Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPD40211 Praksis 3: Miljøarbeid (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i vernepleie, deltid

Beskrivelsen gjelder f.o.m kull 2012. 

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle eksamener i tredje studieår.

Undervisningssemester

Bachelorstudium i vernepleie, deltid: 8. semester.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

 • Redegjøre for rammebetingelser som styrer individuelt rehabiliteringsarbeid på praksisstedet, samt gjennomføre en litteraturgjennomgang av aktuell litteratur og artikler.
 • Gjennomføre i praksis og dokumentere praktisk gjennomføring av kartleggingsmetoder og begrunne metodevalg og redegjøre for begrensninger ved metodene.
 • Skrive ett arbeidsmål basert på analyse av kartleggingsdata og normative vurderinger formulert med atferdsverb, betingelser og kriterier somresultat av analyse av data.
 • Gjennomføre i praksis, gjennomføring og evaluering av et rehabiliteringstiltak i tråd med sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid.
 • Anvende tilegnet kunnskap om forvaltning og saksbehandling.
 • Beskrive på forespørsel andre helse- og sosialfaglige yrkesgruppers fagfunksjon.
 • Vise gjennom praktiske handlinger vilje og evne til tverrfaglig samarbeid.
 • Redegjøre for mulige konsekvenser for tjenestemottaker ved manglende tverrfaglig samarbeid.
 • Dokumentere nødvendige opplysninger om tjenestemottakeren på en etisk og juridisk forsvarlig måte.
 • Vurdere om egen yrkesutøvelse hjelper den enkelte bruker til å leve et liv bestemt av egne beslutninger (eller i det minste) egen atferd.
 • Praktisere og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger i miljøarbeid og rehabiliteringsarbeid.
 • Leder faglige og tverrprofesjonelle møter.
 • Samhandler og koordinerer arbeidet rundt enkeltindivider og grupper.

Innhold

 • Praksisstedets målsetting, primæroppgaver, juridiske, organisatoriske og administrative rammer.
 • Miljøarbeid.
 • Opplæring, habilitering og rehabilitering for bedring av livssituasjonen.
 • Sammenhengen mellom individuelt miljøarbeid/habiliteringsarbeid og rammefaktorer.
 • Forvaltning og saksbehandling.
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
 • Etiske vurderinger
 • Møteledelse, lederegenskaper, lederferdigheter
 • Lede og koordinere arbeid i ansvarsgruppe med utgangspunkt i tidligere arbeidskrav; individuell plan

Undervisnings- og læringsformer

Praksisperioden organiseres og tilrettelegges for læring gjennom deltakelse i praksisstedets daglige arbeid, veiledningstimer gitt av praksisveileder, skriftlig arbeid og deltakelse på høgskolens undervisningsdager.

Praksis

12 ukers (13 uker ved utenlandspraksis) praksis med 30 timers arbeidsuke på praksisstedet, samt én obligatorisk undervisningsdag ved høgskolen. Selvstudier kommer i tillegg til dette.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskrav som må være godkjent for å få praksisperioden bestått, er følgende:

 1. Gjennomføring av 10 veiledningstimer med praksisveileder
 2. En oppgave basert på gjennomføringen av et systematisk miljøtiltak.
  Oppgaven skal skrives i artikkelformat etter APA-manualen og være på maks 4000 ord.
  Oppgaven vurderes og leveres til gitte frister.
  Oppgaven må være vurdert til godkjent for at det skriftlige arbeidskravet skal godkjennes i sin helhet.
  Oppgaver som ikke blir godkjent, kan omarbeides to ganger.
  Ikke innlevert oppgave anses som ikke godkjent, og studenten har ikke anledning til å omarbeide arbeidskravet dersom det ikke er innlevert ved første innleveringstidspunkt.
  Deler av oppgaven skal leveres til et gitt tidspunkt i praksisperioden for en underveis tilbakemelding fra skoleveileder, og vurderes til godkjent/ikke godkjent. 
  Kravet om informert samtykke og lovens krav om personvern skal følges når studenten skriver oppgaver eller notater fra praksis.
  Ved praksisstart får studenten opplyst frister for innlevering(er) av skriftlige arbeidskrav.
  Skoleveileder gir én veiledningstime på forespørsel fra student, og skriftlig tilbakemelding på oppgaven i nettbasert læringsplattform.  
 3. Praksis vurderes av praksisveileder og skoleveileder i eget skjema etter halv tid og av praksisveileder etter hele praksisperioden. Studenten leverer evalueringsskjemaet til skoleveileder senest 1 uke etter avsluttet praksis.
 4. Fravær må være innenfor godkjente grenser. For fravær se: Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i arbeids- og velferdsfag, barnevern, sosialt arbeid og vernepleie

Godkjente arbeidskrav er gyldig i ett semester. Alle arbeidskrav må gjennomføres og godkjennes samme semester. Dersom ett eller flere arbeidskrav ikke er godkjent, må emnet/praksisperioden gjennomføres på nytt.

Eksamen

Praksisperioden vurderes til Bestått /ikke bestått.

Ved tvil om bestått praksisstudier inntrer egne rutiner, se 'Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie'. For å få praksisperioden vurdert til bestått, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent. Dersom ett eller flere arbeidskrav ikke er godkjent, må emnet / praksisperioden gjennomføres på nytt.

Ved vurdering til 'ikke bestått', må alle arbeidskrav avlegges på nytt.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Muntlig sluttevaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 270314.

Spurkeland, Jan (2009) Relasjonsledelse. Oslo: Universitetsforlaget. 205 sider. ISBN 978-82-15-01497-5 (93 sider)

 • Kap. 1: Begrunnelsen. S. 13-32
 • Kap. 2: Elementer i relasjonsledelse. S. 37-56
 • Kap. 4: Hvordan bli mer relasjonsorientert? S. 101-108
 • Kap. 6: Relasjonsfremmende atferd og relasjonshemmende atferd. S. 123-140
 • Kap. 8: Lær deg mer om kommunikasjon. S. 161-179
 • Kap. 9: Relasjonsledelse og framtid. S. 185-198

Repetisjon fra tidligere emner

Individuell plan - veileder til forskriften.
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/individuell-plan-veileder-til-forskriften/Sider/default.aspx

Norsk førstehjelpsråd og Norsk resuscitasjonsråd (2012). DHLR. Norsk grunnkurs i HLR med bruk av hjertestarter. Retningslinjer 2010.Stavanger: Åsmund S.Lærdal AS. ISBN 978-82-8276-041-6

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 02:42:55