Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlige:
  • Camilla Buzzi
  • Lilliana Andrea Del Busso
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSBSO30417 Bacheloroppgave: Faglig fordypning (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelorstudium i

  • Barnevern
  • Sosialt arbeid

Absolutte forkunnskaper

Bestått alle eksamener i andre studieår.

Undervisningssemester

5. og 6. semester (høst og vår).
 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

1. Drøfte/fordype seg i problemstillinger av barnevernfaglig eller sosialfaglig karakter.

2. Drøfte/diskutere vitenskapelig artikler som anvendes i eget arbeid.

Ferdigheter

3. Planlegge, gjennomføre og dokumentere et faglig arbeid skriftlig og systematisk etter akademiske retningslinjer.

4. Anvende ulike metoder for innhenting og bearbeiding av data og ulike former for rapportering i tråd med etiske krav og retningslinjer.

5. Anvende kunnskap og erfaring om forskningsetikk og personopplysninger.

Generell kompetanse

6. Søke etter, vurdere og diskutere aktuelle informasjonskilder i akademiske rapporter.

7. Reflektere kritisk over og analysere eget arbeid.

8. Vurdere forskning kritisk og har innsikt i forskningsetiske problemstillinger.

Innhold

Emnet består av en faglig fordypning innenfor et tema som er godkjent av høgskolen. Temaet for bacheloroppgaven skal være relatert til problemstillinger fra praksisfeltet eller teoretiske problemstillinger innenfor barnevernspedagog- eller sosionomutdanningens fagområder. Basert på forskningsmetodemetodeundervisningen i emne HSABSV301 "Kunnskapsbasert praksis i spenningsfeltet mellom individ og samfunn» skal studentene designe et prosjekt, og samle inn og analysere data. Resultatene fra prosjektet skal presenteres og drøftes i relasjon til aktuell teori i bacheloroppgaven. I gjennomføringen av bachelorprosjektet skal studenten tilegne seg kunnskap om samtykke, personopplysninger, taushetsplikt, anonymisering og etiske avveininger.

Undervisnings- og læringsformer

Forberedelsene til arbeidet med bacheloroppgaven starter i 5. semester i emnet «HSABSV301 Kunnskapsbasert praksis i spenningsfeltet mellom individ og samfunn». Oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe med 2 studenter. Det kan være grupper på tvers av programmene barnevern og sosialt arbeid. Høgskolen tildeler skoleveileder i løpet av januar. Det skal gjennomføres 5 timer veiledningstimer i løpet av bachelorperioden (1 veiledningstime i gruppe). Samtykkeskjemaer, informasjonsskriv, intervjuguider osv. må godkjennes av veileder før det sendes ut. Det kan skrives fagartikkel etter avtale med veileder.

Tittelen på oppgaven skal være på norsk og engelsk.

Arbeidsomfang

Studiet og undervisningen forutsetter at studentene er heltidsstudenter som arbeider i gjennomsnitt 40 timer pr. uke. Det individuelle studiearbeidet utgjør dermed i gjennomsnitt ca.
25-30 timer pr. uke.

Praksis

Det er ikke praksis i emnet

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Pkt. arbeidskrav er endret 19.12.2018 (fjernet ett punkt).

  • Prosjektbeskrivelse for bacheloroppgave, maks 1500 ord, innlevert til fastsatt tid i høstsemesteret.

Eksamen

Bacheloroppgave/fagartikkel (maks 8000 ord), individuell eller i gruppe på to studenter.

  • Det er krav om at vitenskapelige artikler er benyttet i oppgaven.

  • Kravet om informert samtykke og lovens krav om personvern skal følges når studentene skriver bacheloroppgaven/fagartikkelen.

  • Karakterregel A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Det er kun studenter som får «ikke bestått» resultat som kan levere omarbeidet versjon av bacheloroppgaven/fagartikkelen til sensur én gang. Omarbeidet oppgave/fagartikkel leveres innen 1. november samme år.

Evaluering av emnet

Ingen evaluering.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 02:43:37