Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Beate Brevik Sæthern
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF20411 HR prosjekt (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne har studenten

Kunnskap

1. Om hva som regulerer HMS i offentlig og privat virksomhet

2. Om prosjektplanlegging, gjennomføring og evaluering

3. Bred kunnskap om de ulike elementene i virksomheters HR-arbeid

4. Kjenne til ulike systemer og rapporteringsrutiner på HR-området

Ferdigheter

5. Anvende kunnskaper i prosjektteori

6. Beherske ulike opplegg for kompetanseplanlegging

Generell kompetanse

7. Ha innsikt i ulike sider og problemstillinger ved ledelse og organisering av virksomheters HR-arbeid

8. Formidle resultater av prosjektarbeidet og mulige konsekvenser for praksis

 

Innhold

 1. Lover, regler, forskrifter, håndbøker, sjekklister, prosedyrer, etc.
 2. Utarbeide prosjektplan. Gjennomføre et selvstendig prosjektarbeid knyttet til HR
 3. Innhente ulike planer for HR-virksomhet i bedrifter i nærområdet
 4. Gjennomgå ulike systemer og rapporteringsrutiner på HR-området. Risikovurderinger.
 5. Gjennomføre et selvstendig prosjektarbeid knyttet til HR
 6. Trene på ferdigheter knyttet til gjennomføring av kompetansekartlegging som grunnlag for kompetanseplanlegging i virksomheter
 7. Gjennomføres som del av arbeidet i prosjektverkstedene
 8. Øvelse i skriftlig og muntlig formidling

Undervisnings- og læringsformer

 • Arbeid i prosjektverksteder, delprosjektgrupper og egenstudier.

Veiledning:

 • Emneansvarlig er tilgjengelig for veiledning 2 timer hver uke til fastsatt tid gjennom hele emnet
 • Studentens egen kontaktperson er tilgjengelig for inntil 1 individuell veiledningstime i løpet av emnet. Studenten må selv ta kontakt for å avtale tid for veiledning.
 • Veiledning kan foregå på ulike måter, for eksempel på veileders kontor, via mail, telefon, eller andre digitale verktøy, som lync, adobe, skype, m.m.
 • Undervisningen har som mål å hjelpe studentene til å forstå læringsutbyttene, men hver student er selv ansvarlig for å lære tilstrekkelig til å kunne besvare spørsmål som bygger på læringsutbyttene til eksamen.

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innlevering av ett (1) individuelt notat på maks 1000 ord som godkjennes på læringsplattformen. Ikke godkjente arbeidskrav kan omarbeides 1 gang.
 • Obligatorisk deltakelse i undervisning. Det er krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i forelesninger, seminarer og veiledning. Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening. Studenten må selv rapportere sin tilstedeværelse på læringsplattformen innen fastsatt frist. Manglende rapportering regnes som fravær.
 • Obligatorisk deltakelse i prosjektarbeid

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Prosjektrapport
Hver prosjektgruppe skal levere en prosjektrapport på minimum 3000 ord. Prosjektgruppene kan ha maksimum 5 deltakere og settes sammen ved oppstarten av prosjektet. Høgskolen setter sammen gruppene.

Karakterregel bestått/ikke bestått. Karakteren gjelder for hele gruppen.
Interne sensorer. 

Ved klage på karakterfastsetting på felles eksamensbesvarelse der det gis en felles karakter (gruppeeksamen), må alle de som er vurdert samlet, samtykke i og skrive under på klagen. Resultatet av klagebehandlingen gjelder for samtlige i gruppen.

Ved ny/utsatt eksamen kan prosjektrapporten omarbeides én gang.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering
 • Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 18.12.2014.

Gravås, Tonje Foosnæs og Gaarder, Ingjerd Espolin. Karriereveiledning (2011). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01404-3 kap. 1,2,3,4,5,6 og 7 (134 s.)

658.404 Ka
Karlsen, Jan Terje (2012). Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01987-1,h. kap. 1,2,3,4,5,7,9,13,14 og 15 (294 s.)

658.3 Ku
Kuvaas, Bård og Dysvik, Anders (2012). Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser (2. utg.) Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1290-3.(Kap. 1,2,3,6,8,10, 11,12, og 13) (227 s.)

658.3124 La
Lai, Linda (2013). Strategisk kompetanseledelse. (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1447-1 kap. 1,2,3,4,5,6, og 7 (151 s.)

331.04 Wi
Willadssen, Bjørn  (2014). Arbeidsmiljø og HMS arbeid (1.utg). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. ISBN - 978-82-05-41756-4 (209 s.)

Manualer for ulike systemer og rapporteringsrutiner på HR-området kan bli presentert og arbeidet med i undervisning.

http://www.bi.no/bizreview/artikler/fire-tegn-pa-malesyke/

Linda Lai: Kompetansemobilisering og egenmotivasjon http://www.magma.no/kompetansemobilisering-og-egenmotivasjon

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. juli 2020 02:44:03