Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF30314 Ledelse, innovasjon og samhandling (Vår 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle eksamener i andre studieår.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne er studenten i stand til å:

 1. Innta ulike perspektiv på organisasjon og ledelse
 2. Kritisk vurdere arbeidsmarkedets plass i velferdsstaten
 3. Samhandle med arbeidslivets ulike aktører med utgangspunkt i brukeres behov
 4. Anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i samhandling med arbeidslivets organisasjoner
 5. Utveksle synspunkter og erfaringer med andre om forhold knyttet til arbeidsmarked, arbeidsliv, utdanningssystemer, personalarbeid/HR og tiltaksapparat
 6. Gjennomføre et prosjekt i samarbeid med arbeidslivet og/eller ansatte på høgskolen
 7. Anvende relevant veiledningsteori og kommunikasjonsverktøy - herunder coaching
 8. Reflektere over faglig skjønn som verktøy i profesjonsutøvelse
 9. Utføre skriftlige arbeider i tråd med gjeldende retningslinjer

  Innhold

  1. Organisasjons- og ledelsesteori
  2. Arbeidsmarkedspolitikken som del av helse- og velferdspolitikken
  3. Rammebetingelser for samhandling i arbeidslivet
  4. Arbeide kunnskapsbasert, og bruke kunnskapskilder fra flere land enn Norge
  5. Brukeres muligheter og samfunnets tilrettelegging for arbeid, ulike støtteordninger og prosjekter
  6. Utøve arbeids- og velferdsfag i praksis eller gjennom deltakelse i FoU-prosjekter
  7. Ferdighetstrening i veiledning og kommunikasjon
  8. Skjønnsutøvelse i praksis
  9. Akademisk skrivekurs

  Undervisnings- og læringsformer

  Undervisningen er organisert i forelesninger, studentaktive seminarer og prosjektarbeid.

  Underveis i emnet skal studentene skrive tre oppgaver, både individuelt og i gruppe. Dette er grunnlag for eksamen. Studentene får en kort tilbakemelding i seminar, eller i Fronter, og oppgavene kan bearbeides før endelig innlevering til eksamen (se pkt. vurdering).

  Praksis

  Det er ikke praksis i emnet.

  Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Deltakelse i obligatorisk undervisning, fagspesifikk gruppe og presentasjonsseminar. Det er krav om 80 % tilstedeværelse i undervisning. Det er krav om 90 % tilstedeværelse i ferdighetstrening. Selvrapportering av tilstedeværelse i Fronter innen gitt frist.

  Eksamen

  Individuell mappevurdering
  Eksamensmappen leveres til fastsatt frist og skal inneholde:

  - To individuelle oppgaver, hver på maks 1500 ord
  - En gruppeoppgave på maks 2000 ord.

  Gruppeoppgaven kan bearbeides individuelt før innlevering. Én av oppgavene blir trukket ut for sluttvurdering, høgskolen velger hvilken oppgave som skal vurderes.

  Karakterregel bestått/ikke bestått. Interne sensorer.

  Kandidater som får Ikke bestått, kan levere omarbeidet oppgave til ny/utsatt eksamen samme studieår. Neste frist for innlevering av omarbeidet oppgave er neste ordinære eksamen.

  Evaluering av emnet

  Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

  • Skriftlig sluttevaluering
  • Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

  Litteratur

  Litteraturlista er sist oppdatert 08.12.2015.

  Amundsen, O., Gressgård, L.J., Hansen. K., & Aasen, T.M. (2011). Medarbeiderdrevet innovasjon-en kunnskapsstatus. Søkelys på arbeidslivet, 28 (3), 212-231 (19 sider). 658.4 Ar Arnulf, J. K. (2012). Hva er ledelse. Oslo: Universitetsforlaget (146 sider).

  153.85 Ba
  Barth, T., Børtveit, T., & Prescott, P. (2013). Motiverende intervju. Oslo: Gyldendal Akademisk (213 sider).

  658.3124 Be
  Berg. M.E. & Ribe, E. (2013): Coaching –Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes. (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel. 2, 6, 8, 9 og 10 (107 sider).

  352.2 Or
  Christensen, T., Egeberg, M., Lægreid, P., Roness, P.G. & Røvik, K.A. (2015). Organisasjonsteori. For offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 1, 2, 3, 4 og 6 (114 sider).

  352.3 El
  Ellingsen, P. (2013). Brukerorientert ledelse i offentlig sektor. Oslo: Gyldendal Akademisk (213 sider).

  Fernandez, S., Cho, Y.J. & Perry, J.L. (2010). Exploring the link between integrated leadership and public sector performance. The Leadership Quarterly 21. Page 308-323 (15 sider).

  Goleman, D. (1998) «What makes a Leader». Harvard Business Review Nr. 1 (Jan.) 2004 (10 sider).

  331 Sk
  Hansen, G. V. (2009): Et fleksibelt blikk på avtalen om inkluderende arbeidsliv, i Karlsson & Claussen (2009) Den sköra balansen: arbetslivet och flexibilitetens tvetydigheter, i skriftserien Arbetsliv i Omvandling Växjö Universitet (32 sider).

  361.65 Ar
  Hernes, T., Heum, I. & Haavorsen, P. (2010). Arbeidsinkludering: om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 4 og 5 (64 sider).

  658.4063 Hå
  IRIS & NTNU (2011). Håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon. Oslo: Nærings- og handelsdepartementet (29 sider).

  302.35 Ja
  Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer (4. utgave). Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 1, 4, 7, 10, 11 og 12 (196 sider).

  658.404 Ka
  Karlsen, Jan Terje (2013). Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering (3. utgave). Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 4, 5 og 6.9 (78 sider).

  Kirkebøen, G. (2007). Skjevheter i fagfolks skjønn – hvordan kan beslutningstaking forbedres? Concept rapport Nr. 17, kapittel 9. Trondheim: NTNU (29 sider).

  Pollock, A.M. & Price, D. (2013). OPS i helsevesenet. Storbritannias erfaringer, lærdommer for Norge. Rapport nr. 3. Oslo: Manifest, senter for samfunnsanalyse (28 sider).

  St. meld. 29 (2010-2011). Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Oslo: Det kongelige arbeidsdepartement. Kapittel 13, side 155-168 (13 sider).

  Totalt 1306 sider.

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. aug. 2020 02:42:16