Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Annet sted
Emneansvarlig:
Anne Margrethe Glømmen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSAVF20618 Mentorskap i flerkulturell kontekst (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt tilleggsemne ved Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag.

Absolutte forkunnskaper

 • Bestått alle emner i 1. studieår.
 • For å bli godkjent som mentor, må studentene utforme en søknad, gjennomføre et personlig intervju og oppgi en referanse.
 • Krav om politiattest.

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 • Kan beskrive sentrale begreper og perspektiver innen mentorskap

Ferdigheter

 • Kan organisere og lede aktiviteter for enkeltindivid og grupper
 • Kan anvende kommunikasjons- og veiledningskompetanse i møte med brukere i en lærings-, mestrings- og endringsprosess
 • Kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger
 • Kan identifisere og reflektere over utfordringer knyttet til integrering og arbeidsinkludering

Generell kompetanse

 • Kan anvende kunnskaper om oppvekstvilkår i et flerkulturelt samfunn, særlig knyttet til utfordringer i et majoritets- og minoritetsperspektiv
 • Kan reflektere kritisk, særlig knyttet til bevissthet om egne verdier og holdninger

Innhold

 • Hovedinnholdet i praksisen er at studenten deltar aktivt i fastlagt program for mentorodningen Nattergalen for voksne med innvandrerbakgrunn i perioden oktober - mai.
 • Det er faste rammer rundt tiden mentor og deltakere er sammen.
 • Mentoren skal, i samarbeid med deltakeren og sin mentorgruppe, ta inititiativ til aktiviteter som fremmer integrering, nettverksbygging og arbeidsdeltakelse.
 • Noen aktiviteter vil være i fellesskap med andre mentorgrupper og deltakere.
 • Studenten får opplæring og veiledning individuelt og i gruppe.
 • Det er etablert et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold og Introduksjonsprogrammet i NAV for gjennomføring av praksisen.

Undervisnings- og læringsformer

Studentaktive forelesninger og seminarer, gruppearbeid, veiledning og selvstudier.

Veiledning

 • To (2) individuelle veiledningstimer
 • To (2) gruppeveiledninger

Veiledningen skal være en støtte for mentoren og samtidig gi mulighet til å følge opp hvordan relasjonen mellom mentor og deltakere utvikler seg. Den individuelle veiledningen gir mentoren mulighet til å reflektere rundt rollen som mentor i relasjonen til deltakere og medmentor. I veiledningen er det også mulig å ta opp eventuelle praktiske problemer og diskutere forslag til mulige aktiviteter sammen med deltakerne.

Arbeidsomfang

300 timer.

Praksis

Vilkår for å bli godkjent som mentor, se pkt. Forkunnskaper.

Praksiserfaring utgjør en vesentlig del av dette emnet. Mentors samvær med deltakerne danner grunnlag for refleksjon som dokumenteres i arbeidskrav.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Lærekontrakt som inneholder studentens individuelle læringsmål for emnet. Ikke godkjent arbeidskrav kan omarbeides 1 gang etter angitt tidsfrist.
 • Månedsrapporter fra egen mentorpraksis. Rapportene skal være individuelle og følger fastlagt mal for mentorordningen. Rapportene skal inneholde en kort beskrivelse av hvilken aktivitet som er gjennomført, samt mentors egen refleksjon omkring aktiviteten. Ikke godkjente arbeidskrav kan omarbeides 1 gang etter angitt tidsfrist.
 • Obligatorisk deltakelse i undervisningen som tilhører emnet
 • Obligatorisk veiledning (to individuelle veiledninger, to gruppeveiledninger)
 • Gjennomført 20 møter mellom mentor og deltakere: studenten skal planlegge og gjennomføre møter mellom mentor og deltakere en gang i uken, 2-3 timer pr. gang, minimum 20 ganger.
 • 1 skriftlig individuell oppgave. Oppgaven leveres til nærmere angitt frist, med omfang på maks 2500 ord. Oppgaven kan omarbeides 1 gang.

Dersom ett eller flere av arbeidskravene ikke er godkjent, må emnet/praksisperioden gjennomføres på nytt.

Eksamen

For å få praksisperioden vurdert til bestått, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent.

Karakterregel: Bestått / Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Se arbeidskrav.

Evaluering av emnet

 • Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret. Metode for evalueringen avtales mellom faglærer og studenter.
 • Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 28.02.2018

303.482 Dy 
Dypedahl, Magne og Bøhn, Henrik (2017). Veien til interkulturell kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget (160 sider)

Grander, M. og Sild Lönroth, C. (2011) Mentorskap för barn och unga. Malmö Högskola. http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/13048/Mentorskap för barn och unga MUEP.pdf?sequence=2&isAllowed=y (160 sider)

658.3124 Ma
Mathisen, P. (2015) Mentor: om mentoring i teori og praksis. Fagbokforlaget (172 sider)

Reddick, R., Griffin, K., Cherwitz, R, Cérda-Pra¿ák, A., Bunch, N. (2012): What You Get When You Give: How Graduate Students Benefit from Serving as Mentors. http://www.ut-ie.com/articles/jfd2012.pdf (13 sider)

Svendsen, S., Valenta, M., Berg, B. (2017). Fra intro til arbeid - Integreringsutfordringer og muligheter i Flora kommune https://samforsk.no/Publikasjoner/2017/Rapport Flora 2017 Stina Svendsen_hele.pdf (119 sider)

Ørmen, N. og Simensen, H. (2016): Kompetanseutvikling gjennom mentorskap. Norges Barnevern nr. 3-4. s. 264 - 278. https://www.idunn.no/tnb/2016/03-04/kompetanseutvikling_gjennom_mentorskap (14 sider)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. mai 2020 02:47:28