Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Terje Grøndahl
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSABSV10216 Etikk og kommunikasjon (Høst 2016–Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudium i

 • arbeids- og velferdsfag
 • barnevern
 • sosialt arbeid
 • vernepleie, heltid

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene skal ved avsluttet emne kunne:

 • beskrive hva respekt for kollegaer er, inkludert dem fra andre profesjoner
 • beskrive hva respekt og empati er, for brukere og pasienter
 • skille mellom normative og deskriptive utsagn
 • gjengi hovedpunktene i etikken til Aristoteles, Kant, Rawls, utilitarismen, eller omsorgs- og nærhetsetikken
 • beskrive minst to etiske aspekter ved sosialpolitikk og helse- og sosialfaglig arbeid
 • anvende minst en normativ etikkteori til å vurdere på en systematisk måte hva som er en god handlemåte i yrkesrelevante situasjoner der rett svar ikke er opplagt
 • ta standpunkt til om resultatet av å anvende en normativ etikkteori i en yrkesrelevant situasjon kan godtas som eksempel på god etikk
 • beskrive ulike kommunikasjonsferdigheter som fremmer gode mellommenneskelige relasjoner
 • beskrive hvordan respekt og empati kan utøves i mellommenneskelige relasjoner
 • beskrive minst to kommunikasjonsutfordringer i mellommenneskelige relasjoner
 • anvende kommunikasjonsteori for å begrunne hvordan du som hjelper kan komme i posisjon til den gode dialogen
 • gjøre rede for hvordan du selv påvirker og blir påvirket i kommunikasjon med andre
 • gjøre rede for ulike kommunikasjonsstrategier

Innhold

 • Metaetikk
 • Omsorgs- og nærhetsetikk 
 • Normativ etikk:
  • Dydsetikk
  • Pliktetikk 
  • Konsekvensetikk
  • Paternalisme og autonomi
  • Rettferdighetsteori
 • Å være aktiv lyttende
 • Å utfordre den andres perspektiv
 • Å kommunisere om innhold og relasjon
 • Tilpasse konteksten og strukturere samtalen
 • Intersubjektivitet
 • Å være direkte
 • Grunnleggende begreper i kommunikasjon 
 • Praktiske kommunikasjonsferdigheter
 • Konflikt, konfliktmestring og konfliktbearbeiding 
 • Arbeid med yrkesrelevante problemstillinger
 • Tverrprofesjonelt samarbeid

Undervisnings- og læringsformer

Emnet inneholder arbeidskrav og to gruppeoppgaver. Forelesningene tar sikte på å dekke kunnskapsmålene. Deltakelse i basisgrupper, seminarer og arbeid med gruppeoppgavene tar sikte på å dekke ferdighetsmålene. Gruppene er tverrfaglige og nedsettes av høgskolen. Veiledning gis i basisgrupper og i seminarer.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Deltakelse i arbeidet med gruppeoppgavene
 • Deltakelse i undervisning. Det er krav om 80% deltakelse i forelesninger, seminarer og veiledning og 90% deltakelse i ferdighetstrening. Selvrapportering av tilstedeværelse i Fronter.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen.
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Emnet har to deleksamener: To skriftlige gruppeoppgaver.

Deleksamen 1

Skriftlig gruppeoppgave med fokus på etikk.

Deleksamen 2

Skriftlig gruppeoppgave med fokus på kommunikasjon.

Besvarelsene vurderes til Bestått / Ikke bestått. Begge besvarelsene må vurderes til bestått for å få karakter i emnet. Det gis en samlet karakter, Bestått / Ikke bestått.

Ved ikke bestått resultat ved en eller begge deleksamener kan bearbeidet(e) oppgave(r) innleveres for ny vurdering.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig, ved avslutning av emnet

Resultatene presenteres for studentene og i studieretningsmøter.

Litteratur

185 Ar
Aristoteles & Stigen, A. (1999). Etikk: et hovedverk i Aristoteles' filosofi, også kalt "Den nikomakiske etikk". (3. utg). Oslo: Gyldendal ISBN 82-05-26691-3. s. 19-32
(13 s.)

170 Ca
Carson, S. G. & Kosberg, N. (2011). Etikk: teori og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-34084-1.
Alt unntatt Kapittel 5, ss. 11 – 121 og 145 – 201
(167 s.)

174.2 Ch
Christoffersen, S. Aa. (2005). Handling - person - samfunn: innføring i etikk for helse- og sosialfagene. (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00744-1
Utdrag fra kap. 3 (s. 86-104)
(18 s.)

303.482 Da
Dahl, Ø. (2013). Møter mellom mennesker: Innføring i interkulturell kommunikasjon. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-00-45368-5.
Kap. 1-4 og 11-12 (s. 17-99 og 237-296)
(141 s.)

610.730699 Ei
Eide, T. &  Eide, H. (2007). Kommunikasjon i relasjoner.(2. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-32689-7
Kap. 1-2,  7-12 og 14 -16 ( s 12-62, 198-326 og 358-414)
(233 s.)

160 Fø
Føllesdal, D. et al. (2000). Argumentasjonsteori, språk og vitenskapsfilosofi. (7. utg.). Oslo: Universitetsforlaget, ISBN 82-00-12994-2. side 242-262
(20 s.)

174.2 He
Henriksen, J.-O. & Vetlesen, A. J. (2006). Nærhet og distanse: grunnlag, verdier og etisk teori i arbeid med mennesker. (3. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-35554-5
Kap. 8 (s. 114-131)
(17 s.)

174.2 La
Heilmann, G., Pedersen, R., Lillemoen, L. & Børslett, E. J. A. (2011). La etikken blomstre i praksis: en bok om systematisk refleksjon i arbeidshverdagen. Bærum. Side 11-49
http://np.netpublicator.com/netpublication/n91504744
(38 s.)

371.4 Pe
Pettersen, R. C. & Løkke, J. A. (2004). Veiledning i praksis: grunnleggende ferdigheter. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 82-15-00494-6.
Kap. 13, s. 214-227
(13 s.)

174.2 Ru
Ruyter, K.W. (2014). Medisinsk og helsefaglig etikk. (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-46110-9. Utdrag fra Kap. 3 (s. 127-144)
(18 s.)

174.2 Et
Slettebø, Å. & Nortvedt, P. (Red.) (2006). Etikk for helsefagene. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-34249-1
Kap. 11 (s. 193-215)
(22 s.)

170 Me
Kapittel i bok
Wetlesen, J. (1992). Hva slags verdi er menneskeverd? IJ. Wetlesen (Red.) Menneskeverd : humanistiske perspektiver. Utdrag s. 7-28
(21 s.)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 02:42:08