Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Anne Margrethe Glømmen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF10117 Arbeids- og velferdsfag (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag

Absolutte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav.

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:

 • Har kunnskap om studiets innhold, struktur, pedagogiske metoder og læringsformer
 • Har kunnskap om velferdsstaten og hovedinnholdet i velferdspolitikken
 • Har kunnskap om arbeidsinkludering i privat og offentlig sektor
 • Har kunnskap om ulike velferdsmodeller og velferdsordninger
 • Har kunnskap om felles kjennetegn ved organisasjoner

 Ferdigheter:

 • Kan reflektere over velferdsviterens plass i samfunnet
 • Kan reflektere over inkluderingskompetanse og arbeidslinja som virkemidler i velferdspolitikken
 • Kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger og dilemmaer i yrkesutøvelsen
 • Kan identifisere egne verdier og holdninger og reflektere over hvordan disse påvirker yrkesutøvelsen
 • Kan anvende grunnleggende kommunikasjonsferdigheter

 Generell kompetanse: 

 • Kan dokumentere og formidle faglig kunnskap om velferdsvitenskapelige temaer, muntlig og skriftlig
 • Har grunnleggende kunnskap om forskningsmetode og grunnleggende prinsipper innenfor forskningsetikk

Innhold

Innhold:

 • Studieplan og emnebeskrivelser. Dannelse og utdannelse.
 • Velferdsstatens brukere, organisering, styring, fordelingspolitikk og ressursforvaltning i samfunnet
 • Arbeidsmarkedet. Arbeidsmarkedspolitikk. Integrering og inkluderingskompetanse. Arbeidslivets organisasjoner.
 • Et globalt perspektiv på velferdspolitikk og ressursfordeling
 • Grunnleggende organisasjonsteori
 • Velferdsviterens yrkesrolle, mandat og samfunnsansvar som profesjonsutøver
 • Fordeler og ulemper med arbeidslinja. Drøfte dilemmaer ved velferdspolitiske veivalg
 • Etiske teorier. Yrkesetikk. De internasjonale etiske prinsipper/IFSW. Refleksjonsseminar.
 • Ferdighetstrening: Utforske egne verdier og holdninger
 • Grunnleggende kommunikasjonsteori, -former og -metoder. Veiledning/rådgivning. Samtalestruktur. Ferdighetstrening med enkeltpersoner og i grupper.
 • Akademisk skrivekurs. Akademisk lesing og skriving. Arbeidskrav og seminaroppgaver. Ferdighetstrening i å finne fram til, vurdere og presentere fagstoff
 • Foreta faglige vurderinger basert på kravene til kunnskapsbasering av praksis

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av studentaktive forelesninger, studentaktive seminarer, ferdighetstrening, gruppearbeid, veiledning og selvstudier.

Veiledning:

 • Emneansvarlig er tilgjengelig for veiledning 2 timer hver uke til fastsatt tid gjennom hele emnet. Veiledning kan foregå på ulike måter, for eksempel på veileders kontor, via mail, telefon, eller andre digitale verktøy, som lync, adobe, skype, m.m.
 • Undervisningen har som mål å hjelpe studentene til å forstå læringsutbyttene, men hver student er selv ansvarlig for å lære tilstrekkelig til å kunne besvare spørsmål som bygger på læringsutbyttene til eksamen.

Arbeidsomfang

600 timer.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innlevering av en (1) individuell oppgave. Oppgaven skal være på maks 1500 ord og godkjennes på læringsplattformen. Tilbakemelding vil bli gitt i seminar. Ikke godkjent arbeidskrav kan omarbeides 1 gang.
 • Innlevering av ett (1) refleksjonsnotat. Refleksjonsnotatet skal være på maks 1000 ord og godkjennes på læringsplattformen. Ikke godkjent arbeidskrav kan omarbeides 1 gang.
 • En (1) time akademisk coaching i løpet av første studieår
 • Obligatorisk deltakelse i undervisning. 

Det er krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i forelesninger, seminarer og veiledning. Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening. Studenten må selv rapportere sin tilstedeværelse på læringsplattformen innen fastsatt frist. Manglende rapportering regnes som fravær.

Eksamen

Hjemmeeksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen over tre studiedager. Eksamensbesvarelsen kan være på inntil 2 500 ord. Det gjennomføres plagiatkontroll.

Karakterregel: A-F

Sensorordning

Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering
 • Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 10.06.2019

Bramness, J.G. (2015). Hva jeg snakker om når jeg snakker om forskning. Universitetsforlaget ISBN 9788215024172 (144 sider)

Eide, T. og Eide, H. (2017). Kommunikasjon i relasjoner. Personorientering, samhandling og etikk. (3. utgave) Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 9788205500563 (270 sider)

 • Kap 1: Hva er god, profesjonell kommunikasjon?

 • Kap 2: Mestring i hverdag og krise

 • Kap 4: Aktiv lytting og samtalens struktur

 • Kap 5: Nonverbal kommunikasjon

 • Kap 6: Empati og bekreftende ferdigheter

 • Kap 7: Utforskende ferdigheter

 • Kap 8: Informerende ferdigheter

 • Kap 9: Utfordrende ferdigheter

 • Kap 10: Endringsveiledning og motivasjon

 • Kap 13: Samarbeid i grupper og team

Finansdepartementet (2019): Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft. Meld. St. 13 (2018–2019) (150 sider). https://www.regjeringen.no/contentassets/472d31ff815d4ce7909f5593bf7d79b8/no/pdfs/stm201820190013000dddpdfs.pdf

 

Frøyland, K. og Spjelkavik, Ø., red. (2014): Inkluderingskompetanse. Oslo: Gyldendal Akademisk. (66 sider)

 • Del I: Introduksjon og overblikk s. 18-49

 • Del V: Avslutning s. 306-341

Gjerde, S. (2010): Coaching - hva - hvorfor – hvordan. Bergen: Fagbokforlaget (120 sider)

 • Del 2 Tankesett, holdning og relasjon

 • Del 3 Coachingferdigheter og virkemidler

Halvorsen, K. , Stjernø S., Øverbye, E. (2016): Innføring i helse- og sosialpolitikk. Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-02196-6 (80 sider).

 • Kapittel 1 Helse og sosialpolitikk, forsørgelsessystemer og ideologier

 • Kapittel 2 Historien: Fra fattighjelp til velferdsstat

 • Kapittel 3 Levekår, helseproblemer og sosiale problemer

 • Kapittel 13 Velferdsstatens framtid

Hernes, T., Heum, I. og Haavorsen, P., red. (2010). Arbeidsinkludering: om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk. (144 sider)

 • Kap. 1: Et bakteppe (13-41)

 • Kap. 2: Om arbeidslinja (42-55)

 • Kap. 3: NAV - Hvorfor og Hvordan (56-81)

 • Kap. 4: Forebygging, tidlig intervensjon og den norske IA-modellen (82-108)

 • Kap. 5: Inkluderingsstrategier og arbeidsrettede tiltak (109-147)

 • Kap. 6: Fordeling av velferdstjenester (148-193)

 • Kap 9: Sosialt arbeid i nye omgivelser (257-285)

Hyggen, H. (2017): Etterlater arbeidstrening arr hos unge ledige? Et vignett-eksperiment av arbeidsgiveres beslutninger ved ansettelser av unge i Norge. Søkelys på arbeidslivet. Årgang 34, nr. 4-2017, s. 236-251 (11 sider) https://www.idunn.no/file/pdf/67030967/etterlater_arbeidstrening_arr_hos_unge_ledige_et_vignett-e.pdf

International Federation of Social Workers (2012): Statement of Ethical Principles (3 sider) http://ifsw.org/policies/statement-of-ethical-principles/

Kvalnes, Ø. (2015). Se gorillaen. Etikk i arbeid. (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01356-5 Hele boka. (200 sider)

Schafft, A. og Spjelkavik, Ø. (2014). Arbeidsgiverperspektiver på inkludering. Hva er god inkluderingskompetanse? (50 sider). http://www.hioa.no/OmiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/Publikasjoner-AFI/Arbeidsgiverperspektiver-paa-inkludering

Stjernø, S. og Øverbye, E. (red). (2012). Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Universitetsforlaget. (72 sider)

 • Kap. 1: I ditt ansikts sved - eller like fint å jobbe som å danse?

 • Kap. 2: Ikke bare for pengene? Arbeidsmotivasjon, pensjonspreferanser og pliktfølelse i forskjellige velferdsstater

 • Kap. 3: Den sjenerøse velferdsstaten: heroin, medisin eller vitamin?

Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere (2015). Oslo: Fellesorganisasjonen. Vedtatt på FOs 6. kongress - mars 2015 Yrkesetisk grunnlagsdokument (6 sider) https://www.fo.no/getfile.php/1320310/01 Om FO/Hefter og publikasjoner/Yrkesetisk grunnlagsdokument_2015.pdf

Totalt ca. 1400 sider

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 17:16:59