Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPL10311 Innføring i miljøarbeid (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i vernepleie, heltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter avsluttet emne skal studentene være i stand til å:

1. Beskrive årsaker til og konsekvenser av funksjonsnedsettelser og utviklingshemming, og de vanligste fysiske og psykiske tilleggslidelsene.

2. Beskrive faktorer som hemmer og fremmer brukermedvirkning.

3. Beskrive grunnleggende anatomi og fysiologi.

4. Beskrive sentrale elementer ved folkehelse.

5. Beskrive ulike perspektiver på miljøarbeid.

6. Beskrive og anvende miljøterapeutisk metoder og teknikker.

7. Anvende helsefaglige ferdigheter gjennom praktiske bistand.

8. Beskrive og utføre livreddende førstehjelp.

 

Innhold

1. De vanligste fysiske og psykiske tilleggslidelser til utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser, epilepsi, cerebral parese, sansedefekter og autisme.

2. Samarbeid med brukere, pårørende, hjelperrollen, brukere med ulik kulturell bakgrunn.

3. Nervesystemet og sanseapparatet, kartlegging av smerteuttrykk.

4. Livskvalitet; helse, habilitering, arbeid og fritid. 

5. Miljøarbeid ut fra ulike psykologiske perspektiver, atferdsanalytisk perspektiv, helseperspektiv og økologisk perspektiv.

6. Vernepleierens arbeidsmodell, sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid. Datainnsamling og analyse, mål og kriterier for målformuleringer, opplæringsteknikker, tilrettelegging av miljøbetingelser og evalueringsplaner. Juridiske og faglige vilkår knyttet til miljøarbeid, utøvelse av faglig skjønn. Miljøtilrettelegging, hjelpemidler og velferdsteknologi.

7. Hygieniske prinsipper, praktisk bistand ved personlig hygiene og tilrettelegging av måltider. 

8. Førstehjelpers rolle ved akutt skade og sykdom. Hjertestans og alarmering. BHLR (basal hjerte- og lunge-redning).

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen og læring skjer gjennom forelesninger, selvstudier, demonstrasjoner, arbeids- og caseseminar, ressurstimer, og ferdighetstrening. I tillegg kommer obligatorisk veiledning og deltakelse i basisgrupper.

Veiledning
Det er fem (5) timer veiledning i basisgruppe.  

Forslag til innhold i veiledning i basisgruppene:

  • Utfordringer i rollen som student og miljøarbeider
  • Fokus på ulike sider av miljøarbeid
  • Veiledning på arbeidskrav, herunder struktur, plagiering, referanseteknikk m.m jfr. krav til akademisk skriving
  • Gruppeprosessen

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Innleverte notater basert på anvendelse av vernepleiefaglig arbeidsmodell ved tilrettelegging av et konkret tiltak gitt i situasjonsbeskrivelse. Arbeidskravet følger akademiske krav ved skriftlige arbeider, APA-manualen og APA-style.

Notat 1: Kartlegging og analyse.
Notat 2: Målvalg og normative vurderinger.
Notat 3: Tiltaksarbeid; planlegging, metodevalg, gjennomføring, evaluering og drøfting.

Notatene diskuteres i case-seminarer og i basisgruppeveiledning.

  • De tre notatene sammenfattes til en skriftlig individuell oppgave på maks 3500 ord. Studentene gis skriftlig tilbakemelding på oppgaven. Samlet oppgave vurderes til godkjent/ikke godkjent. Det gis mulighet for en omarbeidelse ved ikke godkjent oppgave.
  • Deltakelse i obligatorisk undervisning. Det krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i undervisning. 
  • Godkjent ferdighetstrening. Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening. Ny test i ferdighetstrening kan tas en gang ved ikke godkjent test.
  • Fem (5) timer veiledning i basisgruppe.

Studenten må selv rapportere alt fravær i Fronter.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i samme periode som emnet.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.   

Eksamen

4 timers individuell skriftlig eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt.
Vurderes med karakteren A - F. Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Skriftlig sluttevaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 21.03.2014

362.4083Op
Berg, B. (2014) Dobbelt sårbar - minoritetsfamilier med funksjonshemmete barn. I Tøssebro, J. og Christian Wendelborg  (red)Oppvekst med funksjonshemming. Familie, livsløp og overganger, Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-45898-7 24 s.

150.1943 Co
Cooper, J. O., T. E. Heron & W. L. Heward (2007). Applied behavior analysis, 770 s (2. utg.)
Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Merrill Prentice Hall (76 sider)
Kap. 3: Selecting and Defining Target Behaviors (48-72) 24
Kap. 17: Stimulus Control (392-408)16
Kap. 18: Imitation (412- 418)6
Kap. 19: Shaping (420-432)12
Kap. 20: Chaining (434-452)18

616.89142 An
Eikeseth, S. & F. Svartdal (2010). Anvendt atferdsanalyse: teori og praksis, 518 s. (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget (90 sider)
Kap. 1: Grunnleggende begreper: Operant betinging (21-39) 18
Kap. 2: Grunnleggende begreper: Klassisk betinging (42-58) 16
Kap. 6: Nevrobiologi og læring (139-158) 19
Kap. 7: Forskningsmetoder (159-180) 21

362.3 Ut
Eknes,J,  Bakken, T.L, Løkke, J.A & I. Mæhle (2008) Utredning og diagnostisering, Utviklingshemming psykiske lidelser og atferdsvansker. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-0130-5 (115)
Kap.1: Diagnostisering av utviklingshemming hos barn (17-34) 17
Kap. 2: Diagnostisering av utviklingshemming hos vaksne (35-50) 18
Kap. 10: Diagnostisering av atferdsforstyrrelser psykiske og nevropsykiskatriske lidelser (127-131) 4
Kap. 11: Diagnostisering av depresjon hos personer med utviklingshemming (132-149) 17
Kap. 12: Diagnostisering av bipolar lidelser hos personer med utviklingshemming (150-165) 15
Kap: 13: Diagnostisering av angst og belastningsrelaterte lidelser hos personer med utviklingshemming (166-181) 15
Kap. 14: Diagnostisering av tvangslidelse hos personer med utviklingshemming (182-196) 14
Kap. 15: Diagnostisering av schizofreni og andre psykoser hos personer med utviklingshemming(197-212) 15

362.3 Ut
Eknes, J. & Løkke, J.A. (2009). Utviklingshemming og habilitering. Innspill til habiliteringsprosessen, 283 s. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01342-8 (59 sider)
Kap. 1: Perspektiver på helse og habilitering (19-30) 11
Kap. 2: Livskvalitet (31-44) 13

Kap. 3: Nettverkskartlegging (45-53) 8
Kap. 7: Fysisk aktivitet, kropp og bevegelse (87-94) 7
Kap. 8: Hørselssvikt (95-101) 6
Kap. 11 Oral helse (118-125) 7

Ellingsen, K.E (2011) Nederst ved enden av bordet? Om utviklingshemmedes deltakelse i arbeidslivet. FONTENE forsking, nr. 2, s.4-19 (15 s)

Ellingsen, K.E red (2014). Vernepleiefaglig kompetanse og faglig skjønn. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-02202-4 (59   s)
Kap. 2: Identitet og selvforståelse i møte med hjelpere (47-64) 17
Kap. 3: Vernepleieren som aktør for en «emowerment»- orientert praksis (65-88) 23
Kap:  6: Sjekkliste inkludert casusformuleringer som støtte ved skjønn i målettet miljøarbeid (119-138) 19

302.5 Gu
Gundersen, K. & L. Moynahan (2006) Nettverk og sosial kompetanse Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 13978-82-05-30241-9 (72 sider)
Kap. 3: Nettverkskartlegging (42-58) 16
Kap. 4: Nettverkets struktur (59-77) 18
Kap. 5: Samspillet i nettverket( 78-102) 24

Artikkel i tidsskrift
Haugen, O. H., Høvding, G. & Riise, R. (2004). Øyeforandringer ved Downs syndrom. Tidsskr Nor Legeforen, 124 (2), 186-8.
(3 sider)

150.1943 Is
Isaksen Jørn og Are Karlsen (2013) Innføring i atferdsanalyse. Universitetsforlaget.
ISBN 978-82-15-02076
(69 sider)
Kap. 1: Atferd og atferdsanalyse (11-22) 11
Kap. 2: Viktige begreper i atferdsanalysen (26-47) 21
Kap. 4: Analyse, etablering og endring av atferd (63-80) 17
Kap. 6: Datainnsamling og design (99-119) 20

344.03 Kj
Kjønstad, A. & A. Syse (2012). Velferdsrett II. Barnevern og sosialrett, 473 s. Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-42426-5 (6 sider).
Kap. 7.4.3: Vergemålsloven av 2010 s.297-302

Artikkel i tidsskrift
Malt, E. A., Dahl, R. C., Haugsand, T., M., Ulvestad, I. H., Emilsen, N. M., Hansen, B., Davidsen, E. E. M. (2013). Helse og sykdom hos voksne med Downs syndrom. Tidsskr Nor Legeforen, 133 (3), 290-4. doi: 10.4045/tidsskr.12.0390
(4 sider)

344.04 Mo
Molven, O. (2012). Helse og jus. (7. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-42783-9,h (46 sider)
Kap. 14: Krav om forsvarlig yrkesutøvelse og virksomhet (225-249) 24
Kap. 18: Taushetsplikt og samarbeid (309-331) 22

362.3 Ut
Mæhle, I., Eknes, J. & G. Hauge (red.) (2011). Utviklingshemning Årsaker og konsekvenser. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01300-8 (111 sider)
Kap. 1: Ingen er perfekt (19-23) 4
Kap. 2: Genetiske årsaker til utviklingshemning (23-43) 20
Kap. 5: Down syndrom (67-80) 13
Kap. 6: Williams syndrom (81-87) 6
Kap. 9: Kjønnskromosomavvik (108-113) 5
Kap. 10: Angelman syndrom (117-124) 7
Kap 11: Prader-Willi syndrom (125-135) 10
Kap. 12: Fragilt X-syndrom (136-143) 7
Kap. 13: Rett syndrom (144-150) 6
Kap 23: Hjerneskade og miljøfaktorer (202-204) 2
Kap. 24: Cerebral parese og utviklingshemning (209-214) 5
Kap. 25: Epilepsi (215-227) 12
Kap. 27: Tre historier om å leve med en diagnose som innebærer psykisk utviklingshemning (241-246) 5

616.0252 No
Norsk førstehjelpsråd og Norsk resuscitasjonsråd (2011). Norsk grunnkurs i førstehjelp. Stavanger Åsmund S. Lærdal AS ISBN 978-82-8276-018-8 (35 s.)

PPS- prosedyrer og kunnskapsstoff

Laerdal. MiniAnne. Lær deg førstehjelp på 30 minutter. Læremetode og faglig innhold godkjent og anbefalt av Norsk Resuscitasjonsråd og Norsk Førstehjelpsråd

Norges Optikerforbund (u.å.) Den lille øyeboken. Hentet 18. 03. 2014 fra http://www.optikerne.no/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=14857
(side 6-12)

612 Me
Sand, O. et al. (2006). Menneskekroppen Fysiologi og anatomi, (2.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-34807-3 (72 sider)
Kap. 4. Nervesystemet
Kap. 5: Sansene

Sansetap.no (u.å.) Nedsatt synsfunksjoner > Definisjoner. Hentet 18. 03. 2014 fra http://www.sansetap.no/smabarn-syn/om/nedsatt-synsfunksjon/synsheming-definisjoner
(1 side)

371.9043 Tu
Tuntland, H. (2011). En innføring i ADL: teori og intervensjon, Kristiansand: Høyskoleforlaget ISBN 978-82-7634-661-9 (182 sider)
Kap 1: Grunnleggende forståelse (17-51) 34
Kap 4: ADL-vurdering (82-115) 33
Kap 5: En oppgaveorientert tilnærming til ADL-trening (116-139) 23
Kap 7: Aktivitetsanalyse og tilrettelegging (148-174) 26
Kap 8: ADL-trening og tilrettelegging (175-241) 66

371.94 Øz
Øzerk, M. & Øzerk, K. (2013). Autisme og pedagogikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN978-82-02-39519 (63 sider)
Kap. 2: Et kort historisk tilbakeblikk på autisme. (23-28) 5
Kap. 3 Autismespekter-forstyrrelser og kriterier i DSM og ICD. (29-45) 17
Kap. 4 Forkomsten av autisme-spekter-forstyrrelser og ulike forståelsesrammer. (46-63) 18
Kap. 5: Autismespekterforstyrrelser i lys av den utviklingspsykologiske forståelsesrammen. (64-85) 22

PPS. Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten
Oslo: Akribe forlag. (62 sider)

Ernæring:
http://www.ppsnett.no/Ernæring

Servering av mat. Gjennomføring (3 s.)
Mating av pasient. Gjennomføring (4 s.)

Kunnskapsstoff:
https://ppsnett.no/pps/kunnskapsstoff/emne?emne=67837

Servering og spisehjelp (1 s.)
Komplikasjoner og observasjoner (3 s.) 
Observasjon av munnhule og tannstatus (1 s.)
Observasjoner ved spisehjelp og matservering (1 s.)

Infeksjonsforebygging:
http://www.ppsnett.no/Infeksjonsforebygging

Instrumenter og utstyr: Arbeid på desinfeksjonsrom: Gjennomføring (1 s)
Aseptikk
Ren prosedyre: Gjennomføring (1 s.)
Håndhygiene
Håndvask. Gjennomføring (1 s.)
Hånddesinfeksjon. Gjennomføring (1 s.)
Hanskebruk
Rene engangs beskyttelseshansker. Gjennomføring (1 s.)

Kunnskapsstoff: Forskning og utvikling 3 s.
https://ppsnett.no/pps/kunnskapsstoff/emne?emne=67847

Personlig hygiene:
http://www.ppsnett.no/Hud og vev:
Sengebad i flatt leie (4 s.)
Sengebad i høyt sengeleie (4 s.)
Nedentilvask av kvinne og jente (2 s.)
Nedentilvask av mann og gutt (2 s.)

Kunnskapstoff: Forskning og utvikling 4 s.
https://ppsnett.no/pps/kunnskapsstoff/emne?emne=70006

Munnstell:
https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=70020

Tannpuss (2 s.)
Stell av tannproteser (3 s.)
Spesielt munnstell (2 s.)

Kunnskapsstoff:
https://ppsnett.no/pps/kunnskapsstoff/emne?emne=67664

Forskning og utvikling 2 s.
Sykdom i tenner og tannkjøtt 1 s.

PPS. Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten
Oslo: Akribe forlag
www.ppsnett.no

Kunnskapsstoff:
Smerte/sansetilstand
Ikke-medikamentell smertelindring: voksne
Kunnskapsgrunnlag > Forskning og utvikling
Rasjonale for ikke-medikamentelle metoder
Ikke-medikamentelle metoder
Kartlegging av smerte
Komplikasjoner og observasjoner
(19 sider)

Førstehjelp: Respirasjon/ sirkulasjon
www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=67479
Basal hjerte-lungeredning (BHLR). Gjennomføring
Fremmedlegeme i luftveiene. Gjennomføring
Sideleie. Gjennomføring
(4 sider)

Kunnskapsstoff: Respirasjon/ sirkulasjon
Førstehjelp:
Forskning og utvikling
Årsaker til uventet hjertestans
Prinsipper og utstyr
Bevissthet, luftveier og åndedrett
Brystkompresjoner og innblåsninger
Fremmedlegemer
Sideleie
(11 sider)

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/meningsfylt-fritid-informasjon-om-stottekontakttjenesten/Publikasjoner/meningsfylt-fritid-informasjon-om-stottekontakttjenesten.pdf  (12 s.)

Totalt 1121 sider

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) LOV 2011-06-24 nr 30 kapittel 9: rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming
www.lovdata.no

Lov om vergemål for umyndige (vergemålsloven). JD (Justis og beredskapsdepartementet) ISBN 82-504-1040-8. LOV-1927-04-22-3, sist endret: LOV-2003-12-12-113 fra 2004-07-01. Ikraftredelse: 2013-07-01
www.lovdata.no

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 02:41:43