Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Fredrikstad
Emneansvarlig:
Hege Simensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBVP10117 Barnevernpedagogen: faget, yrket og samfunnet (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i barnevern.

Absolutte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav.

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kandidaten skal være i stand til å

Kunnskaper

 • Beskrive barn og barndom i historisk perspektiv og samtidsperspektiv
 • Beskrive hva utviklingspsykologi er
 • Beskrive hva som ligger i begrepet omsorgssvikt
 • Beskrive barnevernets historiske utvikling i Norge
 • Beskrive begrepene barnets beste, omsorg, oppdragelse og behandling
 • Beskrive barnevernspedagogens samfunnsmandat
 • Beskrive barnevernets organisatoriske oppbygging
 • Gjøre rede for hovedtrekkene i velferdsstatens oppbygning og utvikling
 • Kjenne til aktuelle helseproblemer og sosiale problemer i Norge
 • Beskrive hovedtrekkene i vitenskaps- og kunnskapsbegreper som benyttes innenfor høyere utdanning

Ferdigheter

 • Beskrive hovedelementene i den systematiske arbeidsmodellen
 • Arrangere en aktivitet for barn og unge
 • Anvende de viktigste formkrav for akademisk skriving av tekst og kildebruk
 • Anvende minst en normativ etikkteori til å vurdere på en systematisk måte hva som er en god handlemåte i yrkesrelevante situasjoner der rett svar ikke er opplagt
 • Anvende kommunikasjonsteori for å begrunne hvordan du som barnevernspedagog kan komme i posisjon til den gode dialogen

Generell kompetanse

 • Anvende grunnprinsipper i profesjonell kommunikasjon
 • Anvende viktige yrkesetiske prinsipper

Innhold

Det legges vekt på å gi studentene en presentasjon av barn i et historisk perspektiv. Videre gis en kort innføring i utviklingspsykologi. Barnevernets rolle i samfunnet og barnevernspedagogens lovfestede samfunnsmandat presenteres for å gi en bevissthet omkring yrkesrolle og funksjon. Studentene får en innføring i aktivitetsfaget gjennom et eget aktivitetsseminar med overnatting. I tillegg gis en innføring i hvordan arbeide systematisk når tiltak planlegges og iverksettes. Etisk refleksjon og kommunikasjonsferdigheter trenes på gjennom ulike opplegg. 

Det gis en innføring i velferdsstatens historiske utvikling og oppbygging, begrepet velferd, ulike velferdsarenaer, velferdsstatens normative fundament og historiske utvikling. I tillegg gis en innføring i forvaltningsstrukturer og oppgaver på kommunalt, fylkeskommunalt, helseforetaks- og statlig nivå og om statlige styringssignaler og reformer og folkehelseperspektivet. Det gis en innføring i definisjoner av sosiale problemer, helseproblemer, integrering og marginalisering.

Studentene får en innføring i vitenskapsteori og akademisk skriving i samarbeid med andre studieretninger.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises gjennom forelesninger, ressurstimer, seminarer og veiledning. Veiledning foregår i basisgrupper der gruppene diskuterer ulike forhåndsbestemte temaer. Det forutsettes at deltakerne i forkant av veiledningen tilegner seg kunnskap om temaet gjennom lesing og/eller deltagelse i annen undervisning.

Arbeidsomfang

Høgskolen legger til rette for teoriundervisning samlet i gjennomsnitt 10-11 timer pr. uke. Studiet og undervisningen forutsetter at studentene er heltidsstudenter som arbeider i gjennomsnitt 40 timer pr. uke. Det individuelle studiearbeidet utgjør dermed i gjennomsnitt ca. 25-30 timer pr. uke ­fordelt på følgende aktiviteter: Arbeid med obligatoriske innleveringsoppgaver og arbeidskrav, individuelt og i grupper, egenorganisert studiearbeid i grupper og selvstudier.

Det er 5 timer obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet. Det er krav om 80 % deltagelse/tilstedeværelse i veiledning.

Praksis

Studentene starter emne HSBVP104 Mentorskap i flerkulturell kontekst parallelt med dette emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • To individiduelle skriftlige oppgaver: Innlevering av 2 individuelle oppgaver på 1000 ord innen gitt frist. Tilbakemelding på oppgave gis av basisgruppeveileder.
 • Gjennomføring av en planlagt aktivitet i gruppe og skriftlig oppgave: Det skal skrives en gruppeoppgave på maks 1500 ord som redegjør for aktiviteten på aktivitetsseminaret. Det gis tilbakemelding på arbeidskravet i seminar. Studenter som ikke deltar i planlegging og gjennomføring av gruppeaktiviteten må presentere eget arbeidskrav på 1500 ord knyttet til en aktivitet.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning: Det er krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i forelesninger og seminarer og veiledning. Det er krav om 90% deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening. Selvrapportering av fravær på læringsplattformen.

Eksamen

5 timers individuell skriftlig skoleeksamen.
Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel A-F.

Sensorordning

Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering
 • Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 13.06.2017

Oppføringer merket med @ er gratis nettressurser eller tilgjengelige via Høgskolens abonnementer på e-tidsskrifter.

362.7 Så
Befring, E., Frønes, I. og Sørlie, M. (2010) Sårbare unge: nye perspektiver og tilnærminger. Oslo: Gyldendal akademisk. 275 s. ISBN978-82-05-39693-7. Kap. 1 og 2.

362.7 Bu
Bunkholdt, V. & Kvaran, I. (2015) Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid, 392 s. Oslo: Gyldendal akademisk ISBN/EAN 9788205477179, Kap. 1,2,3,4 og 6.

610.730699 Ei
Eide, T. og H. Eide (2007). Kommunikasjon i relasjoner, 443 s. (2. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-32689-7 - utvalgte kapitler.

Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere  - 2011 - Fellesorganisasjonen. http://www.fo.no

Gandhi Kingdon, G. & John Knight (2006) Subjective well-being poverty vs. Income poverty and capabilities poverty? The Journal of Development Studies, 42:7, 1199-1224,
DOI: 10.1080/00220380600884167
To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00220380600884167    @

362.7 Gr
Grønvold, E. og Storø, J. (2010). Miljøarbeid i barnevernet: Systematikk & refleksjon 146 s. Oslo: Universitetsforlaget.

155.4 Op
Gulbrandsen, L.M. (2006) Oppvekst og Psykologisk Utvikling. Oslo: Universitetsforlaget. Utvalgte kapitler.

361.6 Ha
Halvorsen, K , Stjernø S, Øverbye, E (2016): Innføring i helse- og sosialpolitikk; Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-02683-1  Kap 1, 2,3, 5 og 6.

Huyer-May, Bernadette, Schmiedeberg, Claudia & Nina Schumann (2017) Neighborhood Effects on Children's Subjective Deprivation:Are Poor Children's Perceptions of the Economic Situation in their Home Influenced by their - Child Ind Res
DOI 10.1007/s12187-017-9445-z @

616.89144 Kv
Kvaran, I. & Holm, J. (2012). Barnevernsfaglig miljøterapi,Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Kap. 6, 7 og 8.

155.418 Li
Lillemyr, O. F. (2011). Lek på alvor: førskolebarn og lek - en spennende utfordring, 223 s. (3. rev. utg.). Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-08812-6. (30 sider) Kap. 11

Nordby, H. (2013) Etikk i barnevern.  Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-42397

658.31 Sk
Skau, Greta Marie (2017). Gode fagfolk vokser: personlig kompetanse i arbeid med mennesker.Oslo: Cappelen akademisk forlag. ISBN 82-02-24340-8; 978-82-02-24340-1.

Thokle Martens, C. (2012) Subjektiv fattigdom i et velferdssamfunn - Barn og foreldres opplevelse av økonomisk knapphet 2000-2009 ,  Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring - Notat 3/12    @

Kompendium knyttet til tema Aktivitetsfag som kan kjøpes ved studiestart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 31. mai 2020 02:47:11