Fakta om emnet

Studiepoeng:
25
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Trude Tonholm
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF10311 Samhandlingskompetanse (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne har studenten

Kunnskaper om

1. Samarbeid, samhandling og samordning

2. Psykologiens historie, tradisjoner, egenart og anvendelsesområder

3. Arbeidspsykologi

Ferdigheter i å

4. Anvende kunnskap i arbeidspsykologi

5. Søke opp resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innenfor velferdsforskning, sosiologi og psykologi.

6. Beherske verktøy og teknikker i prosjektarbeid

7. Samle inn og foreta enkle analyser av kvalitative og kvantitative data under veiledning

Generell kompetanse

8. Studenten kan oppdatere sin samfunnsfaglige kompetanse

9. Studenten kjenner til de vanligste forskningsmetodene for sitt fagområde

10. Studenten har innsikt i forskningsetiske problemstillinger

11. Studenten planlegge og gjennomføre enkle forskningsprosjekter i tråd med etiske krav og retningslinjer

12. Studenten kan dokumentere og formidle faglig kunnskap om velferdsvitenskapelige temaer, muntlig og skriftlig

13. Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer i et respektfullt samarbeid med medstudenter, ansatte og sensorer.

Innhold

 1. Lovpålagt tverrfaglig samarbeid. Teorier om samarbeid (organisatorisk kompetanse)
 2. Sentrale utviklingstrekk i Europeisk og amerikansk psykologihistorie, hovedretningene i nåtidens psykologi og anvendelsesmuligheter innenfor arbeids- og velferdsarbeid.
 3. Psykologiske faktorers betydning for arbeidsrelaterte problemstillinger
 4. Trening gjennom diskusjoner av konkrete problemstillinger
 5. Trening i bruk av databaser og informasjonskanaler der man finner nordisk statistikk, velferdsforskning og annen relevant forskning for feltet (IDUNN, SSB, Norart m.fl.)
 6. Studentene kan samarbeide i mindre grupper, planlegge prosjekter ved hjelp av planleggingsverktøy, anvende kunnskaper om gruppepsykologi, gjennomføre kreative prosesser og presentere resultatene for andre.
 7. Planlegge og gjennomføre datainnsamling ved hjelp av digitalt survey-verktøy og semistrukturerte intervjuer samt transkribere og tematisk analysere intervjuene og foreta univariat analyse av survey-dataene.
 8.  Gjennomgang av de vanligste databasene for søk etter relevant statistikk, forskning og styringssignaler for fagområdene
 9. Forskjellene mellom kvantitative og kvalitative data, innsamlings- og analysemetoder for disse. Eksperimenter og kvasieksperimenter.
 10. Kjenner til forskningsetiske retningslinjer for samfunnsfag, juss og humaniora og personvernsbestemmelsene.
 11. Gjennomføre prosjekt i gruppe under veiledning
 12. Formidle fagstoff i tråd med akademiske standarder for refleksjon og referanser
 13. Gjennom oppdraget trene på å opptre profesjonelt og inkluderende

 

Undervisnings- og læringsformer

 • Undervisningen består av forelesninger, studentaktive seminarer, ferdighetstrening, gruppearbeid veiledning og selvstudier. 

Veiledning:

 • Emneansvarlig er tilgjengelig for veiledning 2 timer hver uke til fastsatt tid gjennom hele emnet
 • Studentens egen kontaktperson er tilgjengelig for inntil 2 individuelle veiledningstimer i løpet av emnet. Studenten må selv ta kontakt for å avtale tid for veiledning.
 • Veiledning kan foregå på ulike måter, for eksempel på veileders kontor, via mail, telefon, eller andre digitale verktøy, som lync, adobe, skype, m.m.
 • Undervisningen har som mål å hjelpe studentene til å forstå læringsutbyttene, men hver student er selv ansvarlig for å lære tilstrekkelig til å kunne besvare spørsmål som bygger på læringsutbyttene til eksamen.

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Individuelt notat på inntil 500 ord. Godkjennes på læringsplattformen. Ikke godkjente arbeidskrav kan omarbeides 1 gang.
 • Individuell skriftlig oppgave på inntil 2000 ord. Godkjennes på læringsplattformen, og danner grunnlag for deler av muntlig eksamen. Ikke godkjente arbeidskrav kan omarbeides 1 gang.
 • Gruppeoppgave på inntil 1500 ord. Godkjennes på læringsplattformen. Ikke godkjente arbeidskrav kan omarbeides 1 gang.
 • Presentasjon av prosjektarbeid i seminar. Tilbakemelding blir gitt i seminar.
 • Obligatorisk deltakelse i undervisning. Det er krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i forelesninger, seminarer og veiledning. Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening. Studenten må selv rapportere sin tilstedeværelse på læringsplattformen innen fastsatt frist. Manglende rapportering regnes som fravær.

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen
Muntlig individuell eksaminasjon med utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet og utdyping av skriftlig oppgave. Ca 30 minutter. Egen skriftlig oppgave kan medbringes uten kommentarer/notater.

Karakterregel: A - F.

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering
 • Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 04.12.2017

658.404 Åk 
Aakre, J., & Scharning, H.S (2016). Prosjekthåndboka : 3.0 : verktøykasse for kreative team. Oslo: Universitetsforlaget (439s)

Dawson, C. (2009) Introduction to Research Methods: A practical guide for anyone undertaking a research project London: Constable & Robinson Ltd. (176s)

Lindsay, T., & S.Orton (2014). Groupwork Practice in Social Work. London: Sage Publications (141s)

KOMMER NY 2017: Raaheim, Arild (2017) Sosialpsykologi. Fagbokforlaget (225s)

Artikler:

Askvik, T (2015) Hva velger de som bryter mønsteret? Tidsskrift for samfunnsforskning nr. 4 s.450-483 (32s)

Bjaarstad, S.,K. Trane, R.Augenie, T.Hatling & S.Reinertsen (2014) Nye trender innen arbeid og psykisk helse - sett i sammenheng med recovery Tidsskrift for Psykisk helsearbeid Universitetsforlaget

Halvorsen, T. (2017) Sosialpedagogisk arbeid med utsatte unge – utelukkende anvendt vitenskap eller også normativ-ideologisk påvirkning? Tidsskriftet Norges Barnevern01 (Volum 94) Side: 40-53DOI: 10.18261/issn.1891-1838-2017-01-04

Gausel, N., Vignoles, V.L. & Leach, C.W.  (2016) Resolving the paradox of shame: Differentiating among specific appraisal-feeling combinations explains pro-social and self-defensive motivation Motivation and Emotion Vol.40: 118. https://doi.org/10.1007/s11031-015-9513-y

Strandh, M., Nilsson, K., Nordlund, M., & Hammarström, A. (2015). Do open youth unemployment and youth programs leave the same mental health scars? - Evidence from a Swedish 27-year cohort study. BMC Public Health151-8. doi:10.1186/s12889-015-2496-5

Tanum, S & A. Krogstad (2014) Fortellinger om livet uten arbeid Sosiologisk Tidsskrift 03 Volum 22 Side: 249-275 Universitetsforlaget

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 31. mai 2020 02:47:32