Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBVP10314 Innføring i psykologi og innføring i sosialpedagogisk arbeid med barn og unge (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnevern.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å:

 • beskrive sentrale psykologiske tilnærminger og emner som er av betydning for barnevernfaglig arbeid
 • beskrive hvordan ulike kunnskapssyn får konsekvenser for hvordan man kan arbeide med barn og unge
 • tenke kritisk og vurdere psykologiske fenomener og tekster basert på flere tilnærminger innenfor psykologien
 • beskrive hvordan kunnskap om motivasjon og mestring kan anvendes ved planlegging og gjennomføring av sosialpedagogisk arbeid 
 • beskrive sentrale pedagogiske teorier
 • kjenne til barnevernets ansvar for forebyggende arbeid
 • redegjøre for kunnskap om sosialt nettverk og nettverkskartlegging
 • anvende kunnskap fra psykologien i forhold til å forstå barn og unge som bor i institusjoner
 • kjenne til hvordan BUFETAT organiserer institusjonstilbudet til barn og unge
 • beskrive sentrale begrep innenfor sosialpedagogisk arbeid på institusjon for barn og unge (miljøarbeid/miljøterapi)
 • beskrive ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer i barn og unges oppvekstvilkår
 • redegjøre for Den systematiske arbeidsmodellens momenter: observasjon, kartlegging, vurdering, målformulering
 • planlegge og gjennomføre aktiviteter med barn og unge
 • anvende IKT og bibliotektjenester til informasjonsinnhenting

Innhold

Emnet er konsentrert rundt to hovedområder som henger tett sammen:

Psykologi og sosialpedagogisk arbeid med barn og unge. Psykologiundervisningen omhandler utviklingspsykologi, sosialpsykologi og kommunikasjonspsykologi. Studentene skal videre i dette emnet tilegne seg kunnskap og ferdigheter i sosialpedagogisk arbeid med individer og grupper. Det gis en innføring i individuelle og miljømessige risikofaktorer i forbindelse med barn og unges oppvekstvilkår. Det gis også en innføring i grunnleggende pedagogisk teori. Systematisk og metodisk bruk av kartlegging og formulering av mål vil også være i fokus.  Studentene skal videre tilegne seg grunnleggende forståelse for miljøarbeid/miljøterapi. Dette innebærer blant annet forståelse for hvordan utvikling av egne verdier og holdninger har betydning for rollen som miljøarbeider/miljøterapeut. Gjennom emnet skal studentene utvikle ferdigheter i aktivitetsfaget.

 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av forelesninger, seminarer, ferdighetstrening og veiledning. Hensikten med veiledning er å utvikle studentens refleksjonsevne slik at de blir i stand til å fungere som bevisste og reflekterte profesjonsutøvere.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Studenten skal skrive en individuell oppgave på inntil 2000 ord knyttet til hovedområdet psykologi. Skriftlig tilbakemelding. Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven kan omarbeides en gang.
 • Presentasjon i seminar av en planlagt og gjennomført aktivitet. Tilbakemeldinger og godkjenning gis i seminaret. Ved ikke godkjent gis det anledning til å presentere omarbeidet aktivitet en gang.
 • Studenten skal lage en arbeidsbok på maks 1500 ord knyttet til aktivitetsfaget og aktiviteten studenten har deltatt i. Arbeidsboken godkjennes av aktivitetsfaglæreren.
 • Studenten skal skrive en gruppeoppgave på inntil 3000 ord knyttet til hovedområde sosialpedagogisk arbeid med barn og unge. Skriftlig tilbakemelding. Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven kan omarbeides en gang.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning. Det er krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i forelesninger, seminarer og basisgruppeveiledning.
 • Deltakelse i ferdighetstrening. Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening.
 • 5 timer obligatorisk basisgruppeveiledning.

Arbeidskravene er gyldige i samme periode som emnet.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen.
Ingen hjelpemidler tillatt.
Vurderes etter karakterskala A - F.
Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Skriftlig sluttevaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Sosialpedagogisk arbeid:

305.23 Bø
Bø, I. (2012). Barnet og de andre: nettverk som pedagogisk og sosial ressurs (4. utg ). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01925-3.

155.4 Op

Gulbrandsen, L.M. (2006). Oppvekst og Psykologisk Utvikling (3. opplag 2009). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00950-6 Kap 8. (20 sider)

616.89144 La
Larsen, Erik (2004). Miljøterapi med barn og unge: organisasjonen som terapeut, 181 s. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00510-1. (170 sider)

306.43 Ma

Madsen, Bent (2006). Sosialpedagogikk.. Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN-13: 978-82-15-00971-1. Kap. 1,4, 5 og 8 (114 sider)

306.43 St
Storø, J. (2008): Sosialpedagogisk praksis: det handler om hva du gjør. 193 s.. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01270-4

305.23 Fr
Säfvenbom, Reidar (2005). Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst: grunnbok i aktivitetsfag. Oslo:
Universitetsforlaget. ISBN 82-15-0609-4 (105 Sider) Kap. 4, 6, 7, 8 og 9

362.7 Ti
Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten: en veileder. Veileder/Barne- og likestillingsdepartementet (2006) Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet, 58 s., http://www.regjeringen.no

Kompendium i Sosialpedagogisk arbeid:

613.01 An

Antonovsky, Aron (2012) Helsens mysterium. Den salutogene modellen. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS 2012, 1. utgave 1. opplag. ISBN 978-82-05-42513-2 Kap 2 (12 s)

370.1 Pæ

Bisgaard, Niels Jørgen og Rasmussen Jens (red.) (2006) Pædagogiske teorier (4. utgave). Værløse: Billesø og Baltzer ISBN 87-7842-159-4 Kap 1, 2 og 9 (33 s.)

616.89022 Me

Gjærum, Bente, Grøholt, Berit og Sommerchild, Hilchen (red) (2008) Mestring som mulighet i møte med barn, ungdom og foreldre. Universitetsforlaget.
ISBN 978-82-518-3558-9 kap. 1 (41 s)

Krüger, Viggo og Stige, Brynjulf (2013). Perspektiver på musikkterapi i barnevernet: Musikk som ressurs for å fremme barn og unges deltagelse. Norges barnevern Nr. 2,  s. 110 - 124 (12 s)

362.76 Kv

Kvello, Øyvind (2007) Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling. Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-00923 Kap 1 (17 s)

Møller, Roar (2005). Hva gjør miljøterapeuter gode? Artikkel i Tidsskriftet Norges barnevern Nr.2 2005. (8 s)

Simensen, Hege (2013) Aktiviteter i en miljøterapeutisk kontekst. Norges barnevern Nr. 2, s. 100 - 108  (8 s)

Anbefalt litteratur

613.01 An

Antonovsky, Aron (2012) Helsens mysterium. Den salutogene modellen. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS 2012, 1. utgave 1. opplag. ISBN 978-82-05-42513-2 Kap 2 (12 s)

158.1 Wo

Wormnes, Bjørn og Manger, Terje (2005). Motivasjon og mestring. Veier til effektiv bruk av egne ressurser. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0308-6. 3. Opplag 2008

Psykologi:

361.3 Kr

Askeland, G.A. (2011) Teorigrunnlaget for kritisk refleksjon, i Askeland, G.A. (red.) Kritisk refleksjon i sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

150 ES

Banyard, P, Davies, M., Winder, B. and Norman, C. (2010) Essential Psychology. UK: Sage Publications.

616.89022 Br

Broberg, A., Almquist, K. og Tjus, T. (2006) Klinisk barnepsykologi: utvikling på avveier.
Kapittel 1 og 6

152.4 Ha

Fischer, A. H., & Manstead, A. S. R. (2008). Social functions of emotion, in M. Lewis, J. Haviland, & L. Feldman Barrett (Eds.), Handbook of emotions (3rd edn.). New York: Guilford Press

Gausel, N. (2011). The importance of emotions in social work: Thematic directions from a national conference. European Journal of Social Work, Vol. 14, No.2, s. 287-291

Gausel, N., & Leach, C. W. (2011). Concern for self-image and social-image in the management of moral failure: Rethinking shame. European Journal of Social Psychology, Vol.41, No. 4, s. 468-478

155.4 Op

Gulbrandsen, L.M. (2006) Oppvekst og Psykologisk Utvikling. Oslo: Universitetsforlaget.
Kapittel 3, 5, 6, 7, 10

150.72 La

Langdridge, D. and Hagger-Johnson, G. (2009) Introduction to Research Methods and Data Analysis in Psychology.England: Pearson Education Limited. Kapittel 1

Major, B., & O'Brien, L. (2005). The social psychology of stigma. Annual Review of Psychology, 56, 393-421

Anbefalt tidsskrift:

Children & Society

Child and Family Social Work

Norges barnevern

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. aug. 2020 02:42:47