Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Rikard Olof Eriksson
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF30414 Bacheloroppgave: Fordypning i velferdsarbeid (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle eksamener i andre studieår.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter avsluttet emne skal studentene være i stand til å:

Kunnskaper

1. Drøfte/fordype seg i problemstillinger av sosial-/velferdsfaglig karakter

2. Drøfte/diskutere vitenskapelig artikler som anvendes i eget arbeid

Ferdigheter

3. Planlegge, gjennomføre og dokumentere et faglig arbeid skriftlig og systematisk etter akademiske retningslinjer.

4. Anvende ulike metoder for innhenting og bearbeiding av data og ulike former for rapportering i tråd med etiske krav og retningslinjer

5. Anvende kunnskap og erfaring om forskningsetikk og personopplysninger

Generell kompetanse

6. Søke etter, vurdere og diskutere aktuelle informasjonskilder i akademiske rapporter

7. Reflektere kritisk over og analysere eget arbeid

8. Vurdere forskning kritisk og har innsikt i forskningsetiske problemstillinger

Innhold

 1. Faglig fordypning innenfor et tema godkjent av høgskolen.
 2. Søke etter og vurdere vitenskapelige artikler.
 3. Utarbeide prosjektskisse og skrive BA-oppgave.
 4. Systematisere og analysere data i forhold til aktuell teori. Drøfte egne funn.
 5. Samtykke, personopplysninger, taushetsplikt, anonymisering, generelle etiske avveininger.
 6. Søke kritiske etter litteratur i samarbeid med biblioteket.
 7. Vurdere eget arbeid i relasjon til egen profesjon.
 8. Vurdere eget arbeid etisk.

Undervisnings- og læringsformer

Forberedelsene til arbeidet med bacheloroppgaven starter i 5. semester. Oppgaven skrives individuelt. Høgskolen tildeler skoleveileder i løpet av januar. Emnet starter med seminarer knyttet til arbeidet med bacheloroppgaven. Bacheloroppgaven kan være relatert til problemstillinger fra praksisfeltet eller teoretiske problemstillinger innenfor velferdsviterens fagområder. Det kan skrives fagartikkel etter avtale med veileder.

Tittelen på oppgaven skal være på norsk og engelsk.

Praksis

 Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Gjennomført tre(3) timer veiledning

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Arbeidskravene er gyldige i ett semester etter avsluttet emne.

Eksamen

Individuell bacheloroppgave 

 • Individuell skriftlig bacheloroppgave i arbeids- og velferdsfag, maks 8000 ord.
 • Kravet om informert samtykke og lovens krav om personvern skal følges når studentene skriver oppgaven.
 • Karakterregel A-F.
 • Ekstern og intern sensor.

Studenter som får karakteren F, har anledning til å omarbeide oppgaven. Omarbeidet oppgave leveres innen 1. november i høstsemesteret. Neste frist for innlevering av omarbeidet oppgave er 15. mai i etterfølgende år.

Evaluering av emnet

Ingen evaluering.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 31. mai 2020 02:47:34