Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF20311 Arbeid og helse (Vår 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle eksamener i første studieår.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne er studentene i stand til å: 

 1. Beskrive offentlig helsepolitikk
 2. Beskrive rammebetingelsene for helse i arbeid
 3. Gjengi hovedtrekk og strategier i folkehelsearbeidet
 4. Gjøre vurderinger av sammenhengen mellom levekår og helse
 5. Reflektere over forhold som bidrar til sosial ulikhet i helse
 6. Forklare hvordan psykiske lidelser, vold og overgrep kan påvirke barns og voksnes liv
 7. Beskrive livsbelastninger som kan føre til psykisk lidelse/rusmisbruk
 8. Oppdatere sin kunnskap om psykologiske emner som er relatert til temaene i emnet
 9. Kunne anvende relevant veiledningsteori og kommunikasjonsverktøy
 10. Kunne anvende faglig kunnskap om arbeidsinkludering, utstøting og innelåsing i arbeidet med kartlegging og tilrettelegging for brukere
 11. Redegjøre for de mest sentrale virkemidlene i rehabiliteringsfeltet

Innhold

1. Helsepolitiske styringsdokumenter som planer, NOU, St.meld., oppdragsdokumenter etc.
2. Lover og sentrale styringsdokumenter på folkehelseområdet, samt prosjekter og strategier i det forebyggende helsearbeidet
3. Lover, organisering og planer i helsetjenesten
4. Gradientutfordringen, levekårsindikatorer
5. Helseutfordringer i arbeidslivet. Sosial inkludering
6. Ulike forståelser av utviklingen av psykiske lidelser, rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og ulike former for omsorgssvikt
7. Psykologisk kunnskap som kan brukes i forståelsene av ulike reaksjoner og i tiltak og behandlingsformer. Psykologiske emner og undervisning i livsbelastninger som fører til ulike reaksjoner som kan virke hemmende på arbeidsevne og livskvalitet
8. Sosial- utviklings- og kommunikasjonspsykologisk fokus, emosjoner og kognisjon
9. Ferdighetstrening i veiledning og kommunikasjon
10. Rehabilitering som fag og metode, strategier og virkemidler i rehabiliteringsarbeidet
11. Individuell plan og ansvarsgruppe

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert i forelesninger, studentaktive seminarer og bibliotekundervisning. 

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Studentene skal i løpet av emnet arbeide med tre (3) individuelle oppgaver på maks 1500 ord som godkjennes i Fronter.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning. Det er krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i undervisning. Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening. Studenten må selv rapportere tilstedeværelse i Fronter
 • Obligatorisk deltakelse i tre (3) timer basisgruppeveiledning

Alle arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen

Arbeidskravene er gyldige for samme periode som emnet
 

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen
Ingen tillatte hjelpemidler. 

Emnet vurderes etter karakterskalaen A-F. Det benyttes ekstern og intern sensor ved vurdering av eksamensbesvarelsen.

Evaluering av emnet

Evaluering av emnet:

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering
 • Referansegruppe
 • Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 08.12.2015

658.3124 Be
Berg. M.E. (2013): Coaching –Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes. (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN: 978-82-15-02233-8 (Kap. 2,3,5,7 og 11) (116 sider).

361.65 Ar
Hernes, T., I. Heum og P. Haavorsen, red. (2010). Arbeidsinkludering: om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82- 05-39256-4
Kap. 7 og 8 (60 sider)

362.88 Is
Isdal, Per (2000). Meningen med volden. Oslo: Kommuneforlaget. ISBN 82-446-0571-5
(Hele boka 294 sider)

362.1042 So
Mæland, J.G. (red.) (2009): Sosial epidemiologi: sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt. Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN:978-82-05-39268-7
(Del 2 – kap. 4-10, Del 3 og 4 – kap. 11-18, 266 sider)

158.72 Ol
Olsen, B. og Nystuen, P. (2010): En jobb å gjøre Oslo: Gyldendal arbeidsliv
ISBN: 978-82-05-37979-4. (Del 1-4, 239 sider)

Sagvaag, H., og Sikveland, B., red (2014). Alkohol arbeidsliv = sant? Oslo: Gyldendal Akademiske ISBN: 978-82-0543643-5 (Hele boka)

58.7 Kl
Saksvik, P. og Nytrø, K.(red.) (2009): Klinisk organisasjonspsykologi. Oslo: Cappelen akademisk ISBN: 978-82-02-29440-3
(Kap. 1-3, 10, 12,14 og 15. Totalt 163 sider)

361.65 Ar
Stjernø, Steinar og  Øverbye, Einar (red). (2012). Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten (kap 4,5,6,7 og 8) Universitetsforlaget (65 sider)

Folkehelsepolitisk rapport 2012 (2013). Oslo: Helsedirektoratet. ISNB 978-82-8081-288-9
(Sammendrag s. 9-14, 5 sider)
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsedirektoratets-arlige-rapport-om-arbeidet-med-a-utjevne-sosiale-helseforskjeller-folkehelsepolitisk-rapport-2012/Publikasjoner/is-2075.pdf

Forskrift om individuell plan for helse- og sosiallovgivningen (2011). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet (s. 4-9, 5 sider) http://www.regjeringen.no/pages/36814005/kgl_res_forskrift_habilitering_rehab_plan_koordinator_1612111.pdf

362.1042 Gr
Gradientutfordringen: Sosial- og helsedirektoratets handlingsplan mot sosiale ulikheter i helse (2005) Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. ISBN 82-8081-060-9. (Kap. 2 og 3, 19 sider)
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/gradientutfordringen-sosial--og-helsedirektoratets-handlingsplan-mot-sosiale-ulikheter-i-helse/Publikasjoner/gradientutfordringen-sosial--og-helsedirektoratets-handlingsplan-mot-sosiale-ulikheter-i-helse.pdf

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 (2011). Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet. (16 sider)
http://www.regjeringen.no/pages/36717130/HandlingsplanJDweb.pdf

Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.
Meld. St.16 (2010-2011). (Kap. 1-5, 70 sider) http://www.regjeringen.no/pages/16251882/PDFS/STM201020110016000DDDPDFS.pdf

Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv: Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit (2011). Oslo: Arbeidsdepartementet. Kortversjon av Meld. St. 29 (2010-2011) (12 sider) http://www.regjeringen.no/upload/AD/publikasjoner/prop_meld/2011/meld_st_2010-11_29_kortversjon.pdf

Sammen om mestring: Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten (2014).
Oslo: Helsedirektoratet. IS-2076 (s.3-14, 12.sider)http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne/Publikasjoner/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne.pdf

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse 2013-2016 (2013).
Oslo: Arbeidsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet (32 sider).
http://www.regjeringen.no/upload/AD/publikasjoner/rapporter/2013/OppfPlanArbogPsykHelse.pdf

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) Prop. 15 S (2015–2016) Helse- og omsorgsdepartementet (71 sider)
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-15-s-20152016/id2460953/?ch=1&q 

331.398 So
Solem, P.E. (2012): Ny kunnskap om aldring og arbeid. Oslo: NOVA.

NOVA Rapport nr. 6/12. ISBN 978-82-7894-424-0. (Kap. 1-4, 81 sider)http://www.seniorporten.no/Nyheter/Ny NOVA-rapport: Ny kunnskap om aldring og arbeid.312226.cms

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Oslo: Helsedirektoratet (2015)  (95 sider)
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator   

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 02:42:52