Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPL20411 Miljøarbeid og rehabilitering i forhold til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i vernepleie, heltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle emner i første studieår.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter avsluttet emne skal studentene være i stand til å:

 1. Anvende observasjoner og registreringer som måler ulike dimensjoner ved atferd.
 2. Anvende observasjoner og registreringer for identifisering av årsaker til atferd.
 3. Beskrive innholdet i somatisk differensialdiagnostikk ved endret atferd.
 4. Beskrive ulike funksjonsvansker og tilstander.
 5. Beskrive hvordan man ved kartlegging og tolkning kan anslå grad av autonomi-evne hos personer med nedsatt kognitiv fungering.
 6. Anvende analysedata som grunnlag for mål- og tiltaksvalg.
 7. Anvende og begrunne bruk av ulike typer N=1 design.
 8. Vurdere/drøfte juridiske og etiske grunnlag for tiltak.
 9. Beskrive minst ett prinsipp for å øke eller unntaksvis begrense menneskers innflytelse over eget liv.
 10. Anvende og begrunne bruk av ulike opplæringsteknikker.
 11. Anvende og begrunne bruk av ulike forsterkningsstrategier.
 12. Anvende tiltak som fremmer grunnleggende ferdigheter, verbale ferdigheter og samarbeidsferdigheter.

  Innhold

  1. Strategier for måling av progresjon under endrings- og opplæringstiltak
  2. Funksjonelle analyser
  3. Sjekklister for identifisering av somatisk sykdom, samt ulike risikofaktorer og forebygging
  4. Atferdsproblemer hos mennesker med psykisk utviklingshemming, ADHD, multifunksjonshemming, autisme (tidlige tegn) og demens.
  5. Kartlegging av autonomi hos mennesker med nedsatt kognitiv fungering
  6. Normative og deskriptive premisser for målvalg og tiltak
  7. N=1 design, grafisk fremstilling av data, visuelle analyser
  8. Helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 9; Pasient- og brukerrettighetsloven, kapittel 4A. Utviklingshemmede i fengsel
  9. Autonomi- eller nytteprinsippet
  10. Særtrening, læring i naturlige situasjoner og strategier for ferdighets-generalisering 
  11. Forsterkningsstrategier basert på differensiell forsterkning; atferds-avtaler; tegnøkonomi
  12. Atferds-analytisk tidlig intervensjon, alternativ og supplerende kommunikasjon, kognitive hjelpemidler, sosial ferdighetstrening

  Undervisnings- og læringsformer

  Seminarer, forelesninger, ferdighetstrening, veiledning og selvstudier. I tillegg vil caseseminarer utgjøre en sentral del av arbeidsformen i emnet.  

  Praksis

  Det er ingen praksis i emnet.

  Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Studentene skal i løpet av emnet arbeide med to (2) caseoppgaver a maks 4000 ord.   Oppgavene leveres i Fronter til fastsatte datoer. Veiledning og feedback gis i caseseminarer, veiledning og ressurstimer. Studenten skal ha en komplett læringsmappe (to caseoppgaver) 14 dager før eksamen.
  • Deltakelse i obligatorisk undervisning. Det er krav om 80% deltakelse/tilstedeværelse i undervisning. Det er krav om 90% deltakelse tilstedeværelse i ferdighetstrening. Studenten må selv rapportere sin tilstedeværelse i Fronter

  Arbeidskravene er gyldige i samme periode som emnet.

  Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

  Eksamen

  Muntlig individuell eksamen (ca. 40 minutter).
  Ved muntlig eksamen tas det utgangspunkt i de innleverte caseoppgavene. De innleverte skriftlige oppgavene vurderes ikke. Det er den muntlige prestasjonen som vurderes med bokstavkarakterer.

  Det benyttes karakterskala A - F.
  Intern og ekstern sensor.

  Den muntlige eksamen skal dokumentere at studenten (a) har og kan anvende kunnskaper om problemområder som kjennetegner ulike klient-/brukergrupper som profesjonen arbeider med, og (b) kan redegjøre for og beskrive sentrale arbeidsmetoder/prosedyrer/tiltak som profesjonen anvender i forhold til disse gruppene, og (c) kan vurdere og begrunne hvordan man går fram i det systematiske arbeidet for å utvikle og tilrettelegge tiltak, samt hvordan man arbeider direkte med den enkelte klient/bruker/tjenestemottaker basert på (a) og (b).

  Evaluering av emnet

  Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

  - Skriftlig sluttevaluering
  - Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

  Litteratur

  Litteraturlista er sist oppdatert 08.12.2014

  Banda, Devender R.; Grimmett, Eric & Hart, Stephanie L. (2009) Activity Schedules. Teaching Exceptional Children, 41 (4), 16-21. 5 sider

  Christopher, P. J., & Dougher, M. J. (2009). A behavior-analytic account of motivational interviewing. The Behavior Analyst, 32, 149-161.

  150.1943 Co
  Cooper, J. O., T. E. Heron & W. L. Heward (2007). Applied behavior analysis, 770 s. (2. utg.)

  Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Merrill Prentice Hall
  Kap 1: Definition and Characteristics of Applied Behavior Analysis s. 2-22
  Kap 2: Basic Concepts s. 24-45
  Kap 6: Constructing and Interpreting Graphic Displays of Behavioral Data s. 126-156
  Kap 7: Analyzing Behavior Change: Basic Assummptions and Strategies s. 158-174*
  Kap 8: Reversal and Alternating Treatment Designs s. 176-198
  Kap 9: Multiple Baseline and Changing Criterion Designs s. 200-223
  Kap 10: Planning and Evaluating Applied Behavior Analysis Research s. 225-253
  Kap 11: Positive Reinforcement s. 255-289
  Kap 12: Negative Reinforcement s. 291-302
  Kap 13: Schedules of Reinforcement s. 304-323
  Kap 16: Motivating Operations s. 374-389
  Kap 21: Extinction s. 456-467
  Kap 22: Differential Reinforcement s. 469-484
  Kap 23: Antecedent Interventions s. 486-496
  Kap 24: Functional Behavioral Assessment s. 500-523
  Kap 25: Verbal Behavior s. 526-547
  Kap 26: Contingency Contracting, Token Economy, and Group Contingencies s. 550-574
  Kap 28: Generalization and Maintenance of Behavior change s. 614-655
  384 sider

  616.89142 An
  Eikeseth, S. & F. Svartdal (red.) (2010). Anvendt atferdsanalyse: teori og praksis, 2. utgave Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-30181-6.
  Kap. 3: Motivasjon s. 60-74
  Kap. 4 Språk, regelstyring og bevissthet s. 80-96
  Kap. 9: Valg av atferdsanalyse og måter og bruke den på s. 207-219
  Kap. 10: Autisme s. 223-239
  Kap. 11: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder og hyperkinetisk forstyrrelse s. 247-274
  Kap. 12: Behandling av barn med atferdsforstyrrelser s. 275-290
  Kap. 13: Trening av sosial kompetanse s. 294-314
  Kap. 14: Atferdsproblemer hos mennesker med utviklingshemming s. 319-332
  151 sider

  362.3 Ut
  Eknes, J, Bakken T. E. Løkke, J. A & Mæhle. I. (red.) (2008). Utredning og diagnostisering. Utviklingshemming, psykiske lidelser og atferdsvansker. Oslo: Universitetsforlaget
  Kap. 7: Somatisk differensialdiagnostikk ved utredning av atferdsvansker og mulige psykiatriske symptomer. s. 88-101
  Kap. 17: Diagnostisering av demens hos personer med utviklingshemming. S. 219-233
  27 sider

  362.3 Ut
  Eknes, J & Løkke, J. A. (red.)(2009). Utviklingshemming og habilitering. Oslo: Universitetsforlaget.
  Kap. 5: Seksualitet – opplæring og veiledning s. 66-73
  Kap. 9: Utviklingshemming og syn - en tilnærming i habiliteringsarbeidet i forståelse av ulike funksjoners og faktorers betydning for kommunikasjon og samspill s. 102-109
  Kap. 14: Negativ frihet og evne til selvbestemmelse s. 153-160
  Kap. 17: Hjelpemidler for forståelse, selvstendighet og deltagelse s. 191-201
  Kap.18: Avtalestyring s. 203-211
  Kap. 21: Utagering - utfordrende atferd s. 233-244
  Kap. 22: Selvskading hos mennesker med alvorlig og dyp grad av utviklingshemming s. 245-253
  Kap. 24: Utviklingshemming og kriminalitet s. 266-282
  74 sider

  Fossnes, J., Olaff, H.S., & Isaksen, J. (2012). Praktiske øvelser innen felles oppmerksomhet hos barn med autisme. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 39 (2),  187-200.
  13 sider

  362.4 Fr
  Fröhlich, A. (1995). Basal stimulering for mennesker med multifunksjonshemming. Ad Notam Gyldendal, s 33-50 (kopieres).

  302.5 Gu
  Gundersen, K. & Moynahan, l. (2006). Nettverk og sosial kompetanse. Oslo: Gyldendal Akademisk.
  Kap. 11. trening av sosial kompetanse s. 157-163
  Kap.12. Hva er sosial kompetanse s.163-167
  Kap. 13 Forholdet mellom sosial kompetanse og avvikende atferd s. 167-179
  Kap. 14 Teoretisk bakgrunn for trening av sosial kompetanse s. 181-201
  Kap. 15 Trening av sosial kompetanse med grupper s. 203-252
  Kap. 16 Implementering og generalisering s. 254-257
  100 sider.

  Helsedirektoratet - Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4a - E-læringskurs http://pasientrettighetsloven.helsedir.no/ 15 sider

  Holth, P. (2012) Fellesoppmerksomhet og kilder til ny atferd. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 39(2), 143-152. 9 sider

  362.4 Mu
  Horgen,T., K. Slåtta, A. Gjermestad (red.) (2010). Multifunksjonshemming, livsutfoldelse og læring. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: -82-15-00920-4

  Kap. 3: Det nære språket – språkmiljø. Grunnleggende forhold for utvikling av gjensidig forståelse. s. 57-73
  Kap. 4: Deltagelse s. 76-89
  Kap. 8: En skoledag med glede og engasjement. Om viktige forhold i den gode skolehverdagen s. 141-164
  Kap. 11: Tilpassede spill, hobbyer og hyggeaktiviteter s. 200-214
  Kap. 12: Med mulighetens briller. Videoopptak som redskap til utvikling av felles forståelse og fagmiljø s. 214-228 80 sider

  Løkke, J.A., Berger, C., Aadalen, R. & Vold, J.A. (2011).Tidsbasert presentasjon av stimuli med forsterkereffekt og vandring hos en person med demens. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 38 (2), 45-50.

  Løkke, J.A., Eriksen, E.S., Hansteensen, C., Karlsøen, A.N. & Vold, J.A. (2011). Preferansekartlegging for personer med kognitiv svikt på sykehjem. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 38 (2), 77-88.

  Løkke, J.A., Falck, R., Jacobsen, A., Steen, L.K., Unnemark, G.A.  & Vold, J.A. (2011). Økt sosial interaksjon som følge av primingaktiviteter blant eldre med demens. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 38 (2), 89-95. 

  371.928 Lø
  Løvaas, O.I. (2003). Opplæring av mennesker med forsinket utvikling: grunnleggende prinsipper. Oslo: Gyldendal akademisk.
  Kap.13: Ikke-verbal imitasjon, s. 115-134
  Kap.15: Tidlig reseptivt språk, s 141-150
  Kap.19: Tidlige lekeferdigheter, s.181-192
  kap. 22: Verbal imitasjon s. 233-255
  Kap.26 Tidlig grammatikk: jeg vil ha, jeg ser, jeg har s 279-285
  Kap.30 PECS: Kommunikasjonsstrategier for visuelt sterke barn, s.361-375
  81 sider

  616.8582 Mc
  McDonnell, A. A., Sjøbu, A., Elvegård, K., & Stenhammer, T. (2013). Håndtering av aggressiv atferd med lavaffektive tilnærminger. Oslo: Universitetsforlaget. 211 sider

  616.8589 Rø
  Rønhovde, L. I. (2004). Kan de ikke bare ta seg sammen: om barn og unge med ADHD og Tourette syndrom, 308 s. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-32992-3.
  Kap. 2: Diagnostisering og diagnosekriterier s. 44-52
  Kap. 3: Fra småbarnsalder til ung voksen: kjennetegn på ADHD og Tourette syndrom s. 65-83
  Kap. 6: Medikamentell behandling s.154-165
  Kap. 9: Kan de ikke bare ta seg sammen? : atferdsvansker og konfliktløsning s. 243-267
  61 sider

  Salthe, G. (2004). Frihet og ansvar for personer med mentale handikap.

  SOR rapport,  50 (4), 38-53.
  http://www.samordningsradet.no/no/topmeny/tidsskriftet_rapport/  15 sider

  Salthe, G. (2004). Personer med mentale handikap: deltakere og objekter: del 1.

  SOR rapport,  50 (2),  17-25.
  http://www.samordningsradet.no/no/topmeny/tidsskriftet_rapport/
  8 sider

  Salthe, G. (2004). Personer med mentale handikap: deltakere og objekter: del 2.

  SOR rapport,  50 (3), s. 25-33.
  http://www.samordningsradet.no/no/topmeny/tidsskriftet_rapport/
  8 sider

  Vignes, T (2007) Kommunikasjon for mennesker med språkvansker. Valg av alternative responsformer. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 34 (1),  13-28. 15 sider

  Vold, J.A. & Løkke, J. A. (2011). Atferdsanalytiske tiltak for personer med demens:  Et litteratursøk. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 38 (2), 51-58.

  371.94 Øz
  Øzerk, M. & Øzerk, K. (2013) Autisme og pedagogikk: Teoretiske og pedagogiske tilnærminger til arbeid med barn med autisme-spekter – forstyrrelser. Cappelen Damm AS.
  Kap. 8: Metoder for opplæring av barn med autisme-spekter-forstyrrelser, 135-137
  Kap. 9: Discrete Trial opplæring, s. 139-165
  Kap. 10: Incidental opplæring, s. 167-175
  Kap. 11: Pivotal Response Trening, s. 179-197
  Kap. 12: Modellæring, s. 199-211
  60 s.

  346.0138 Lo
  Lov om sosiale tjenester kapittel 4A: rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming (2004). , 91 s. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet (Rundskriv IS 10/2004)
  ISBN 82-8081-049-8

  http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-sosiale-tjenester-kapittel-4a/Publikasjoner/lov-om-sosiale-tjenester-kapittel-4a.pdf

  Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) LOV 2011-06-24 nr 30: kapittel 9: rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

  www.lovdata.no

   

   

   

   

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. sep. 2020 02:42:29