Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBSO30414 Bacheloroppgave: Faglig fordypning (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelorstudium i

 • barnevern 
 • sosialt arbeid

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle eksamener i andre studieår.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter avsluttet emne skal studentene være i stand til å:

 1. Drøfte og fordype seg i et faglig tema
 2. Anvende metoder for innhenting og kunne fortolke og bearbeide data/resultater
 3. Anvende kunnskap og erfaring om forskningsetikk og personopplysninger
 4. Planlegge, gjennomføre og dokumentere et faglig arbeid
 5. Framstille faglig arbeid/problemstillinger skriftlig og systematisk etter gjeldende retningslinjer.
 6. Anvende faglig samarbeid og kommunikasjon i gruppe

Innhold

 1. Faglig fordypning innenfor et tema godkjent av høgskolen
 2. Samtykke, personopplysninger, taushetsplikt, anonymisering, generelle etiske avveininger
 3. Systematisere og analysere data i forhold til aktuell teori. Drøfte egne funn
 4. Lage og følge en arbeidsplan. Godkjenning av skoleveieleder. Gruppeveiledning, godkjenning av grunnlag for datainnsamling
 5. Skriftlig framstillingsevne i tråd med gjeldende retningslinjer
 6. Samarbeid i gruppe, ansvar for felles arbeidsoppgaver

Undervisnings- og læringsformer

Forberedelsene til arbeidet med bacheloroppgaven starter i 5. semester, med å sette sammen grupper. Det skal være 2-3 studenter i hver gruppe. Høgskolen setter sammen gruppene etter forslag fra studentene. Grupper med færre enn 2 studenter eller flere enn 3 studenter vil ikke bli godkjent. Høgskolen tildeler skoleveileder i løpet av januar. Emnet starter med seminarer knyttet til arbeidet med bacheloroppgaven. Bacheloroppgaven skal være relatert til problemstillinger fra praksisfeltet og innenfor barnevernspedagog- og sosionomutdanningens fagområder. Teoretiske oppgaver som for eksempel litteraturstudier vil ikke bli godkjent. Det kan skrives fagartikkel etter avtale med veileder.

Tittelen på oppgaven skal være på norsk og engelsk.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjent arbeidsplan.
 • Dokumentert deltakelse i gruppearbeidet i henhold til arbeidsplan/framdriftsplan.
 • Gjennomført 5 timer veiledning.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Bacheloroppgave/fagartikkel (maks 10500 ord), gruppebesvarelse.

Bacheloroppgave/fagartikkel vurderes etter karakterskalaen A-F. Det benyttes intern og ekstern sensor.

Kravet om informert samtykke og lovens krav om personvern skal følges når studentene skriver oppgaven/fagartikkelen.

Det er kun studenter som får karakteren F, som har anledning til å omarbeide oppgaven/fagartikkelen. Omarbeidet oppgave/fagartikkel leveres innen 1. november samme år. Neste frist for innlevering av omarbeidet oppgave/fagartikkel er neste ordinære eksamen. Studenter med «Ikke bestått» resultat kan kun levere omarbeidet versjon av bacheloroppgave til sensur én gang.

Ved ønske om forbedring av karakterene E eller bedre, må oppgaven skrives på nytt med ny problemstilling og innleveres ved neste ordinære eksamen. Studenten har i dette tilfelle ikke krav på ny faglig veiledning.

Ved klage på karaktersetting på oppgaven må alle medlemmene i gruppen samtykke i og skrive under på klagen. Resultatet av klagebehandlingen gjelder for samtlige i gruppen.

Evaluering av emnet

Ingen evaluering.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. aug. 2020 02:42:47