Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Bengt Morten Wenstøb
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF20316 Arbeid og helse (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle eksamener i første studieår.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne har studenten

Kunnskap om

1. Offentlig helsepolitikk og rammebetingelsene for helse i arbeid

2. Hovedtrekk og strategier i folkehelsearbeid

3. De mest sentrale virkemidlene i arbeidsrettet rehabilitering

4. Lærings-, mestrings- og endringsprosesser

Ferdigheter i å

5. Reflektere over forhold som bidrar til sosial ulikhet i helse

6. Forklare hvordan livsbelastninger kan påvirke barns og voksnes liv og hvordan dette kan føre til utfordringer i arbeidslivet.

7. Kunne anvende relevant veiledningsteori og kommunikasjonsverktøy

8. Anvende IA-avtalen  

9. Gjøre rede for og anvende relevant lovverk knyttet til arbeid og helse

Generell kompetanse

10. Studenten har kjennskap til forskning om helseutfordringer i arbeidslivet og betydningen av sosial inkludering

11. Studenten har innsikt i og forståelse av hva som kan bidra til utvikling av psykiske lidelser, rusproblematikk, voldsproblematikk og omsorgssvikt

12. Studenten har innsikt i hvordan indikatorer kan brukes som statistikk i praksis

Innhold

 1. Helsepolitiske styringsdokumenter som planer, NOU, St.meld., oppdragsdokumenter etc.
 2. Lover og sentrale styringsdokumenter på folkehelseområdet, samt prosjekter og strategier i det forebyggende helsearbeidet
 3. Habilitering og rehabilitering som fag og metode, strategier og virkemidler. Koordinerende enhet, IP og ansvarsgruppe
 4. Teori og metoder for læring, mestring og endring
 5. Gradientutfordringen, levekårsindikatorer og livskvalitet
 6. Sosial- utviklings- og kommunikasjonspsykologisk fokus, emosjoner og kognisjon
 7. Ferdighetstrening i veiledning og kommunikasjon
 8. Reflektere over ulike virkemidler knyttet til de 3 delmålene i IA-avtalen
 9. Lover, organisering og planer i helsetjenesten
 10. Innhente og anvende oppdatert forskning om arbeid og helse. Samhandling med brukerorganisasjoner
 11. Psykologisk kunnskap som kan brukes i forståelsen av ulike reaksjoner, og i tiltak og behandlingsformer. Psykologiske emner og undervisning i livsbelastninger som fører til ulike reaksjoner som kan virke hemmende på arbeidsevne og livskvalitet
 12. Innhente ulike indikatorer knyttet til arbeid og helse

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert i forelesninger, studentaktive seminarer og bibliotekundervisning. 

Veiledning:

 • Emneansvarlig er tilgjengelig for veiledning 2 timer hver uke til fastsatt tid gjennom hele emnet
 • Studentens egen kontaktperson er tilgjengelig for inntil 2 individuelle veiledningstimer i løpet av emnet. Studenten må selv ta kontakt for å avtale tid for veiledning.
 • Veiledning kan foregå på ulike måter, for eksempel på veileders kontor, via mail, telefon, eller andre digitale verktøy, som lync, adobe, skype, m.m.
 • Undervisningen har som mål å hjelpe studentene til å forstå læringsutbyttene, men hver student er selv ansvarlig for å lære tilstrekkelig til å kunne besvare spørsmål som bygger på læringsutbyttene til eksamen.

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innlevering av en(1) individuell oppgave på maks 1500 ord som godkjennes på læringsplattformen. Ikke godkjente arbeidskrav kan omarbeides 1 gang.
 • Innlevering av en(1) individuell oppgave på maks 1500 ord som godkjennes på læringsplattformen. Ikke godkjente arbeidskrav kan omarbeides 1 gang.
 • Innlevering av en(1) individuell oppgave på maks 1500 ord som godkjennes på læringsplattformen. Ikke godkjente arbeidskrav kan omarbeides 1 gang.
 • Obligatorisk deltakelse i undervisning. Det er krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i forelesninger, seminarer og veiledning. Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening. Studenten må selv rapportere sin tilstedeværelse på læringsplattformen innen fastsatt frist. Manglende rapportering regnes som fravær.

Alle arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen

Arbeidskravene er gyldige for samme periode som emnet

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 3 dager.
Besvarelsen skal ha et omfang på maks 3000 ord.

Karakterregel: A-F.
Ekstern og intern sensor.

Evaluering av emnet

Evaluering av emnet:

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering
 • Referansegruppe
 • Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 08.12.2015

658.3124 Be
Berg. M.E. (2013): Coaching -Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes. (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN: 978-82-15-02233-8 (Kap. 2,3,5,7 og 11) (116 sider).

361.65 Ar
Hernes, T., I. Heum og P. Haavorsen, red. (2010). Arbeidsinkludering: om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82- 05-39256-4
Kap. 7 og 8 (60 sider)

362.88 Is
Isdal, Per (2000). Meningen med volden. Oslo: Kommuneforlaget. ISBN 82-446-0571-5
(Hele boka 294 sider)

362.1042 So
Mæland, J.G. (red.) (2009): Sosial epidemiologi: sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt. Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN:978-82-05-39268-7
(Del 2 - kap. 4-10, Del 3 og 4 - kap. 11-18, 266 sider)

158.72 Ol
Olsen, B. og Nystuen, P. (2010): En jobb å gjøre Oslo: Gyldendal arbeidsliv
ISBN: 978-82-05-37979-4. (Del 1-4, 239 sider)

Sagvaag, H., og Sikveland, B., red (2014). Alkohol arbeidsliv = sant? Oslo: Gyldendal Akademiske ISBN: 978-82-0543643-5 (Hele boka)

58.7 Kl
Saksvik, P. og Nytrø, K.(red.) (2009): Klinisk organisasjonspsykologi. Oslo: Cappelen akademisk ISBN: 978-82-02-29440-3
(Kap. 1-3, 10, 12,14 og 15. Totalt 163 sider)

361.65 Ar
Stjernø, Steinar og  Øverbye, Einar (red). (2012). Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten (kap 4,5,6,7 og 8) Universitetsforlaget (65 sider)

Folkehelsepolitisk rapport 2012 (2013). Oslo: Helsedirektoratet. ISNB 978-82-8081-288-9
(Sammendrag s. 9-14, 5 sider)
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsedirektoratets-arlige-rapport-om-arbeidet-med-a-utjevne-sosiale-helseforskjeller-folkehelsepolitisk-rapport-2012/Publikasjoner/is-2075.pdf

Forskrift om individuell plan for helse- og sosiallovgivningen (2011). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet (s. 4-9, 5 sider) http://www.regjeringen.no/pages/36814005/kgl_res_forskrift_habilitering_rehab_plan_koordinator_1612111.pdf

362.1042 Gr
Gradientutfordringen: Sosial- og helsedirektoratets handlingsplan mot sosiale ulikheter i helse (2005) Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. ISBN 82-8081-060-9. (Kap. 2 og 3, 19 sider)
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/gradientutfordringen-sosial--og-helsedirektoratets-handlingsplan-mot-sosiale-ulikheter-i-helse/Publikasjoner/gradientutfordringen-sosial--og-helsedirektoratets-handlingsplan-mot-sosiale-ulikheter-i-helse.pdf

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 (2011). Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet. (16 sider)
http://www.regjeringen.no/pages/36717130/HandlingsplanJDweb.pdf

Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.
Meld. St.16 (2010-2011). (Kap. 1-5, 70 sider) http://www.regjeringen.no/pages/16251882/PDFS/STM201020110016000DDDPDFS.pdf

Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv: Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit (2011). Oslo: Arbeidsdepartementet. Kortversjon av Meld. St. 29 (2010-2011) (12 sider) http://www.regjeringen.no/upload/AD/publikasjoner/prop_meld/2011/meld_st_2010-11_29_kortversjon.pdf

Sammen om mestring: Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten (2014).
Oslo: Helsedirektoratet. IS-2076 (s.3-14, 12.sider)http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne/Publikasjoner/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne.pdf

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse 2013-2016 (2013).
Oslo: Arbeidsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet (32 sider).
http://www.regjeringen.no/upload/AD/publikasjoner/rapporter/2013/OppfPlanArbogPsykHelse.pdf

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) Prop. 15 S (2015-2016) Helse- og omsorgsdepartementet (71 sider)
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-15-s-20152016/id2460953/?ch=1&q 

331.398 So
Solem, P.E. (2012): Ny kunnskap om aldring og arbeid. Oslo: NOVA.

NOVA Rapport nr. 6/12. ISBN 978-82-7894-424-0. (Kap. 1-4, 81 sider)http://www.seniorporten.no/Nyheter/Ny NOVA-rapport: Ny kunnskap om aldring og arbeid.312226.cms

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Oslo: Helsedirektoratet (2015)  (95 sider)
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator   

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 02:44:01