Fakta om emnet

Studiepoeng:
25
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBVP10113 Barnevernpedagogen: faget, yrket og samfunnet (Høst 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnevern.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne skal studentene:

 • Beskrive barn og barndom i historisk perspektiv og samtidsperspektiv
 • Beskrive hva utviklingspsykologi er
 • Beskrive hva som ligger i begrepet omsorgssvikt
 • Beskrive barnevernets historiske utvikling i Norge
 • Redegjøre for barnets beste som begrep
 • Redegjøre for begrepet omsorg, oppdragelse og behandling
 • Redegjøre for grunnprinsipper i profesjonell kommunikasjon
 • Beskrive hovedelementene i Fellesorganisasjonenes yrkesetiske grunnlagsdokumenter
 • Beskrive barnevernspedagogens samfunnsmandat
 • Beskrive hovedelementene i den systematiske arbeidsmodellen ved planlegging og gjennomføring av aktivitet
 • Redegjøre for aktuell sosiologiske perspektiver på hvordan mennesket og samfunnsforhold påvirker hverandre gjensidig
 • Gjøre rede for begrepet fattigdom i relasjon til barnevernfaglig arbeid
 • Gjør rede for kulturforståelse i relasjon til barnevernfaglig arbeid
 • Beskrive velferdsstatens oppbygging
 • Beskrive hvilken betydning hovedinnholdet i velferdspolitikken har betydning for utsatte barn, unge og familier
 • Gjøre rede for forvaltningsrettslige prinsipper og lovregler som er av sentral betydning for faget og yrkesutøvelsen
 • Gjøre rede for juridisk metode og lovens betydning for yrkesutøvelsen

Innhold

Det legges vekt på å gi studentene en presentasjon av barn i et historisk perspektiv. Videre gis en kort innføring i utviklingspsykologi. Barnevernets rolle i samfunnet og barnevernspedagogens lovfestede samfunnsmandat presenteres for å gi en bevissthet omkring yrkesrolle og funksjon. Studentene får en innføring i aktivitetsfaget gjennom et eget aktivitetsseminar med overnatting. I tillegg gis en innføring i hvordan arbeide systematisk når tiltak planlegges og iverksettes. Etisk refleksjon og kommunikasjonsferdigheter trenes på gjennom ulike opplegg. 

Det undervises i temaer som makt, avmakt, sosiale avvik, sosial kontroll og fattigdom og kulturelle fortolkningsrammer. En viktig målsetting i emnet er å gi innsikt i hvordan profesjonsutøvelsen påvirkes av samfunnsvitenskapelige fag.

Det gis en innføring i velferdsstatens historiske utvikling og oppbygging. I tillegg gis en innføring i forvaltningsstrukturer og oppgaver på kommunalt, fylkeskommunalt, helseforetaks- og statlig nivå og om statlige styringssignaler og reformer og folkehelseperspektivet. Brukernes behov og mulige tiltak og tilbud i tjenesteapparatet belyses.

Det undervises i juridisk metode og sentrale rettskildefaktorer som grunnlag for tolkning av rettsregler og om forvaltningsrettslige grunnprinsipper og rettighets- og tvangsregler i velferdsretten.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises gjennom forelesninger, ressurstimer, seminarer og veiledning. Veiledning foregår i basisgrupper der gruppene diskuterer ulike forhåndsbestemte temaer. Det forutsettes at deltakerne i forkant av veiledningen tilegner seg kunnskap om temaet gjennom lesing og/eller deltagelse i annen undervisning.

Undervisningen har som mål å hjelpe studentene til å forstå målene, men hver student er selv ansvarlig for å lære tilstrekkelig til å kunne besvare spørsmål som bygger på målene til eksamen.

Praksis

Studentene starter emne HSBVP104 Mentorskap i flerkulturell kontekst parallelt med dette emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innlevering av 2 individuelle oppgaver på 1000 ord innen gitt frist. Tilbakemelding på arbeidskrav gis av basisgruppeveileder. Gjennomgang av jussarbeidskravet gis i seminar og godkjennes i Fronter av basisgruppeveileder.
 • Gjennomføring av en planlagt aktivitet i gruppe. Det skal skrives en gruppeoppgave på maks 1500 ord som redegjør for aktiviteten på aktivitetsseminaret. Det gis tilbakemelding på arbeidskravet i seminar. Studenter som ikke deltar i planlegging og gjennomføring av gruppeaktiviteten må presentere eget arbeidskrav på 1500 ord knyttet til en aktivitet.
 • Det er 7 timer obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet. Det er krav om 80% deltakelse/tilstedeværelse i veiledning.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning. Det er krav om 80% deltakelse/tilstedeværelse i forelesninger, seminarer og veiledning. Det er krav om 90% deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening.
 • Selvrapportering av fravær i Fronter

Godkjente arbeidskrav er gyldige i samme periode som emneplanen.
Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

p>Det er to deleksamener i emnet. Begge eksamener må bestås for å bestå emnet. Karakter på emnet er den samme som karakteren på deleksamen 2. Ved ikke bestått karakter på en deleksamen er det tilstrekkelig å avlegge ny/utsatt eksamen kun i denne delen for å bestå emnet.

Deleksamen

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Skriftlig sluttevaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 06.07.2016

Oppføringer merket med @ er gratis nettressurser eller tilgjengelige via Høgskolens abonnementer på e-tidsskrifter.

Stortingsmelding nr. 16, (2010 – 2011). Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015). Helse- og omsorgsdepartementet. http://www.regjeringen.no/@

362.7 Så
Befring, E., Frønes, I. og Sørlie, M. (2010) Sårbare unge: nye perspektiver og tilnærminger. Oslo: Gyldendal akademisk. 275 s. ISBN978-82-05-39693-7. Kap. 1 og 2.

301 Me
Brodtkorb, E og M. Rugkåsa (red) (2009). Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse-og sosialprofesjonene. Oslo; Gyldendal akademisk. (hele boka 294 s).

362.7 Bu
Bunkholdt, V. & Kvaran, I. (2015) Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid, 392 s. Oslo: Gyldendal akademisk ISBN/EAN 9788205477179, Kap. 1,2,3,4 og 6.

Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere  - 2011 – Fellesorganisasjonen. http://www.fo.no

362.7 Gr
Grønvold, E. og Storø, J. (2010). Miljøarbeid i barnevernet: Systematikk & refleksjon 146 s. Oslo: Universitetsforlaget. (89 sider) Del 2, s. 57-146

155.4 Op
Gulbrandsen, L.M. (2006) Oppvekst og Psykologisk Utvikling. Oslo: Universitetsforlaget. Utvalgte kapitler.

361.6 Ha
Halvorsen, K , Stjernø S, Øverbye, E (2016): Innføring i helse- og sosialpolitikk; Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-02683-1 (i alt ca 200 s)
Kap  1: Helse- og sosialpolitikk, forsørgelsessystemer og ideologier (19 s)
Kap  2: Historien: Fra fattighjelp til velferdsstat (22 s)
Kap  3: Levekår, helseproblemer og sosiale problemer (26 s)
Kap  4: Den politiske maktstrukturen (22 s)
Kap  8: Familiepolitikk  (20 s)
Kap  9: Helsepolitikk (23 s)
Kap 10: Omsorgstjenester, rus og boligpolitikk (16 s)
Kap 11: Brukerne og deres rettigheter i helse- og sosialpolitikken (23 s)
Kap 12: Innvandringen, innvandrerne og deres rettigheter  (16 s)
Kap 13: Velferdsstatens framtid (14 s)

320.9481 Ha
Hansen, G.S, M.K. Helgesen & S.I. Vabo (2011). Politikk og demokrati. En innføring i stats- og kommunalkunnskap, Oslo: Gyldendal Akademisk. (120 sider).
Kap.1: Profesjonsutøver i et demokrati s. 15–25
Kap.2: Grunnbegreper i statsvitenskap s. 27–55
Kap.3: Statsforvaltningen og den parlamentariske styringskjeden s. 61–69
Kap.5: Storting og regjering s. 96-122
Kap.6: Forvaltningen s. 135-151
Kap.7: Fylkeskommunen og det regionale nivået s. 153–174
Kap.10: Forholdet mellom stat og kommune s. 244-270

344.03 Kj
Kjønstad, A. & A. Syse (2012). Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter, rettsikkerhet og tvang (5. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-43036-5
Kap. 3.3. Retten til opplæring s. 132-139
Kap. 4. Retten til helse- og omsorgstjenester s. 167-214
Kap. 5. Rett til spesialisthelsetjenester s. 215-227
Kap. 6.3. Arbeidsavklaringpenger s. 282-296
Kap. 6.4 Uførepensjon s. 297-312
Kap. 9. Fattigdomsbekjempelse, økonomisk sosialhjelpkvalifiseringsprogram s. 423-469 
Kap. 10 Tvangshjemler og tvangsbruk i velferdsretten s. 473-524

344.03 Kj
Kjønstad, A. & A. Syse (2012). Velferdsrett II. Barnevern- og sosialrett. (4. utg ). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-42426-5 Kap. 6. Barnevernloven - særlig om hjelpetiltak s. 235-277

616.89144 Kv 
Kvaran, I. & Holm, J. (2012). Barnevernsfaglig miljøterapi, 256 s. Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget

155.418 Li
Lillemyr, O. F. (2011). Lek på alvor: førskolebarn og lek - en spennende utfordring, 223 s. (3. rev. utg.). Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-08812-6. (30 sider) Kap. 11

346.017 Li
Lindboe, K. (2011) Barnevernloven: lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (7. utg.) 141 s. Oslo: Gyldendal

344.041 Oh
Ohnstad, B. (2013). Juss for helse- og sosialarbeidere. En innføring i lovgivning, juridisk tenkning og metode. (5. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1397-9.
Kap. 2: Begrepet juss, reglenes funksjon og ulike typer regler s. 20-34
Kap. 4: Grunnleggende juridiske begreper s. 41-35
Kap. 6: De viktigste generelle forvaltningslovene s. 80-109
Kap. 7.6: Tvang og maktbruk i helse- og sosialtjenesten s. 115-118
Kap. 7.7: Rettighetsbestemmelser i helse- og sosiallovgivningen s. 118-120

Rogstad, Jon (2002) Diskriminering og ulikhet-forklaring og metode. Sosiologisk tidsskrift nr. 1, s. 4-26 (22s) @

658.31 Sk
Skau, Greta Marie (2011). Gode fagfolk vokser: personlig kompetanse i arbeid med mennesker, 169s. (4. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. ISBN 82-02-24340-8; 978-82-02-24340-1.

Kompendium knyttet til tema Aktivitetsfag som kan kjøpes ved studiestart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 02:42:12