Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPD20211 Innføring i sosialpolitikk, juss, sosiologi og sosialantropologi (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i vernepleie, deltid.

  Forkunnskapskrav utover opptakskrav

  Bestått alle emner i første studieår.

  Undervisningssemester

  4. semester (vår).

  Studentens læringsutbytte etter bestått emne

  Etter fullført emne skal studenten:

  1. Gjøre rede for sentrale sosiologiske og sosialantropologiske begrep i vernepleierfaglig arbeid
  2. Gjøre rede for ulike definisjoner og forklaringer på fattigdom
  3. Anvende kunnskap om sosialt nettverk og nettverkskartlegging
  4. Gjøre rede for betydningen av kulturelle fortolkningsrammer i møte med mennesker samt sette helse og sykdom inn i et kulturelt perspektiv
  5. Gjøre rede for profesjonenes rolle i samfunnet og samfunnsfag som redskap i profesjonsutøvelsen
  6. Gjøre rede for juridisk metode og lovens betydning for yrkesutøvelsen
  7. Gjøre rede for forvaltningsrettslige prinsipper og lovregler som er av sentral betydning for faget og yrkesutøvelsen
  8. Beskrive velferdsstatens oppbygging og funksjon
  9. Beskrive hvilke verdier velferdspolitikken i Norge bygger på og hvordan hovedinnholdet i politikken har betydning for utsatte grupper
  10. Gjøre rede for innsatsområder og hvordan velferdsstatens ordninger får betydning for innbyggernes situasjon

  Innhold

  1. Sosiologisk og sosialantropologisk tenkemåte, definere begrep som makt, avmakt, sosiale avvik og sosial kontroll, inkludering/ekskludering, arbeid, sysselsetting og kulturelle fortolkningsrammer
  2. Konsekvenser av fattigdom for folks liv generelt og for mennesker med funksjonsnedsettelser spesielt
  3. Sosialt nettverk, nettverksarbeid og nettverkskartlegging
  4. Kulturelle fortolkningsrammer, helse, funksjonsnedsettelser og sykdom
  5. Profesjoner og samfunnsfag som redskap i profesjonsutøvelsen
  6. Juridisk metode og sentrale rettskildefaktorer som grunnlag for tolkning av rettsregler
  7. Forvaltningsrettslige grunnprinsipper og rettighets- og tvangsregler i velferdsstaten
  8. Den historiske utviklingen av velferdsstaten. Velferdsstatens oppbygging gjennom det politiske og administrative systemet. Forvaltningsstruktur og oppgaver på kommunalt, fylkeskommunalt, helseforetaks- og statlig nivå og hvordan de ulike nivåene er avhengige av hverandre
  9. Statlige styringssignaler og reformer.
  10. Brukernes behov og mulige tiltak og tilbud i tjenesteapparatet

  Undervisnings- og læringsformer

  Emnet undervises gjennom forelesninger, ressurstimer, seminarer og veiledning. Veiledning foregår i basisgrupper der gruppene diskuterer ulike forhåndsbestemte temaer. Det forutsettes at deltakerne i forkant av veiledningen tilegner seg kunnskap om temaet gjennom lesing og/eller deltagelse i annen undervisning. 

  Undervisningen har som mål å hjelpe studentene til å forstå målene, men hver student er selv ansvarlig for å lære tilstrekkelig til å kunne besvare spørsmål som bygger på målene til eksamen. 

  Praksis

  Ingen praksis i emnet.

  Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  1. En gruppeoppgave 2.500 ord. Skriftlig tilbakemelding fra basisgruppeveileder i Fronter. Det gis mulighet for en omarbeiding.

  2. Individuelt notat maks 1000 ord med skriftlig tilbakemelding far basisgruppeveileder. Det gis en mulighet for omarbeiding.

  3. Gruppeoppgave med innlevering av forslag til 10 påstander til emnetester. Innleverte påstander vurderes til godkjent.

  4. Individuell emnetest som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Det gis ett nytt forsøk til testen. Krav til godkjent er satt til 75 % riktige svar.

  5. Deltakelse i obligatorisk undervisning: Det er krav om 80% deltakelse/tilstedeværelse i undervisning. Det er krav om 90% deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening. Studenten må selv rapportere fravær i Fronter.

  6. Det er 4 timer obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet.

   Godkjente arbeidskrav er gyldige i samme periode som studieplanen.  Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

   Eksamen

   4 timers skriftlig eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt. Besvarelsen vurderes etter karakterskala A - F. Det benyttes interne sensorer.

   Evaluering av emnet

   Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
   - Skriftlig sluttevaluering
   - Referansegruppe
   - Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

   Litteratur

   Litteraturlista er sist oppdatert 270314.

   Oppføringer merket med @ er gratis nettressurser eller tilgjengelige via Høgskolens abonnementer på e-tidsskrifter.

   362.4089 In
   Berg, B. (2012) Innvandring og funksjonshemming. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-02060-0
   Kap.3: Pakistansknorske familier med funksjonshemmede barn s. 57-73
   Kap.4: Bildene i hodet forestillinger om funksjonshemming s. 74-102
   Kap.5: Erfaringer fra møter mellom familier og hjelpeapparatet s. 103-128
   Kap.6: Kultursensitiv kommunikasjon s. 129-150
   Kap.7: Livsholdning, tro og mestring s. 151-171
   I alt 110 s.

   301 Me
   Brodtkorb, E og M. Rugkåsa (red) (2009) Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse-og sosialprofesjonene. Oslo; Gyldendal akademisk
   (hele boka 294 s)

   Ellingsen (2011): Nederst ved enden av bordet. Om utviklingshemmedes deltakelse i arbeidslivet ( 15 sider)

   Elstad, J (2010) Geografiske forskjeller i uføres dødelighet: Levekår, seleksjon, sosial avstand? Tidsskrift for samfunnsforskning nr. 2 2010 s. 191-218 (23s) @

   Finnvold J.E. & Hilde Eirin Pedersen (2012) Alle skal med? Utdanning og arbeid for fysisk funksjonshemmede Samfunnsspeilet, 2012/2 (8 s) 

   http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/alle-skal-med-utdanning-og-arbeid-for-fysisk-funksjonshemmede

   361.6 Ha
   Halvorsen, K , Stjernø S, Øverbye, E (2013): Innføring i helse- og sosialpolitikk; Universitetsforlaget ( hele boka 281 s)

   Hansen, G.V. & Dybvik, K.A.(2009) Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes tilfredshet med deres dagligliv i forhold til andre livskvaliteter SOR-Rapport, nr. 2-2009 s. 8-25 (17 sider)
   http://www.samordningsradet.no/sitefiles/4055/Arkiv_Rapport/2009/8-25_1_.pdf

   302.5 Ho
   Hove, O. (2001). Stigma: teoretiske tilnærminger til stigma og til forholdet mellom stigma og sosiale ytelser - en kritisk drøfting (Oslo): Høgskolen i Oslo. (63 sider) @

   344.03 Kj
   Kjønstad, A. & A. Syse (2012). Velferdsrett I, 627 s. (5. utg ). Oslo: Gyldendal juridisk ISBN 978-82-05-43036-5 (191s)
   Kap.3.2: Retten til opplæring s. 132-139
   Kap.4: Retten til helse- og omsorgstjenester s. 167-214
   Kap.5: Rett til spesialisthelsetjenester s. 215-227
   Kap.6.3: Arbeidsavklaringspenger s. 282-296
   Kap.6.4: Uførepensjon s. 297-312
   Kap.9: Fattigdomsbekjempelse, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram s. 423-469
   Kap 10: Tvangshjemler og tvangsbruk i velferdsretten s. 473-524

   344.03 Kj
   Kjønstad, A. & A. Syse (2012). Velferdsrett II: barnevern og sosialrett, 487 s. (4. utg ). Oslo: Gyldendal juridisk ISBN 978-82-05-42426-5
   Kap.6. Barnevernloven - særlig om hjelpetiltak s. 235-272 (45 s)

   344.041 Oh
   Ohnstad, B. (2013). Juss for helse- og sosialarbeidere. En innføring i lovgivning, juridisk tenkning og metode. (5. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1397-9.
   Kap.2: Begrepet juss, reglenes funksjon og ulike typer regler s. 20 - 34
   Kap.4: Grunnleggende juridiske begreper s. 41 - 59
   Kap.6: De viktigste generelle forvaltningslovene s. 80 - 105
   Kap.7.6: Tvang og maktbruk i helse- og sosialtjenesten s. 115 - 118
   Kap.7.7: Rettighetsbestemmelser i helse- og sosiallovgivningen s. 118 - 120
   (62 s.)

   302.1 So
   Rønning, R. og B. Starrin (red.) (2009). Sosial kapital i et velferdsperspektiv; om å forstå og styrke utsatte gruppers sosiale forankring. Oslo: Gyldendal Akademisk forlag.
   Kap.5: Sosial kapital som grunnlag for politikk og tiltaksutvikling for utviklingshemmede, s. 72 - 83, 11s

   362.483 So
   Sosialdepartementet (2000). Brukerstyrt personlig assistanse, 11 s. Oslo: Departementet. (Rundskriv I-20/2000)
   www.regjeringen.no

   Tøssebro, J. og Christian Wendelborg (2014) (red)Oppvekst med funksjonshemming. Familie, livsløp og overganger, Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-45898-7

   Kap. 1: Introduksjon s. 11 - 32

   Kap  6: Foreldres deltakelse i arbeids- og samfunnsliv

   Kap. 9: Ungdomstid s. 200 - 218

   I alt 64s

   Østfold fylkeskommune ISBN 978-82-91932-53-8 ( totalt 12 sider)

   Samhandlingsreformen (2s)

   Lavinntekt og psykisk helse ( 2 s)

   Fattigdom blant barn er økende (2s)

   Utdanning og helseulikheter (2s)

   Tidlig innsats for unge utenfor (2 s)

   Ungdom - bedre enn sitt rykte? (2s)

   Totalt: 1263 s

   Tilleggspensum (brukes i undervisning)

   Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet (2013). Frihet og likeverd - Om menneksker med utviklingshemming. Meld. St. 45 (2012-13)

   Helse- og omsorgsdepartementet (2013). Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Meld.St.34 (2012-2013)

   Helse- og omsorgsdepartementet (2013). Morgendagens omsorg. Meld.St.29 (2012-2013)

   Helse- og omsorgsdepartementet (2009). Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid. Meld.St.47 (2008-2009)

   344.03 So
   Sosialdepartementet (1992). Lov om sosiale tjenester mv, 248 s. Oslo: Sosialdepartementet (Rundskriv I-1/93)

   362.483 So
   Sosialdepartementet (2000). Brukerstyrt personlig assistanse, 11 s. Oslo: Departementet. (Rundskriv I-20/2000)
   www.regjeringen.no

   362.16 Om
   Sosial- og helsedepartementet (1997). Omsorgsbolig: en veileder, 28 s. Oslo: Sosial- og helsedepartementet: Kommunal- og arbeidsdepartementet. (Rundskriv I - 29/97, H - 24/97 B) www.regjeringen.no

   346.0138 Lo
   Sosial- og helsedirektoratet (2004). Lov om sosiale tjenester kapittel 4A, 91 s. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet (Rundskriv IS-10/2004) ISBN 82-8081-049-8.
   www.regjeringen.no

   Lover
   Diskrimineringsloven
   Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
   Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)
   Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven)
   Lov om arbeid og velferdsforvaltningen (NAV-loven)
   Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
   Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (lov om sosiale tjenester i NAV)
   Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerettighetsloven)
   Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)
   Lov om barneverntjenester (barnevernloven)
   Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova)
   Lov om barnehager (barnehageloven)
   Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

   Lov om folketrygd (folketrygdloven)

   Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)
   www.lovdata.no

   Totalt 1238 sider fra bøker/artikler

   Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 18:43:54