Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Fredrikstad
Emneansvarlig:
Trond Heitmann
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSABSV10217 Juridiske og samfunnsvitenskapelige emner (Høst 2017–Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelorutdanningene i:

 • Arbeids- og velferdsfag
 • Barnevern
 • Sosialt arbeid
 • Vernepleie

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen

Undervisningssemester

1. og 2. semester

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne skal studentene:

Kunnskap

 1. Beskrive hvordan velferdspolitikken utformes og får konsekvenser for yrkesutøvelsen
 2. Gjøre rede for hvordan maktfordelingsprinsippet kommer til uttrykk i offentlig forvaltning
 3. Kjenne til et utvalg av velferdsrettslige lover som har betydning for yrkesutøvelsen
 4. Beskrive samfunnsvitenskapelig metode og samfunnsvitenskapenes vitenskapsteoretiske grunnlag
 5. Gjøre rede for sentrale samfunnsvitenskapelige perspektiver, teorier og begreper
 6. Redegjøre for ulike forståelser av makt og beskrive maktforhold av betydning for yrkesutøvelsen
 7. Redegjøre for samfunnsstrukturer som skaper sosial ulikhet
 8. Redegjøre for grupper i samfunnet som er utsatte for marginalisering og sosial utstøting
 9. Gjøre rede for teorier om sosiale avvik og drøfte hvordan stempling og stigmatisering kommer til uttrykk i samhandling mellom mennesker

Generell kompetanse

 1. Gjøre rede for grunntrekkene i juridisk metode og kjenne til lovens betydning for yrkesutøvelsen
 2. Gjøre rede for saksbehandlingsregler og grunnleggende prinsipper i forvaltningsloven
 3. Gjøre rede for hva rettigheter og plikter er i juridisk forstand
 4. Gjennomføre arbeidsoppgaver som deltakere i gruppe
 5. Formidle fagstoff skriftlig og muntlig

Innhold

Det undervises i stats- og kommunalkunnskap med vekt på statlige styringssignaler, maktfordelingsprinsippet og hvordan velferdspolitikk utformes i spenningsfeltet mellom ulike interesser i samfunnet. Det undervises i juridisk metode og sentrale rettskildefaktorer som grunnlag for tolkning av rettsregler og om forvaltningsrettslige grunnprinsipper og rettighets- og tvangsregler i velferdsretten. Det gis videre en innføring i kritisk tenkning ut fra samfunnsvitenskapelige perspektiver og teorier. Temaer som behandles i undervisningen er makt, avmakt, sosial ulikhet, fattigdom, sosiale avvik og sosial kontroll. En viktig målsetting i emnet er kritisk tenking og å gi innsikt i hvordan profesjonsutøvelsen påvirkes av samfunnsvitenskapelige fag.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises gjennom forelesninger, seminarer og veiledning. Veiledning foregår i basisgrupper der gruppene diskuterer ulike forhåndsbestemte temaer. Det forutsettes at deltakerne i forkant av veiledningen tilegner seg kunnskap om temaet gjennom lesing og/eller deltagelse i annen undervisning. Undervisningen har som mål å hjelpe studentene til å oppfylle læringsutbyttene, men hver student er selv ansvarlig for å lære tilstrekkelig til å kunne besvare spørsmål som bygger på målene til eksamen.

Praksis

Det er ikke praksis i dette emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Punktet er revidert 10. november 2017.

 • Innlevering av 1 individuell oppgave på 1000 ord innen gitt frist. Arbeidskravet godkjennes av basisgruppeveileder. Muntlig tilbakemelding gis i veiledning av basisgruppeveileder. Ikke godkjente arbeidskrav kan omarbeides 1 gang.
 • 15 minutter presentasjon i gruppe av oppgave i juridiske emner. Gruppene leverer presentasjonen elektronisk (eks. PowerPoint eller annet manus) innen gitt frist.
  Tilbakemelding på arbeidskrav gis av seminarleder under presentasjonen. Ved manglende oppmøte eller ikke godkjent arbeidskrav må det leveres et notat på 1500 ord.
 • Det er 4 timer obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet. Det er krav om 80% deltakelse/tilstedeværelse i veiledning.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning. Det er krav om 80% deltakelse/tilstedeværelse i forelesninger, seminarer og veiledning.
 • Selvrapportering av fravær på læringsplattform. Manglende rapportering regnes som fravær

Godkjente arbeidskrav er gyldige i samme periode som emneplanen.
Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen
Studentene vurderes etter en 8 timers individuell hjemmeeksamen. Eksamen foregår og leveres elektronisk med alle hjelpemidler tilgjengelig. Det blir gjennomført obligatorisk plagiatkontroll.

Karakterregel: A-F. 
Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Skriftlig sluttevaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Punktet er revidert 10. november 2017.

Litteraturlista er sist oppdatert 10.11.2017

Balsvik, E & S.M. Solli (red) (2011). Introduksjon til samfunnsvitenskapene. Bind 2. Oslo Universitetsforlaget ISBN9788215018430
s.15 – 97, s.101 – 219, s. 253 – 264, s.306 – 317, s. 318 - 334

Goode, E. (2016). Deviant Behavior. (11.th ed.). Routledge. ISBN9781138191907;ISBN0205899668 
Kapittel 1 (26 sider)

Grødem, A.S. (2009). The impact of poverty and immigrant background on children’s satisfaction: evidence from Norway. International Journal of Social Welfare, 18(2), 193-201. doi: 10.1111/j.1468-2397.2009-00594x (9 sider).

Halvorsen, K , Stjernø S, Øverbye, E (2016): Innføring i helse- og sosialpolitikk; Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-02683-1
Kap 4: Den politiske maktstrukturen (22 s)
Kap 5. Profesjonene – velferdsstatens iverksettere (18s)
Kap 11. Brukerne og deres rettigheter i helse- og sosialpolitikken (23 s)

Ipsos. (2017). Norsk Seniorpolitisk Barometer 2017 Undersøkelse blant yrkesaktive. Retrieved from https://seniorpolitikk.no/fag-fakta/forskning-og-utvikling/yrkesaktive2017.pdf (53 sider)

344.03 Kj
Kjønstad, A. og A. Syse (2012). Velferdsrett I. 5. utgave. Oslo: Gyldendal Juridisk.
Kap. 2: Rettighetstenkningen i velferdsretten, Del 2.1–2.3, s. 79-113 (34s)
Kap. 4: Retten til helse- og omsorgstjenester fra kommunen, Del 4.1-4.5.2, s. 167-198 (32s)
Kap. 7: Trygdeytelser på bakgrunn av barneomsorg og familieforhold, Del 7.1-7.5, s. 313-349 (37s)
Kap. 9: Fattigdomsbekjempelse, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, Del 9.1-9.8, s. 423-456 (34s)
Kap. 10: Tvangshjemler og tvangsbruk i velferdsretten, Del 10.1-10.4, s. 473-485 (13s)

344.03 Kj
Kjønstad/Syse (red.) (2012). Velferdsrett II. Barnevern- og sosialrett. 4. utgave. Oslo: Gyldendal Juridisk.
Kap. 2: Saksbehandlingen i første instans. Del 2.1-2.6, s. 61-96 (36s)
Kap. 4 Taushetsplikt og opplysningsplikt s. 145-160, 162-184 (37 s)
Kap. 6: Barnevernloven – særlig om hjelpetiltak. Del 6.1-6.5, s. 235-267 (32s)

Sudmann, t.t. (2015). Mikroaggresjon og ikke-undertrykkende praksis i demensomsorgen. Michael, 12, 237-261 (15 sider).

Totalt 645 sider

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 02:42:46