Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBSO20308 Psykisk helse, barnevern og familiearbeid (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for

 • Bachelorstudium i sosialt arbeid
 • Bachelorstudium i barnevern

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i første studieår i

 • Bachelorstudium i barnevern 
 • Bachelorstudium i sosialt arbeid

Undervisningssemester

For begge bachelorstudiene: 4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter avsluttet emne skal studentene være i stand til å

 • Kjenne til de ulike nivåene i barnevernets organisatoriske oppbygging
 • Redegjøre for teorier om og forståelse av psykiske lidelser/vansker hos barn og voksne
 • Ha kunnskap om rusmisbruk, vold og overgrep og hvordan dette kan påvirke barns og voksnes liv
 • Ha kunnskap om hvordan funksjonsnedsettelser kan påvirke barns og voksnes livssituasjon
 • Redegjøre og reflektere over psykologiske tilnærmingsmåter knyttet til psykisk helse, barnevern og familiearbeid
 • Gjøre rede for omsorgskompetanse og omsorgssvikt i ulike kulturer
 • Formidle sin kompetanse i samhandling og brukerinvolvering og opptre verdibevisst med etisk dømmekraft
 • Oppdatere seg i barnevernrett og saksbehandlingsregler, samarbeid og samhandlingsformer
 • Saksbehandle og koordinere tiltak og tjenester etter lov om barnevern gjennom samarbeid, ressursmobilisering og brukerinvolvering
 • Kjenne til ulike omsorgstiltak, både av forebyggende eller kurativ art
 • Anvende faglig kunnskap i situasjoner som er preget av omfattende livsbelastninger
 • Utrede en barnevernssak, forberede et skriftlig og muntlig framlegg for fylkesnemnd og forklare de juridiske vilkårene for overtagelse av barn etter barnevernsloven
 • Anvende faglig kunnskap i komplekse situasjoner og reflektere over verdigrunnlag og maktforhold
 • Redegjøre for psykisk helse i et folkehelseperspektiv

Innhold

Emnet er konsentrert rundt psykisk helse, barnevern og familiearbeid. Studentene skal trenes i å se sammenhenger mellom psykisk helse og barn/familiers behov for hjelp. Det fokuseres spesielt på livsbelastninger som psykiske vansker/lidelser, rusmiddelproblematikk, voldsproblematikk og at studentene er i stand til å identifisere ulike former for omsorgssvikt. Studentene skal utvikle sin forståelse for hvordan ulike livsbelastninger innvirker på barn og unges liv og hvordan tiltak og ulike behandlingsformer utvikles. Herunder vektlegges psykologisk kunnskap, kunnskap om omsorg og ulike psykiske reaksjoner på ulike livsbelastninger.

Studentene skal trenes i å kartlegge omsorgssvikt og utrede omsorgskompetanse. Det legges særlig vekt på ferdighetstrening i samtalemetodikk i møte med barn, voksne og samarbeidspartnere. Studentene vil i løpet av emnet få erfaring med å lede et tverrfaglig møte gjennom rollespill, samt utarbeide individuell plan i samarbeid med bruker og samarbeidspartnere. Kunnskap om sosialpedagogiske metoder, brukermedvirkning, lovgrunnlaget for barnevernspedagoger, sosionomer og tverrfaglig samarbeid vektlegges.

Gjennom emnet skal studentene trenes i å vurdere og utvise etisk dømmekraft i møte med utsatte barn og familier i ulike sosialfaglige kontekster. Barneverntjenestens arbeid vektlegges spesielt. I løpet av emnet skal studentene arbeide med en barnevernssak, for å få trening i å bygge opp et saksfremlegg til fylkesnemnda og å oppøve sine ferdigheter i saksbehandling. En viktig målsetting her er at studentene skal få kunnskap om saksgangen og beslutningsprosesser i barneverntjenesten, både i forbindelse med iverksettelse av hjelpetiltak og tvangstiltak.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert i forelesninger, studentaktive seminarer, studentstyrt basisgruppeundervisning og ferdighetstrening.

Veiledning: Veiledningen benyttes til faglig refleksjon, seminarforberedelser og veiledning på arbeidskrav.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være vurdert til godkjent etter nærmere beskrevne kriterier for å kunne fremstille seg til eksamen:

 • En individuell oppgave på maks 2000 ord som leveres i Fronter til fastsatt dato. Basisgruppeveileder gir tilbakemelding på arbeidskravet i Fronter innen to uker fra innleveringsdato
 • En individuell oppgave på maks 3000 ord som leveres i Fronter til fastsatt dato. Tilbakemelding gis av basisgruppeveileder i Fronter innen to uker fra innleveringsfristen.
 • En gruppeoppgave på maks 2500 ord som leveres i Fronter til fastsatt dato. Det gis veiledning på oppgaven i undervisning og tilbakemelding gis i seminar.
 • Studenten skal levere en komplett læringsmappe (tre oppgaver) 14 dager før eksamen. Oppgavene kan omarbeides før endelig innlevering i læringsmappa ut fra tilbakemeldinger på arbeidskravet eller ny kunnskap som studenten opplever relevant. Det er imidlertid ikke anledning til å gjøre individuelle endringer på gruppeoppgavene, men gruppen kan i felleskap gjøre endringer før endelig innlevering.
 • Fem timer obligatorisk basisgruppeveiledning.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning - 80 % tilstedeværelse på forelesninger og seminar. 90 % tilstedeværelse på ferdighetstrening. Selvrapportering av tilstedeværelse i Fronter innen gitt frist. Ikke rapportert tilstedeværelse anses som fravær.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i samme periode som emnet.

Eksamen

Muntlig individuell eksamen (ca. 40 minutter)
Ved muntlig eksamen taes det utgangspunkt i to av oppgavene i læringsmappa. Høgskolen velger oppgavene. De innleverte skriftlige oppgavene vurderes ikke. Det er den muntlige presentasjonen og prestasjonen som vurderes.

Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Den muntlige eksamen skal dokumentere at studenten:
(a) har og kan anvende kunnskaper om problemområder som kjennetegner ulike klient-/brukergrupper som profesjonen arbeider med;
(b) kan redegjøre for og beskrive sentrale arbeidsmetoder/prosedyrer/tiltak som profesjonen anvender i forhold til disse gruppene; og
(c) kan vurdere og begrunne hvordan man går fram i det systematiske arbeidet for å utvikle og tilrettelegge tiltak, samt hvordan man arbeider direkte med den enkelte klient/bruker/tjenestemottaker, basert på (a) og (b).

Interne og eksterne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Skriftlig sluttevaluering
- Referansegruppe
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 15.12.2016

362.7 Bu
Bunkholdt, V. & I. Kvaran (2015). Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid. Oslo: Gyldendal ISBN/EAN: 9788205477179.
Del 1 og del 2. (235 s)  

Christiansen, Ø. og B.K. Heggem, red. (2016). Beslutninger i barnevernet. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02684-8.

362.87083 Ba
Eide, K. (2012). Barn på flukt. Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-40601-8.
Del 1 og del 2.

362.7 Ba
Ellingsen, I.T & R.S. Østerhaug (red.) (2014). Barnevernets brennpunkt. Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02352-6. (21 s)
Kap. 6: Barn og unges medvirkning i barnevernet (115-136)

Christiansen, Ø., Thomsen, E. A., & Hellem, V. (2012). Nå vet vi bedre hva vi gjør. Evaluering av hjelpetiltak i barnevernet – med tiltaksplaner som praktisk forankring. (Kommunesektorens organisasjon). Hentet fra http://www.ks.no/PageFiles/27810/Naavetvibedre.pdf

362.29 Fe
Fekjær, H. O. (2009). Rus: bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie. (3. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39068-3 Hele boka

Hansen, Heidi Aarum (2009) Å ta barns perspektiv - en studie om hva sosialarbeidere gjør for å ivareta barnet i situasjonen. Norges barnevern, nr. 4, (246 – 258)

362.88 Is
Isdal, P. (2000). Meningen med volden. Oslo: Kommuneforlaget. ISBN 82-446-0571-5. Hele boka 

362.2913 Så
Killén, K. & M. Olofsson, red. (2003). Det sårbare barnet: barn, foreldre og rusmiddelproblemer. Oslo: Kommuneforlaget ISBN 82-446-0883-8. Hele boka

344.03 Kj
Kjønstad, A. & A. Syse (2012). Velferdsrett I. (5. utg ). Oslo: Gyldendal akademisk
Kap. 10.8: Tvangshjemler overfor rusmisbrukere etter sosialtjenesteloven (494-503)

341.48572 Ba
Kjørholt, A.T (red.) (2010). Barn som samfunnsborgere. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01638-2. 21 sider
Kap. 5. Barns meninger om samvær (89-110)

362.76 Kv
Kvello, Ø. (2015). Barn i risiko: skadelige omsorgssituasjoner. 2. utgave. Gyldendal Akademisk. 978-82-05-45981-6.
Kap 1-12. (576 s)

346.017 Li
Lindboe, K. (2012). Barnevernrett. (6. utg ). Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-02055-6. (83 s)
Kap. 10-13: (71-128)
Kap. 22-25 :( 176-196)
Sosialt arbeid har i tillegg:
kap. 6-7: (46-54)
Kap 9: (62-70)

174.2 No
Nordby, H. (m.fl) (2013). Etikk i barnevern. ISBN 978-82-05-42397-8. 20 sider.
Kap. 5: Nærhetsetikk (132-152)

362.29083 Pe
Pedersen, W. (2015). Bittersøtt: ungdom, sosialisering, rusmidler. (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01057-1.
Kap 1: (11-34)
Kap 3: (55-97)
Kap 4: (99-116)
Kap 5: (119-149)

362.76 Sj
Sjøvold, M. S & K.G. Furuholmen (2015). De minste barnas stemme. Utredning og tiltak for risikoutsatte sped- og småbarn. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-02321-2. (76 s)
Kap 2: Utviklingstemaer i de første leveårene (39-50)
Kap. 5: Foreldrefungering som utgjør en risiko (72-87)
Kap. 14: Utredning av foreldres omsorgskapasitet (212-233)
Kap 17: Behandlingsomsorg i praksis (254-269)
Kap 19: Samvær s(286-300)

616.89 Sn
Snoek, J. E. & K. Engedal (2008). Psykiatri: kunnskap, forståelse, utfordringer. (3. utg ). Oslo: Akribe ISBN 978-82-7950-131-2. (142 s)
Kap. 1-10: (21-140)
Kap. 12: (146-164)

362.84 Sk
Skytte, M. (2008). Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid. (2. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-38368-5.
Hele boka.

For bachelor i barnevern

361.32 As
Askeland, G. A. & O. Molven (2010).Dokument i klientarbeid: journalar, sosialrapportar og saksframstillingar i sosialt arbeid (6. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN ISBN 978-82-05-39891-7.
Hele boka 

361.322 De
DeJong, P & I.K. Berg (2005). Løsningsskapende samtaler. Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 82-05-33932-5
Kap 1-11: (11-298) (262 s)

For bachelor i sosialt arbeid

155.4136 Øv
Øvreeide, H. (2009). Samtaler med barn: metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. (3. utg). Kristiansand: Høyskoleforlaget ISBN 978-82-7634-583-4. Hele boka (12-246)

362.7 Ny
Schjelderup, L., C. Omre og E. Marthinsen, red. (2005). Nye metoder i et moderne barnevern. Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-7674-979-3. Hele boka

Anbefalte dokumenter og tidsskrifter

NOU 2000:12
Barnevernet i Norge: tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer. Oslo: Barne- og familiedepartementet (NOU 2000:12) ISBN 82-583-0523-9. (31 s)
DEL III: Barnevernet som forvaltningssystem
Kap. 8: Beslutningsprosesser i barnevernet
Kap. 9: Barnevernets samhandling med barn og familier

362.2918 Be
Bedre behandlingstilbud til rusmiddelmisbrukere: perspektiver og strategier: strateginotat. (2004). 56 s. Oslo: Helsedepartementet.( I-103B) (56 s)

Bernardes, D. et al. (2010). Asylum Seekers' perspectives on their Mental Health and Views on Health and Social Services: Contributions for Service Provision Using a Mixed-Methods Approach. I: International Journal of Migration, Health and Social Care, Vol. 6, nr. 4, (3-19). NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet: kvalifisering til arbeid i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning. Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet (NOU 2009:8) ISBN 978-82-583-1012-6
 

362.29 Re
Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2006-2008 (2005). Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet. (A-0006) (16 s)

344.0446 He
Rusreformen: pasientrettigheter og endringer i spesialhelsetjenesteloven (2004). Oslo: Helsedepartementet. (Rundskriv I-8/2004) (36 s)

362.7 Ru
Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene (2006). Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet 106 s. (Q-1101 B)

Sosialtjenesteloven i NAV (2009):Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131‎

362.76 St
Strategi mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn (2005-2009) (2005). Oslo: Barne- og familiedepartementet (Plan Q-1085)

362.7 Ti
Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten: en veileder(2006)
Veileder/Barne- og likestillingsdepartementet Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet, (58 s)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 02:42:56