Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Fredrikstad
Emneansvarlig:
Lars Rune Halvorsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPL10117 Vernepleierprofesjon og kunnskap (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i vernepleie, heltid.

Absolutte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 • 1. beskrive vernepleierprofesjonen og profesjonsutøvelse
 • 2. beskrive sentrale konsekvenser ved kognitiv funksjonsnedsettelse
 • 3. beskrive hovedtrekk i velferdsstatens oppbygning og utvikling, samt sosialpolitiske begreper relevante for vernepleierprofesjonen 
 • 4. diskutere utfordringer knyttet til grensen mellom selvbestemmelse og ivaretakelse

Ferdigheter

 • 5. anvende sentrale kjennetegn ved systematisk miljøarbeid for å treffe begrunnede valg
 • 6. anvende normativ etikkteori til å vurdere hva som er en god handlemåte i situasjoner der rett svar ikke er opplagt
 • 7. anvende kunnskap om akademiske standarder og skriving

Generell kompetanse

 • 8. beskrive hovedtrekkene i kunnskapsbegrepet som benyttes innenfor høyere utdanning
 • 9. diskutere forutsetningene for og utfordringer relatert til faglig skjønn
 • 10. beskrive skillet mellom normative og deskriptive utsagn
 • 11. beskrive sentrale hovedpunkter i noen utvalgte etikkteorier 
 • 12. beskrive sentrale hovedpunkter relatert til ulike måter å tilnærme seg og forstå språk

 

Innhold

 1. Profesjon. Vernepleieprofesjon- og utøvelse, høyere utdanning
 2. Diagnoser/fenomenbeskrivelser; utviklingshemning og utviklingsforstyrrelse. Paneldiskusjon med vernepleiere.
 3. Begrepet velferd, ulike velferdsarenaer, velferdsstatens normative fundament og historiske utvikling. Aktuelle helseproblemer og sosiale problemer i Norge. Definisjoner av sosiale problemer, helseproblemer, integrering og marginalisering. Empowerment og GAP-modellen. Individnivå og struktur/samfunnsnivå.
 4. Funksjonsnedsettelse og funksjonshemming. Frihet; negativ- og positivfrihet. Diskriminering. Selvbestemmelse og brukermedvirkning. 
 5. Systematisk miljøarbeid m/ vekt på atferdsanalyse. Miljøarbeid. Planlegge og gjennomføre fritidsaktiviteter
 6. Problemstilling, kilder, kildekritikk, studieteknikk, referanseteknikk, plagiering, etikk, kritisk tenkning, hvordan skrive en tekst.
 7.  Akademisk skriving, studieteknikk, plagiering
 8. Kunnskap; ontologi og epistemologi. Kritisk tenkning. Feilslutninger: validitets slutninger og logiske feilslutninger.
 9. Faglig skjønn. Stor- og liten grad av frihet. Sanseproblemer, persepsjonspsykologi, beslutningspsykologi. Sjekklister og arbeidsmodeller.
 10. Normative og deskriptive premisser. Det naturalistiske mistaket. Autonomi og paternalisme.
 11. Dydsetikk, konsekvensetikk, pliktetikk, rettferdighet.
 12. Hva er språk: sosial konstruering av virkeligheten, språkets struktur, språkets funksjon. Retorikk.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises gjennom forelesninger, seminarer og veiledning.

Veiledning foregår i basisgrupper der gruppene diskuterer ulike forhåndsbestemte temaer. Det forutsettes at deltakerne i forkant av veiledningen tilegner seg kunnskap om temaet gjennom lesing og/eller deltagelse i annen undervisning. Det er 3 timer basisgruppeveiledning i emnet.

Undervisningen har som mål å hjelpe studentene til å oppfylle læringsutbyttene, men hver student er selv ansvarlig for å lære tilstrekkelig til å kunne besvare spørsmål som bygger på målene til eksamen.

Arbeidsomfang

600 timer

Praksis

Ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Fem godkjente oppgaver fra oppgavebank: En oppgavebank på ca. 15-20 oppgaver leveres ut. Fem oppgaver på maks 500 ord må besvares individuelt og vurderes til godkjent. Det gis en mulighet til omarbeiding.
 • En individuell oppgave på maks 1500 ord: må besvares og vurderes til godkjent. Det gis en mulighet til omarbeiding.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning. Det er krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i forelesninger, seminarer og veiledning. Selvrapportering av fravær på læringsplattformen. Manglende rapportering regnes som fravær.

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.
Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Interne sensorer

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Skriftlig sluttevaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 09.05.2018

362.10425 As
Askheim, O. P. (2012). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid. Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi  Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-42850-8. Hele boka (180 sider).

361.3 Br
Brask, O. D., Østby, M., & Ødegård, A. (2016). Vernepleierens kjerneroller: en refleksjonsmodell. Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-1671-0 Kapittel 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 (78 sider)

170 Ca
Carson, S. G. & Kosberg, N. (2011). Etikk: teori og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-34084-1. Hele boka (190 sider)

Edvald, J., Fjørtoft, K., Gilje, N., Grimmen, H., Lavik, T., Pedersen, J., …Torjussen, L. P. S (2014). Exphil for juss. Oslo; Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02432-5. Kapittel 1 (46 sider).

361.3 Ve
Ellingsen, K.E red (2014). Vernepleiefaglig kompetanse og faglig skjønn. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-02202-4. Kapitel 1, 3, 6, 10 (92 sider).

361.3 Om
Fellesorganisasjonen (FO) (2008). Om vernepleieryrket https://www.fo.no/publikasjoner/category159.html?offset1135=20
(11 sider).

Fellesorganisasjonen (FO) (2015). Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere. Vedtatt på FO’s 6. kongress mars 2015 https://www.fo.no/publikasjoner/category159.html (15 sider).

170 Gr
Griffin, J. (1986). Well-Being: Its meaning, measurement and moral importance. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-824903-9. Kapittel 4 (17 sider).

305.9 Pr
Grimen, H. (2008). Profesjon og kunnskap. I Molander, A. & Terum, L, I. (red). Profesjonsstudier (71-86). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215008592. Kapittel 3 (16 sider).

Hacking, I. (1999). The social construction of what? Cambridge Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 9780674812000. Kapittel 4 (25 sider).

361.6 Ha
Halvorsen, K. Stjerneø, S. & Øverbye, E. (2016). Innføring i helse- og sosialpolitikk (6.utg). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02683-1. Kapittel 1, 2 og 3. (78 sider).

Halvorsen, L. R. & Løkke, J. A. (2018). Taushet er et demokratisk problem. Khrono. https://khrono.no/ytringsmot-profesjoner-ostfold/taushet-er-et-demokratisk-problem/205994 (2 sider)

Halvorsen, L. R (2018). Profesjonsetikk er noe annet en juridiske bestemmelser: noen punkter som kan bidra til meningsfull profesjonsetikk. Vernepleier.no https://vernepleier.no/2018/01/profesjonsetikk-annet-juridiske-bestemmelser/ (5 sider)

Halvorsen, L, R. (2017, 09.05). Profesjonsutøvelse og profesjonsetikk. Hentet fra https://vernepleier.no/2017/05/profesjonsutovelse-og-profesjonsetikk/ (11 sider).

362.3 Ho
Holden, B. (2009) Utfordrende atferd og utviklingshemming. Atferdsanalytisk forståelse og behandling. Gyldendal Akademiske, Oslo ISBN 978-82-05-39069-0. Kapittel 1 (14 sider).

150 Ps
Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E., Vliek, M., Passer, M. W., & Smith, R. E. (2013). Psychology: The science of mind and behavior. London el. Boston: McGraw-Hill. Kapittel (5 sider).

305.9 Pr
Kirkebøen, G. (2011). Kan vi stole på fagfolks skjønn? I Molander, A. & Smeby, J, C. (red). Profesjonsstudier II (27-43). Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 2 (17 sider).

808.5 Kj
Kjeldsen, J, E. (2014). Hva er retorikk. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02020-4. Hele boka (130 sider).

300.72 Lu
Lund, T. (2002). Innføring i forskningsmetodologi (red). Oslo: Unipubforlag. Kapittel 3 (46 sider).

Løkke, J. A. & Halvorsen, L. R. (2017). Sånn bør du debattere. Khrono. https://khrono.no/debatt/sann-bor-du-debattere (2 sider)

Løkke, J. A. & Salthe, G. (2012).  Sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid: fra normative og deskriptive premisser til tiltak og evaluering. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, 39, 17-32. (16 sider).

NOU 2016:17. (2016). På lik linje Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning. (229 sider).

361.3 Ve
Owren, T. & S. Linde (red) (2011) Vernepleiefaglig teori og praksis – sosiale perspektiver. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01799-0. Kapittel 2. (15 sider).

Salthe, G. (2007) "Noen teorier om det gode liv". Kopi blir utlevert. (16 sider).

150.72 Sv
Svartdal, F. (2009). Psykologiens forskningsmetoder. En introduksjon (4.utg). Bergen.. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1887-5. Kapittel 1, 2, 3, 5, 8 (137 sider).

150 St
Stanovich, K. E. (2013). How to think straight about psychology (10.utg). Boston: Pearson. ISBN 10: 0-205-94575-9. Kapittel 1, 2, 3 (51 sider).

Vignes, T. (2007). Kommunikasjon for mennesker med språkvansker: Valg av alternative Responsformer. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, 34, 13-28. (16 sider).

Total antall sider: 1460

Tilleggslitteratur (brukes i undervisning):

808.02 Am
The American Psychological Association (2011) Publication Manual (Sixth Edition) Washington DC: ISBN-13: 978-1-4338-0561-5

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2019 15:42:40