (2003) Family members' narrated experiences of communicating via video-phone with patients with dementia staying at a nursing home. Journal of Telemedicine and Telecare 9(4) 216-20.

Teigen, H., N. Aarsæther, et al. (2013). Innovative kommuner. Oslo, Cappelen Damm akademisk. ( kap 1,2,3 :s 13-69, kap. 6, 7, 8, 9: 103-169, kap. 11,12, 13: 188-238, kap. 18: 310-326)

Zanaboni, P., & Wootton, R. (2012). Adoption of telemedicine: from pilot stage to routine delivery. [Article]. BMC Medical Informatics & Decision Making, 12(1), 1-9. doi: 10.1186/1472-6947-12-1

Århus Kommune. (2008), Rapport. Kortlægning af Sundhedsteknologi i Århusregionen- fra hjælpemidler til wellnessprodukter (s.5-36)
http://www.aarhus.dk/~/media/Subsites/Velfaerdsteknologi/Rapporter/Rapport-om-kortlaegning-af-Sundhedsteknologi-i-Aarhusregionen.pdf

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. des. 2019 09:40:43