Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Elin Tangnæs
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSASO20118 Tjenester og virkemidler i arbeids- og velferdsforvaltningen (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelorstudium i

 • arbeids- og velferdsfag 
 • sosialt arbeid

Absolutte forkunnskaper

Bestått alle emner i første studieår.

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:

 • 1. Kan beskrive politiske styringssignaler inkludert rammeavtaler, lover, forskrifter, rundskriv og retningslinjer i arbeids- og velferdsforvaltningen/NAV
 • 2. Kan forklare hovedinnholdet i arbeids- og velferdsforvaltningen/NAV
 • 2. Kan gjøre rede for kulturkompetanse for å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet og for å oppnå inkludering i arbeidslivet
 • 4. Kjenner til NAV-kontorets samarbeidspartnere og deres virkemidler
 • 5. Forstår metoder som øker individets muligheter for å møte arbeidslivets krav

Ferdigheter:

 • 6. Kan utøve arbeidsrettet brukermetodikk i NAV
 • 7. Kan utøve saksbehandling og behersker relevant saksbehandlingssystem
 • 8. Kan under veiledning utarbeide plandokument som anvendes sammen med brukere på NAV-kontor
 • 9. Kan anvende kunnskap og treffe begrunnede valg ved utøvelse av faglig skjønn
 • 10. Kan anvende kommunikasjons- og veiledningskompetanse for å veilede brukere i en lærings-, mestrings- og endringsprosess
 • 11. Kan dokumentere og formidle ny faglig kunnskap knyttet til NAV

Generell kompetanse:

 • 12. Kan identifiserer, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger knyttet til tjenesteutøvelsen i NAV
 • 13. Kan planlegge og utføre oppgaver, formidle fagstoff skriftlig og muntlig og utveksle synspunkter med andre

Innhold

1. Sentrale lover som sosialtjenesteloven i NAV, arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven, NAV-loven, introduksjonsloven og forvaltningsloven med tilhørende forskrifter, rundskriv og retningslinjer. Kjenne til pasient- og brukerrettighetsloven og arbeidsmiljøloven.

2. NAVs bakgrunn, mål, organisering og utvikling. NAVs tjenester og virkemidler på folketrygdens område, i forhold til arbeidsmarkedstjenester og sosialtjenester.

3. NAVs ulike brukergrupper. Arbeidsinkludering.

4. Kommunale og andre virksomheter med tilhørende lovverk.

5. 5-trinnsmodellen i Supported Employment og Individual Placement and Support.

6. Kartlegging, vurdering av bistandsbehov, oppfølgingsvedtak, ressursprofil, arbeidsevnevurdering med egenvurdering, aktivitetsplan, innsatsområder.

7. Saksbehandlingens ulike dokumenter. Bruk av saksbehandlingsverktøy.

8. Aktivitetsplan, individuell plan, kvalifiseringsprogram.

9. Faglig skjønn knyttet til beslutninger, oppfølging og kvalifisering av personer for inkludering i arbeidslivet.

10. Løsningsskapende ferdigheter i forhold til ulike brukergrupper, -relasjoner og -situasjoner. Brukersamarbeid om utvikling av mål og endringstiltak. Bruk av tolk. Trening med enkeltpersoner, i ferdighetsgrupper.

11. Forskning, evalueringer, brukerundersøkelser knyttet til NAV.

12. Brukerinvolvering og anerkjennelse. Etiske og faglige utfordringer i møtet mellom NAV-veileder og bruker, i NAV som organisasjon og på overordnet systemnivå.

13. Oppgaver knyttet til seminarer og arbeidskrav, individuelt eller i ulike studentgrupper. Formidle fagstoff gjennom muntlige framlegg og skriftlige oppgaver/akademisk skriving. Utveksle synspunkter gjennom deltakelse i undervisning og medstudentvurderinger.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er felles for studenter ved arbeids- og velferdsfag og studenter ved sosionomutdanningen. Undervisningen er organisert i forelesninger, studentaktive seminarer, studentstyrt veiledet basisgruppeundervisning og ferdighetstrening i grupper og selvstudier. Omfanget av ferdighetstrening vil bli nærmere beskrevet i undervisningsplanen.

Veiledning:

Det gis fire timer obligatorisk basisgruppeveiledning knyttet til emnets læringsutbytte. Første møte anvendes til evaluering av forrige års gruppearbeid og til planlegging. I andre og tredje møte presenterer studentene ny faglig kunnskap knyttet til emnets temaer og diskuterer dette med hverandre med veileder tilstede. Studentene planlegger selv hvordan de ønsker å benytte det fjerde møtet med veileder.

Arbeidsomfang

375-400 timer.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Gjennomført og godkjent skriftlig saksmappe knyttet til lov om sosiale tjenester i NAV. Medstudenter og emneansvarlig gir skriftlige tilbakemeldinger. Emneansvarlig har den endelige godkjenningen. Ved ikke godkjent kan mappa omarbeides en gang.
 • Gjennomført og godkjent ett seminar. Medstudentvurdering og lærervurdering i seminaret. Seminarleder har den endelige godkjenningen. Dersom studenten får ikke godkjent seminar gis studenten en ny mulighet gjennom et tilrettelagt oppdrag på et annet seminar i emnet.
 • Godkjent individuell skriftlig oppgave på inntil 2000 ord. Det gis tilbakemelding underveis av medstudenter. Oppgaven innleveres på læringsplattformen. Den vurderes og kommenteres av basisgruppeveileder. Ikke godkjent oppgave kan omarbeides en gang.
 • Deltakelse i undervisning. Det er krav om 80 % deltakelse i ordinær undervisning (forelesning, seminarer og basisgruppearbeid). Selvrapportering av tilstedeværelse på læringsplattformen innen gitt frist. Ikke rapportert tilstedeværelse anses som fravær. Feilrapportert tilstedeværelse kan bli vurdert som fusk. Tilstedeværelsen vurderes av basisveileder som rapporterer til emneansvarlig. 
 • Gjennomført ferdighetstrening. Det er krav om 90 % deltakelse i ferdighetstrening. Student som ikke har tilstrekkelig nærvær under ferdighetstreningen, må ta dette igjen. Det vil bli lagt til rette for én ny gjennomføring av treningen.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Ingen tillatte hjelpemidler.
Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Interne sensorer

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Skriftlig sluttevaluering
- Evaluering underveis
- Resultatene behandles i studieretningsmøte

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 08.05.18

Arbeids­ og sosialdepartementet. (2016). NAV i en ny tid ­ for arbeid og aktivitet. Meld. St. 33 (2015­2016). Oslo: Arbeids­ og sosialdep. (79 s.) Elektronisk versjon av NAV i en ny tid ­ for arbeid og aktivitet. URL: https://www.regjeringen.no/contentassets/8f9e56528fb340eb9f6515cc21ab5119/no/pdfs/stm201520160033000dddpdfs.pdf

Arbeids- og velferdsdirektoratet (2012). Rundskriv. Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV: Lovteksten til Sosialtjenesteloven i NAV og kommentarer, inneholder rundskrivet følgende: Forskrift til sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge.

 • forskrift om internkontroll,
 • forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad

Hele. URL: https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav

(Lesedato: 08.05.18) (ca. 90 s).

361.322 De
DeJong, P & I.K. Berg (2005). Løsningsskapende samtaler, Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 82-05-33932-5.
Kap. 4-11, s. 92-273. (181 s.)

EUSE. (2010). Supported Employment Verktøykasse: European Union of Supported Employment. http://www.euse.org/content/supported-employment-toolkit/EUSE-Toolkit-2010-Norwegian.pdf (120 s)

331.59 In
Frøyland, K. & Ø. Spjelkavik (red.). (2014). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-44963-3.

 • Del I: Introduksjon og overblikk, kap. 1-2, s. 17- 49. 
 • Del II: Perspektiver på metode, kap. 3-5, s. 52-106, kap. 7, s. 124-140.
 • Del III:  Arbeidsgiverperspektiver, kap. 8-10. s. 142-205.
 • Del IV: Sentrale målgrupper. kap. 12, 13,14, 15. s. 207-289.

(231 s.)

361.65 Ar
Heum, I. (2010). Arbeidsinkludering. Om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge.  I Hernes, Heum og Haavorsen (Red.). Kap. 7, Brukerrettet arbeidsmetodikk i NAV. s 194-229. (minus avsnittet om AAP) (28. s.)

353.5 He
Heum, H (2014): Skjønn – perspektiver på skjønnsutøvelse i NAV. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 3 – 6 (90 s.)

353.48 Br
Jenssen, A.G. og I. M Tronvoll (red) (2012); Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Del ll: Teoretiske refleksjoner, kap 3 og 4: s 42-67.
 • Del lV: Brukermedvirkning i sosialtjenesten og NAV, kap 15 s 168-179. (36 s.)

344.03 Ve
Kjønstad, A., Syse A., Kjelland M. (red) (2017). Velferdsrett II: Barnevern- og sosialrett. (5. utg ). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-49744-3.

 • Kap. 4 Taushetsplikt og opplysningsplikt (s. 155-205)
 • Kap. 8.4: Sentrale menneskerettskonvensjoner (s. 345-359)
 • Kap. 8.5: Diskrimineringsvernet i menneskerettskonvensjonene (s. 359-367)
 • Kap 8.6: Diskrimineringsvernet i EU og EØS (s. 367-372)
 • Kap 8.7: Norsk diskrimineringslovgivning (s. 372-384).  (89 s.)               

Pedersen, H., Alseth, A. K., Aasback, Wullum A., Nyland, J. O., Marthinsen, E. (2011). Arbeidsevnevurderingen i NAV- Brukerorientert prosess eller ren prosedyre. NTNU Samfunnsforskning AS. ISBN-978-82-7570-253-9. URL: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2372296/Arbeidsevnevurdering+i+NAV+WEB.pdf?sequence=3&isAllowed=y

(151 s.)

361.3 Ub

Røysum, Anita (2014). Ubehaget i sosialt arbeid. Ohnstad, Anbjørg Rugkåsa, Marianne Ylvisaker, Signe (Red.), Kap. 7. Ubehaget ved å forenkle det komplekse. s. 141-159. Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-46245-8. (17 s.)

Total antall sider: 1112

Lover:

Lover som studentene skal redegjøre for:

Arbeidsmarkedsloven og sentrale forskrifter. Lov om arbeidsmarkedstjenester: LOV 2004-12-10-76 (Lesedato: 08.05.18)
URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2004-12-10-76?q=arbeidsmarkedsloven og sentrale forskrifter

Folketrygdloven. Lov om folketrygd: LOV-1997-02-28-19 (Lesedato: 08.05.18)

URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19?q=folketrygdloven

Forvaltningsloven. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker:LOV-1967-02-10 (Lesedato: 08.05.18)

URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningsloven

Sosialtjenesteloven i NAV. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen: LOV-2009-12-18 nr 131. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131

Introduksjonsloven. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere LOV-2003-07-04-80 (7 s) (Lesedato: 08.05.18)

URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80?q=introduksjonsloven

NAV-loven. Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen LOV-2006-06-16-20. (Lesedato: 08.05.18)

URL: https://lovdata.no/sok?q=nav loven

Lover studentene skal ha kjennskap til:

Arbeidsmiljøloven. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.: LOV-2005-06-17-62.  (Lesedato: 08.05.18)

URL: https://lovdata.no/sok?q=arbeidsmiljøloven

Gjeldsordningsloven. Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner. LOV-1992-07-17-99. (Lesedato: 09.05.18)

URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-99?q=gjeldsordningsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester: LOV-2011-06-24-30. (Lesedato: 08:05.18)

URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=lov om kommunale

Pasient- og brukerrettighetsloven: Lov om pasient- og brukerrettigheter LOV-1999-07-02-63. (Lesedato: 08.05.18)

URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=pasient og brukerrettighetsloven

Spesialisthelsetjenesteloven, Lov om spesialisthelsetjenester m.m: LOV-1999-07-02-61. (Lesedato: 08.05.18)

URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61

Tips til supplerende litteratur:

Supported Employment. Veileder for NAV-kontor. Vedlegg 1 til Kunnskapsbeskrivelsen fra KLAR-prosjektet. https://www.nav.no/no/NAV og samfunn/Kunnskap/Forsok i regi av NAV/Relatert informasjon/_attachment/479392?_download=true&_ts=15af60600e8

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. mai 2020 02:47:27