Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Trine Arnesen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPL20411 Miljøarbeid og rehabilitering i forhold til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i vernepleie, heltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle emner i første studieår.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter avsluttet emne skal studentene være i stand til å:

Kunnskaper

1. Beskrive innholdet i somatisk differensialdiagnostikk ved endret atferd.

2. Beskrive ulike funksjonsvansker og tilstander.

3. Beskrive hvordan man ved kartlegging og tolkning kan anslå grad av autonomi-evne hos personer med nedsatt kognitiv fungering.

4. Beskrive minst ett prinsipp for å øke eller unntaksvis begrense menneskers innflytelse over eget liv.

Ferdigheter:

5. Anvende observasjoner og registreringer som måler ulike dimensjoner ved atferd.

6. Anvende observasjoner og registreringer for identifisering av årsaker til atferd.

7. Anvende analysedata som grunnlag for mål- og tiltaksvalg.

8. Anvende og begrunne bruk av ulike typer N=1 design.

9. Anvende og begrunne bruk av ulike opplæringsteknikker.

10Anvende og begrunne bruk av ulike forsterkningsstrategier.

11. Anvende tiltak som fremmer grunnleggende ferdigheter, verbale ferdigheter og samarbeidsferdigheter.

Generell kompetanse:

12. Vurdere/drøfte juridiske og etiske grunnlag for tiltak.

Innhold

 1. Sjekklister for identifisering av somatisk sykdom, samt ulike risikofaktorer og forebygging.
 2. Atferdsproblemer hos mennesker med utviklingshemming, utviklingshemming og kriminalitet, utviklingshemming og seksualitet, ADHD, multifunksjonshemming, autisme (tidlige tegn) og demens
 3. Kartlegging av autonomi hos mennesker med nedsatt kognitiv fungering
 4. Autonomi- eller nytteprinsippet
 5. Strategier for måling av progresjon under endrings- og opplæringstiltak
 6. Funksjonelle analyser
 7. Normative og deskriptive premisser for målvalg og tiltak
 8. N=1 design, grafisk fremstilling av data, visuelle analyser
 9. Særtrening, læring i naturlige situasjoner og strategier for ferdighets-generalisering
 10.  Forsterkningsstrategier basert på differensiell forsterkning; atferds-avtaler; tegnøkonomi
 11. Atferds-analytisk tidlig intervensjon, alternativ og supplerende kommunikasjon, kognitive hjelpemidler, sosial ferdighetstrening
 12. Helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 9; Pasient- og brukerrettighetsloven, kapittel 4A.

 

Undervisnings- og læringsformer

Seminarer, forelesninger, ferdighetstrening, veiledning og selvstudier. I tillegg vil caseseminarer utgjøre en sentral del av arbeidsformen i emnet.  

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • En individuell caseoppgave på maks 4000 ord
 • 8 individuelle notater a maks 500 ord.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning. Studenten må selv rapportere sin tilstedeværelse på læringsplattform innen gitt frist. Det er krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i undervisning. Det er krav om 90 % deltakelse tilstedeværelse i ferdighetstrening.

Oppgaven og notatene leveres på læringsplattform til fastsatte datoer. Veiledning og feedback gis i caseseminarer og ressurstimer. Studenten skal ha en komplett læringsmappe (1 caseoppgave og 8 notater) 14 dager før eksamen. Oppgaven og notatene godkjennes ved innlevering såfremt innholdet er eksamensrelevant.

Arbeidskravene er gyldige i samme periode som emnet.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Muntlig individuell eksamen (ca. 40 minutter).
Ved muntlig eksamen tas det utgangspunkt i læringsmappen. De innleverte skriftlige arbeidskravene vurderes ikke. Det er den muntlige prestasjonen som vurderes med bokstavkarakterer.

Karakterregel: A-F.
Intern og ekstern sensor.

Den muntlige eksamen skal dokumentere at studenten (a) har og kan anvende kunnskaper om problemområder som kjennetegner ulike klient-/brukergrupper som profesjonen arbeider med, og (b) kan redegjøre for og beskrive sentrale arbeidsmetoder/prosedyrer/tiltak som profesjonen anvender i forhold til disse gruppene, og (c) kan vurdere og begrunne hvordan man går fram i det systematiske arbeidet for å utvikle og tilrettelegge tiltak, samt hvordan man arbeider direkte med den enkelte klient/bruker/tjenestemottaker basert på (a) og (b).

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Skriftlig sluttevaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 06.12.2017

Banda, Devender R.; Grimmett, Eric & Hart, Stephanie L. (2009) Activity Schedules. Teaching Exceptional Children, 41 (4), 16-21. http://www.autismoutreach.ca/sites/default/files/3_03_activity_sched.pdf

150.1943 Co
Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (2014). Applied behavior analysis, (2 utg.). Harlow: Pearson.
Kap 1: Definition and Characteristics of Applied Behavior Analysis s. 22-43
Kap 2: Basic Concepts s. 44-66
Kap 6: Constructing and Interpreting Graphic Displays of Behavioral Data s. 146-177
Kap 7: Analyzing Behavior Change: Basic Assummptions and Strategies s. 178-195
Kap 8: Reversal and Alternating Treatment Designs s. 196-219
Kap 9: Multiple Baseline and Changing Criterion Designs s. 245-274
Kap 10: Planning and Evaluating Applied Behavior Analysis Research s. 225-253
Kap 11: Positive Reinforcement s. 276-310
Kap 12: Negative Reinforcement s. 311-323
Kap 13: Schedules of Reinforcement s. 324-343
Kap 18: Imitation, s 390-407
Kap 21: Extinction s. 468-480
Kap 22: Differential Reinforcement s. 481-497
Kap 23: Antecedent Interventions s. 498-509
Kap 24: Functional Behavioral Assessment s. 510-534
Kap 25: Verbal Behavior s. 536-557
Kap 26: Contingency Contracting, Token Economy, and Group Contingencies s. 558-582
Kap 28: Generalization and Maintenance of Behavior change s. 622-663

Dyvesveen, H., Christensen, R., Sørheim, D.G, & Klintwall, L. (2013). Etablering av vokale mands ved bruk av Modified Incidental Teaching Sessions. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 40, 197-202. 
file:///C:/Users/tar/Downloads/NTA_2013_2_DyvesveenSorheim (2).pdf

616.89142 An
Eikeseth, S. & F. Svartdal (red.) (2010). Anvendt atferdsanalyse: teori og praksis, 2. utgave Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-30181-6.
Kap. 3: Motivasjon s. 60-74 
Kap. 10: Autisme s. 223-239
Kap. 11: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder og hyperkinetisk forstyrrelse s. 247-274
Kap. 12: Behandling av barn med atferdsforstyrrelser s. 275-290
Kap. 13: Trening av sosial kompetanse s. 294-314
Kap. 14: Atferdsproblemer hos mennesker med utviklingshemming s. 319-332

362.3 Ut
Eknes, J, Bakken T. E. Løkke, J. A & Mæhle. I. (red.) (2008). Utredning og diagnostisering. Utviklingshemming, psykiske lidelser og atferdsvansker. Oslo: Universitetsforlaget
Kap. 7: Somatisk differensialdiagnostikk ved utredning av atferdsvansker og mulige psykiatriske symptomer. s. 88-101
Kap. 17: Diagnostisering av demens hos personer med utviklingshemming. S. 219-233

362.3 Ut
Eknes, J & Løkke, J. A. (red.) (2009). Utviklingshemming og habilitering. Oslo: Universitetsforlaget.
Kap. 5: Seksualitet – opplæring og veiledning s. 66-73
Kap. 9: Utviklingshemming og syn - en tilnærming i habiliteringsarbeidet i forståelse av ulike funksjoners og faktorers betydning for kommunikasjon og samspill s. 102-109
Kap. 14: Negativ frihet og evne til selvbestemmelse s. 153-160
Kap. 17: Hjelpemidler for forståelse, selvstendighet og deltagelse s. 191-201
Kap.18: Avtalestyring s. 203-211
Kap. 21: Utagering - utfordrende atferd s. 233-244
Kap. 22: Selvskading hos mennesker med alvorlig og dyp grad av utviklingshemming s. 245-253
Kap. 24: Utviklingshemming og kriminalitet s. 266-282

Gitlesen, J.P. (2013) Mennesker med utviklingshemming har rett til et seksualliv og en samlivsform etter eget ønske! SOR rapport, 59(6), 73-75. http://www.samordningsradet.no/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=56453

Gongola. L. & Sweeney, J. (2012).  Discrete Trial Teaching: Getting Started. Intervention in School and Clinic, 47(3) 183 –190. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1053451211423813

302.5 Gu
Gundersen, K. & Moynahan, l. (2006). Nettverk og sosial kompetanse. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Kap. 11. trening av sosial kompetanse s. 157-163
Kap.12. Hva er sosial kompetanse s.163-167
Kap. 13 Forholdet mellom sosial kompetanse og avvikende atferd s. 167-179
Kap. 14 Teoretisk bakgrunn for trening av sosial kompetanse s. 181-201
Kap. 15 Trening av sosial kompetanse med grupper s. 203-252
Kap. 16 Implementering og generalisering s. 254-257

Halvorsen, L. R., Løkke, J. A, Berge, K. R, Johnsrud, L, Larsen, K & Mæhre, L. J. V (2013). En empirisk studie av forløperidentifisering og responsklasse-hierarkier. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, 40, 157-169.

Helsedirektoratet - Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4a - E-læringskurs http://pasientrettighetsloven.helsedir.no/

Holth, P. (2012) Fellesoppmerksomhet og kilder til ny atferd. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 39(2), 143-152.
file:///C:/Users/tar/Downloads/NTA_2012_2_Holth.pdf

362.4 Mu
Horgen,T., K. Slåtta, A. Gjermestad (red.) (2010). Multifunksjonshemming, livsutfoldelse og læring. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: -82-15-00920-4
Kap. 3: Det nære språket – språkmiljø. Grunnleggende forhold for utvikling av gjensidig forståelse. s. 57-73
Kap. 4: Deltagelse s. 76-89
Kap. 8: En skoledag med glede og engasjement. Om viktige forhold i den gode skolehverdagen s. 141-164
Kap. 11: Tilpassede spill, hobbyer og hyggeaktiviteter s. 200-214
Kap. 12: Med mulighetens briller. Videoopptak som redskap til utvikling av felles forståelse og fagmiljø s. 214-228

Løkke, J.A., Berger, C., Aadalen, R. & Vold, J.A. (2011). Tidsbasert presentasjon av stimuli med forsterkereffekt og vandring hos en person med demens. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 38 (2), 45-50.
file:///C:/Users/tar/Downloads/NTA_2011_2_Lokke_Berger.pdf

Løkke, J.A., Eriksen, E.S., Hansteensen, C., Karlsøen, A.N. & Vold, J.A. (2011). Preferansekartlegging for personer med kognitiv svikt på sykehjem. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 38 (2), 77-88.
file:///C:/Users/tar/Downloads/NTA_2011_2_Lokke_Eriksen.pdf

Løkke, J.A., Falck, R., Jacobsen, A., Steen, L.K., Unnemark, G.A.  & Vold, J.A. (2011). Økt sosial interaksjon som følge av primingaktiviteter blant eldre med demens. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 38 (2), 89-95. 
file:///C:/Users/tar/Downloads/NTA_2011_2_Lokke_Falck.pdf

616.8582 Mc
McDonnell, A. A., Sjøbu, A., Elvegård, K., & Stenhammer, T. (2013). Håndtering av aggressiv atferd med lavaffektive tilnærminger. Oslo: Universitetsforlaget.

Nikopoulus, C.K., Nikopoulou-Smyrni, P. (2007). Teaching complex social skills to children with autism: Advances of video modeling. Journal of Early and Intensive Behavior Intervention, 5(2), 30-43. http://psycnet.apa.org/fulltext/2014-52729-003.pdf

616.8589 Rø
Rønhovde, L. I. (2004). Kan de ikke bare ta seg sammen: om barn og unge med ADHD og Tourette syndrom, 308 s. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-32992-3.
Kap. 2: Diagnostisering og diagnosekriterier s. 44-52
Kap. 3: Fra småbarnsalder til ung voksen: kjennetegn på ADHD og Tourette syndrom s. 65-83 Kap. 6: Medikamentell behandling s.154-165
Kap. 9: Kan de ikke bare ta seg sammen? : atferdsvansker og konfliktløsning s. 243-267

Salthe, G. (2004). Frihet og ansvar for personer med mentale handikap.

SOR rapport,  50 (4), 38-53. http://www.samordningsradet.no/sitefiles/4055/Arkiv_Rapport/Artikler/2004/Salthe__Frihet_og_ansvar__4_04.pdf

Salthe, G. (2004). Personer med mentale handikap: deltakere og objekter: del 1.

SOR rapport,  50 (2),  17-25. http://www.samordningsradet.no/sitefiles/4055/Arkiv_Rapport/Artikler/2004/Salthe__Deltakere_og_objekter_del_1__2_04.pdf

Salthe, G. (2004). Personer med mentale handikap: deltakere og objekter: del 2.

SOR rapport,  50 (3), s. 25-33. http://www.samordningsradet.no/sitefiles/4055/Arkiv_Rapport/Artikler/2004/Salthe__Deltakere_og_objekter_del_2__3_04.pdf

Sørensen, A.M (2010) Picture Exchange Communication System (PECS), og erfaringer med dette. Dialog, 1, 4-11.
http://www.isaac.no/wp-content/uploads/2010/10/PECS.pdf

Vold, J.A. & Løkke, J. A. (2011). Atferdsanalytiske tiltak for personer med demens: Et litteratursøk. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 38 (2), 51-58. file:///C:/Users/tar/Downloads/NTA_2011_2_Vold_Lokke.pdf

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9: Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming (2011). Oslo: Helsedirektoratet (Rundskriv IS 10/2015). https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/977/Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming.pdf

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) LOV 2011-06-24 nr. 30: kapittel 9: rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. feb. 2020 21:47:15