Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Beate Brevik Sæthern
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF20214 Personalarbeid med vekt på velferd og inkludering (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag.

Absolutte forkunnskaper

Bestått alle emner i første studieår.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap om

1. Forhold av betydning for mobilisering av medarbeidere og ledere

2. Betydningen av kompetanseutvikling i organisasjoner

3. Ulike metoder for ressursstyring

Ferdigheter i å

4. Anvende lover og regler som regulerer arbeidsmarkedet

5. Anvende kunnskap om arbeidsmiljø på konkrete situasjoner

6. Anvende kunnskaper om inkluderende arbeidsliv

7. Redegjøre for kravene til dokumentasjon i forhold til personalarbeid i offentlige og private virksomheter

Generell kompetanse

8. Studenten kan oppdatere og kritisk reflektere over sin kunnskap på personalområdet

9. Studenten kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig med kritisk bruk av kilder

10. Studenten kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser på fagområdet

Innhold

1. Forskning og erfaringsbasert kunnskap om ressursmobilisering og motivering av ansatte

2. Kompetanseutvikling og lærende organisasjoner  

3. Gjennomgang av ulike virkemidler i personalarbeidet. Tilskudds- og stønadsordninger

4. Lover og regler som regulerer forholdet for utsatte grupper på arbeidsmarkedet

5. Generelle saksbehandlingsregler og rutiner i private og offentlige virksomheter. Faglig skjønnsutøvelse. Brukermedvirkning og systemer for medvirkning

6. Metoder for kartlegging og analyse av praksis. Inkludering som tema i personalarbeid for å sikre ivaretakelse av medarbeidere og forebygge utstøting

7. Lover og retningslinjer for dokumentasjon

8. Bruk av forskning som er relevant for personalarbeid

9. Akademisk skrivekurs og bibliotekundervisning

10. Oversikt over fagtidsskrifter som presenterer og diskuterer nyere forskning og metoder

 

Undervisnings- og læringsformer

  • Undervisningen består av forelesninger, studentaktive seminarer, gruppearbeid, veiledning og selvstudier.

Veiledning:

  • Emneansvarlig er tilgjengelig for veiledning 2 timer hver uke til fastsatt tid gjennom hele emnet
  • Studentens egen kontaktperson er tilgjengelig for inntil 1 individuell veiledningstime i løpet av emnet. Studenten må selv ta kontakt for å avtale tid for veiledning.
  • Veiledning kan foregå på ulike måter, for eksempel på veileders kontor, via mail, telefon, eller andre digitale verktøy, som lync, adobe, skype, m.m.
  • Undervisningen har som mål å hjelpe studentene til å forstå læringsutbyttene, men hver student er selv ansvarlig for å lære tilstrekkelig til å kunne besvare spørsmål som bygger på læringsutbyttene til eksamen.

Arbeidsomfang

400 timer

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Gruppenotat: Innlevering av et gruppenotat på maks. 1000 ord som godkjennes på læringsplattformen. Ikke godkjent arbeidskrav kan omarbeides 1 gang.
  • Individuelt notat: innlevering av et individuelt notat på inntil 1000 ord som godkjennes på læringsplattformen. Ikke godkjent arbeidskrav kan omarbeides 1 gang.
  • Obligatorisk deltakelse i undervisnin: Det er krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i forelesninger, seminarer og veiledning. Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening. Studenten må selv rapportere sin tilstedeværelse på læringsplattformen innen fastsatt frist. Manglende rapportering regnes som fravær.

Eksamen

Hjemmeeksamen
Individuell hjemmeeksamen over tre (3) dager. Besvarelsen skal ha et omfang på inntil 2000 ord.

Karakterregel: A-F.  

Sensorordning

Interne sensorer

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

  • Skriftlig sluttevaluering
  • Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 13.06.2017

658.3 Ku
Kuvaas, Bård og Dysvik, Anders (2016). Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser (3. utg.) (kap. 4, 5, 7 og 9) (60 sider)

158.7 Ka
Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann (2015). Psykologi i organisasjon og ledelse. (5. utg.)  Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-1449-5 (487)

331.256 Ek
Ekeland, Tor - Johan (2014). Konflikt og konfliktforståelse for helse- og sosialarbeidere. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-471986 (219 s.)

344.01 En
Engelsrud, Gerd (2013). Styring og vern. Arbeidsrett i offentlig sektor. (5. utg.) Oslo. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-399863 Kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 og 15. (425)

344.01 En
Engelsrud, Gerd (2013). Oppgaver i arbeidsrett. (2. utg.) Oslo. Cappelen Akademisk Forlag ISBN 978-82-02-43499-1 (122 s.)

658.3 Gr
Egerdal, Åshild (2017). HR boka. (1. utg.) Oslo. Gyldendal Forlag. ISBN/EAN: 9788205499805 (hele boken bortsett fra kapittel 6)

158.7 Kl
Saksvik P. og Nytrø K.(red.) (2009): Klinisk organisasjonspsykologi
Oslo: Cappelen akademisk ISBN: 978-82-02-29440-3
(kap, 5, 6, 7, 8) (90 s.)

371.4 Tv         
Tveiten, S. (2013). Veiledning - mer enn ord Bergen: Fagbokforlaget (4. utg.).
ISBN 978-82-450-1451-8 Del 1 s. 79 - 136 (57s.

Artikler:

361.2 An
Halvorsen, K. (2003). Sosial inkludering - på egne eller samfunnets premisser? I: Annus socialis 2003. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet
s. 4-5 (2 sider)

Døving, Erik og Odd Nordhaug (2007). Inkluderingsledelse i norske virksomheter. Beta: tidsskrift for bedriftsøkonomi. nr.1, s.51-63. (12 s.)

Røe, Melina (2011). «Why don't they want us?» Refugees still unemployed after many years in Norway. Nordic Social Work Reasearch, 1(2), 109 - 123. http://dx.doi.org/10.1080/2156857X.2011.601135
(Lesedato 24.3.14) (12 s.)

Lenker:

Kunnskapsbasert praksis
www.kunnskapsbasertpraksis.no

Rekruttering:

Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri: http://www.fafo.no/images/pub/2014/20380.pdf

Diskrimineringens omfang og årsaker Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv.

Midtbøen, Arnfinn Haagensen ; Rogstad, Jon Christian

http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/177445

https://film.hioa.no/henning-bang-om-organisasjonskultur-og-2

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 31. mai 2020 02:47:07