Fakta om emnet

Studiepoeng:
25
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF10114 Velferdsviteren - faget, yrket og samfunnet (Høst 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne er studentene i stand til å:

 1. Gjøre rede for fagområdets plass i samfunnet
 2. Innhente og oppdatere sin kunnskap om arbeidsinkludering i privat og offentlig sektor
 3. Gjøre rede for teori om kunnskapsbasert praksis
 4. Drøfte og anvende ulike yrkesetiske prinsipper relatert til en brukersituasjon
 5. Beskrive hvordan hovedinnholdet i velferdspolitikken har betydning for utsatte grupper
 6. Kjenne til konsekvensene av stigmatisering
 7. Å gjenkjenne egne holdningers betydning for framtidig yrkesrolle
 8. Gjøre rede for betydningen av kulturelle fortolkningsrammer i møte med mennesker
 9. Skrive oppgaver i henhold til gjeldende retningslinjer
 10. Gjøre rede for juridisk metode og lovenes betydning for yrkesutøvelsen
 11. Gjøre rede for forvaltningsrettslige prinsipper og lovregler som er sentral betydning for faget og yrkesutøvelsen
 12. Kunne redegjøre for og reflektere over arbeidslinjas betydning i velferdspolitikken
 13. Beskrive hvordan hovedinnholdet i velferdspolitikken har betydning for arbeidsinkludering
 14. Kunne redegjøre for et globalt perspektiv på arbeids- og velferdspolitikken

Innhold

 1. Introduksjon til arbeids- og velferdsstaten og velferdsviterens yrkesrolle
 2. Generell IT-innføring. Bibliotekundervisning med datasøk for å få kunnskap om velferdsstatens tjenestetilbud, brukergrupper og sentrale virkemidler i personalarbeid
 3. Innføring i teori om kunnskapsbasert praksis
 4. Yrkesetisk grunnlagsdokument og etiske dilemmaer
 5. Følge et tjenestetilbud fra erkjennelse av behov til vedtak og iverksetting i praksis
 6. Introduksjon til psykologiens betydning for å forstå utsatte gruppers situasjon
 7. Ferdighetstrening - arbeid med egne holdninger
 8. Kulturelle fortolkningsrammer, helse og sykdom
 9. Obligatorisk trening gjennom akademisk skrivekurs
 10. Juridisk metode og sentrale rettskildefaktorer som grunnlag for tolkning av rettsregler
 11. Forvaltningsrettslige grunnprinsipper og rettighets- og tvangsregler i velferdsstaten
 12. Sentrale utviklingstrekk i velferdsstaten med fokus på arbeidslinja
 13. Statlige styringssignaler og reformer
 14. Norge og det internasjonale samfunn og betydningen for velferdspolitikken

Undervisnings- og læringsformer

Deler av undervisningen er felles med bachelor i sosialt arbeid; noe også med bachelor i barnevern og vernepleie.

Undervisningen består av forelesninger, studentaktive seminarer, ferdighetstrening, gruppearbeid, veiledning og selvstudier.

Veiledning
I dette emnet vil veiledningen handle om utarbeidelse av veiledningskontrakt, om å arbeide i gruppe og ulike teknikker og metoder i gruppearbeid.

Undervisningen har som mål å hjelpe studentene til å forstå målene, men hver student er selv ansvarlig for å lære tilstrekkelig til å kunne besvare spørsmål som bygger på målene til eksamen.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innlevering av to individuelle notater på maks 1000 ord som godkjennes i Fronter. Tilbakemelding vil bli gitt i seminar.
 • Innlevering av to gruppeoppgaver på maks 1500 og 2000 ord. En av de to gruppeoppgavene skal presenteres i seminar hvor det gis tilbakemelding fra seminarledere og medstudenter. Arbeidskravene godkjennes i Fronter. 
 • Obligatorisk deltakelse i tre (3) timers basisgruppeveiledning.
 • En studiesamtale skal være gjennomført i løpet av emnet.  Kort rapport må være levert i Fronter.

Alle arbeidskravene må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Arbeidskravene står som godkjent for samme periode som emnet.

 

Eksamen

Hjemmeeksamen (gruppe) og skriftlig skoleeksamen (individuell)
Det er to deleksamener i emnet.

Deleksamen 1:
To dagers hjemmeeksamen i gruppe. Besvarelsen skal ha et omfang på maks 2000 ord. Besvarelsen vurderes etter karakterskala A-F. Det benyttes interne sensorer.

Deleksamen 2:
4 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Ingen hjelpemidler tillatt. Besvarelsen vurderes etter karakterskala A-F. Det benyttes interne sensorer.

Hver deleksamen teller 50 % på karakteren for emnet. Deleksamen inngår i samlet karakter for emnet, og gir uttelling først når begge deleksamener i emnet er bestått. Ved ikke bestått karakter på en deleksamen er det tilstrekkelig å avlegge ny/utsatt eksamen kun i denne delen for å bestå emnet.

Ved klage på karakterfastsettelse ved gruppebesvarelse, må hele gruppa samtykke til og signere på klagen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Skriftlig sluttevaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 14.06.2016

Dølvik, J.E., T. Fløtten, J. M. Hippe og B. Jordfald (2014) Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel? NordMod2030. (170 sider) Den nordiske modellen mot 2030. FAFO-rapport

Fløtten, Tone, Å.Hermansen, J.M. Hippe og B. R.Lescher-Nuland (2011). Innmeldt, utmeldt eller påmeldt. FAFO rapport (72 sider) Innmeldt, utmeldt eller påmeldt FAFO-rapport

331.59 In
Frøyland, K. og Ø. Spjelkavik (2014): Inkluderingskompetanse. Oslo: Gyldendal Akademisk. (66 sider)
Del I: Introduksjon og overblikk s. 18-49
Del V: Avslutning s. 306-341

Goode, E. (2014) Deviant behavior, Routledge. Kap. 1. (Ny utgave kommer juni 2016)

361.6 Ha
Halvorsen, K , Stjernø S, Øverbye, E (2013): Innføring i helse- og sosialpolitikk; Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-02196-6 Kap 1,2,3,4,5,9,10,11 og 12 (185s)

320.9481 Ha
Hansen, G.S, M.K. Helgesen & S.I. Vabo (2011): Politikk og demokrati. En innføring i stats- og kommunalkunnskap. Oslo: Gyldendal Akademisk. (120 sider).
Kap.1: Profesjonsutøver i et demokrati s. 15–25
Kap.2: Grunnbegreper i statsvitenskap s. 27–55
Kap.3: Statsforvaltningen og den parlamentariske styringskjeden s. 61–69
Kap.5: Storting og regjering s. 103-133
Kap.6: Forvaltningen s. 135-151
Kap.7: Fylkeskommunen og det regionale nivået s. 153–174
Kap.10: Forholdet mellom stat og kommune s. 244–270

361.65 Ar
Hernes, T., I. Heum og P. Haavorsen, red. (2010). Arbeidsinkludering: om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk Kapittel 1, 2, 3, 6 og 9 (144 sider)

302.5 Ho
Hove, O. (2001). Stigma: teoretiske tilnærminger til stigma og til forholdet mellom stigma og sosiale ytelser-en kritisk drøfting. (Oslo): Høgskolen i Oslo. (63 sider)

344.03 Kj
Kjønstad, A. og A. Syse (2012). Velferdsrett I. 5. utgave. Oslo: Gyldendal Juridisk.
Kap. 2: Rettighetstenkningen i velferdsretten, Del 2.1–2.3, s. 79-113 (34s)
Kap. 4: Retten helse- og omsorgstjenester fra kommunen, Del 4.1-4.5.2, s. 167-198 (32s)
Kap. 7: Trygdeytelser på bakgrunn av barneomsorg og familieforhold, Del 7.1-7.5, s. 313-349 (37s)
Kap. 9: Fattigdomsbekjempelse, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, Del 9.1-9.8, s. 423-456 (34s)
Kap. 10: Tvangshjemler og tvangsbruk i velferdsretten, Del 10.1-10.4, s. 473-485 (13s)

344.03 Kj
Kjønstad/Syse (red.) (2012). Velferdsrett II. Barnevern- og sosialrett. 4. utgave. Oslo: Gyldendal Juridisk.
Kap. 2: Saksbehandlingen i første instans. Del 2.1-2.6, s. 61-96 (36s)
Kap. 6: Barnevernloven – særlig om hjelpetiltak. Del 6.1-6.5, s. 235-267 (32s)

174 Kv
Kvalnes, Ø. (2015). Se gorillaen. Etikk i arbeid. (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. Hele boka. ISBN nr: 978-82-15-01356-5 (200s)

616.0252 Dh 
Lexow, K. (2011). DHLR : norsk grunnkurs i HLR med bruk av hjertestarter : retningslinjer 2010. Stavanger: Laerdal Medical.

339 Ly
Lysestøl, P.A. og Meland E. A. (2012) Velferdsstatens økonomi: innføringsbok i samfunnsøkonomi for helse- og sosialfagsstudenter. Oslo: Universitetsforlaget. Hele boka (250 sider)        

378.170281 Sc
Schewe, O. (2014) Superstudent. Lær mer effektivt, få bedre karakterer. Oslo: Universitetsforlaget. Hele boka (200 sider)

361.65 Ar
Stjernø, S. og E. Øverbye (red). (2012). Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Universitetsforlaget. Kapittel 1,2, og 3. (72 sider)

St.meld.nr. nr. 9 (2006-2007): Arbeid, velferd og inkludering. Oslo: Arbeids- og inkluderingsdepartementet - kortversjon) Kapittel 1-5 (92 sider)
St. Meld. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering

Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere (2015). Oslo: Fellesorganisasjonen. Vedtatt på FOs 6. kongress – mars 2015 https://www.fo.no/getfile.php/01 Om FO/Hefter og publikasjoner/Yrkesetisk grunnlagsdokument_2015.pdf

Nettsteder:
http://kunnskapsbasertpraksis.no/

Høgskolen i Østfold, Biblioteket: Hvordan skrive oppgave? http://www.hiof.no/nor/biblioteket/hvordan-skrive-oppgave_?lang=nor

Lover: www.lovdata.no 

 • Barnevernsloven (1992): Lov om barneverntjenester LOV-1992-07-17-100
 • Folketrygdloven (1997): Lov om folketrygd. LOV-1997-02-28-19
 • Forvaltningsloven (1967): Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker. LOV-1967-02-10
 • Helse- og omsorgstjenesteloven (2011): Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. LOV-2011-06-24-30
 • Sosialtjenesteloven i NAV (2009): Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen – LOV-2009-12-18-131
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 02:42:11