Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Beate Brevik Sæthern
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF20214 Personalarbeid med vekt på velferd og inkludering (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag.

Absolutte forkunnskaper

Bestått alle emner i første studieår.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap om

1. Forhold av betydning for mobilisering av medarbeidere og ledere

2. Betydningen av kompetanseutvikling i organisasjoner

3. Ulike metoder for ressursstyring

Ferdigheter i å

4. Anvende lover og regler som regulerer arbeidsmarkedet

5. Anvende kunnskap om arbeidsmiljø på konkrete situasjoner

6. Anvende kunnskaper om inkluderende arbeidsliv

7. Redegjøre for kravene til dokumentasjon i forhold til personalarbeid i offentlige og private virksomheter

Generell kompetanse

8. Studenten kan oppdatere og kritisk reflektere over sin kunnskap på personalområdet

9. Studenten kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig med kritisk bruk av kilder

10. Studenten kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser på fagområdet

Innhold

1. Forskning og erfaringsbasert kunnskap om ressursmobilisering og motivering av ansatte

2. Kompetanseutvikling og lærende organisasjoner  

3. Gjennomgang av ulike virkemidler i personalarbeidet. Tilskudds- og stønadsordninger

4. Lover og regler som regulerer forholdet for utsatte grupper på arbeidsmarkedet

5. Generelle saksbehandlingsregler og rutiner i private og offentlige virksomheter. Faglig skjønnsutøvelse. Brukermedvirkning og systemer for medvirkning

6. Metoder for kartlegging og analyse av praksis. Inkludering som tema i personalarbeid for å sikre ivaretakelse av medarbeidere og forebygge utstøting

7. Lover og retningslinjer for dokumentasjon

8. Bruk av forskning som er relevant for personalarbeid

9. Akademisk skrivekurs og bibliotekundervisning

10. Oversikt over fagtidsskrifter som presenterer og diskuterer nyere forskning og metoder

Undervisnings- og læringsformer

 • Undervisningen består av forelesninger, studentaktive seminarer, gruppearbeid, veiledning og selvstudier.

Veiledning:

 • Emneansvarlig er tilgjengelig for veiledning 2 timer hver uke til fastsatt tid gjennom hele emnet
 • Studentens egen kontaktperson er tilgjengelig for inntil 1 individuell veiledningstime i løpet av emnet. Studenten må selv ta kontakt for å avtale tid for veiledning.
 • Veiledning kan foregå på ulike måter, for eksempel på veileders kontor, via mail, telefon, eller andre digitale verktøy, som lync, adobe, skype, m.m.
 • Undervisningen har som mål å hjelpe studentene til å forstå læringsutbyttene, men hver student er selv ansvarlig for å lære tilstrekkelig til å kunne besvare spørsmål som bygger på læringsutbyttene til eksamen.

Arbeidsomfang

400 timer

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Individuelt notat: innlevering av ett individuelt notat på inntil 1500 ord som godkjennes på læringsplattformen. Ikke godkjent arbeidskrav kan omarbeides 1 gang.
 • Obligatorisk deltakelse i undervisning: Det er krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i forelesninger, seminarer og veiledning. Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening. Studenten må selv rapportere sin tilstedeværelse på læringsplattformen innen fastsatt frist. Manglende rapportering regnes som fravær.

Eksamen

Hjemmeeksamen

Individuell hjemmeeksamen over tre (3) dager. Besvarelsen skal ha et omfang på inntil 2000 ord.

Karakterregel: A-F.  

Sensorordning

Interne sensorer

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering
 • Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 10.06.19

Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann (2015). Psykologi i organisasjon og ledelse. (5. utg.) Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-1449-5 (487)

Edmondson, Amy (2018). the Fearless organization. (1. utg.) Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc ISBN 9781119477242

Egerdal, Åshild (2017). HR boka. (1. utg.) Oslo. Gyldendal Forlag. ISBN/EAN: 9788205499805 (hele boken bortsett fra kapittel 6)

Engelsrud, Gerd (2017). Styring og vern. Arbeidsrett i offentlig sektor. (6. utg.) Oslo. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-526290. Kapittel I, II, III, VIII, X, XII, og XIV. Punkter om stat er ikke aktuelt eksamensstoff.

Engelsrud, Gerd (2013). Oppgaver i arbeidsrett. (2. utg.) Oslo. Cappelen Akademisk Forlag ISBN 978-82-02-43499-1

Saksvik P. og Nytrø K.(red.) (2009): Klinisk organisasjonspsykologi. Oslo: Cappelen akademisk ISBN: 978-82-02-29440-3. (kap, 5, 6, 7, 8) (90 s.)

Tveiten, S. (2013). Veiledning – mer enn ord… Bergen: Fagbokforlaget (4. utg.). ISBN 978-82-450-1451-8. Del 1 s. 79-136 (57s.)

 

Artikler:

Halvorsen, K. (2003). Sosial inkludering - på egne eller samfunnets premisser? I: Annus socialis 2003. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. s. 4-5 (2 sider)

Døving, Erik og Odd Nordhaug (2007). Inkluderingsledelse i norske virksomheter. Beta: tidsskrift for bedriftsøkonomi. nr.1, s.51-63. (12 s.)

Røe, Melina (2011). «Why don't they want us?» Refugees still unemployed after many years in Norway. Nordic Social Work Reasearch, 1(2), 109-123. http://dx.doi.org/10.1080/2156857X.2011.601135 . (Lesedato 24.3.14) (12 s.)

Lenker/nettsteder:

Kunnskapsbasert praksis: www.kunnskapsbasertpraksis.no

Hvordan skrive oppgave? Biblioteket, Høgskolen i Østfold http://www2.hiof.no/nor/biblioteket#/

 

Anbefalt litteratur:

Carson, S.G. og Kosberg, N. (2011). Etikk: teori og praksis. Oslo: Cappelen akademisk. ISBN 9788202340841.

 • Innledning: Hva er etikk? (11-20)

 • Kap 1: Handling og konsekvenser - utilitarisme (21-44)

 • Kap 2: Frihet og forpliktelser - Kants deontologiske etikk (45-70)

 • Kap 3: Det gode mennesket - dygdsetikk (71-92)

 • Kap 4: Rettferdighet og rettigheter (93-120)

 • Kap 5: Livssyn og menneskesyn (121-144)

 • Kap 6: Etikk i praksis (145-174)

 • Kap 7: Etisk navigasjon - mellom fornuft og følelser (175-200)

Dølvik, J.E., T. Fløtten, J. M. Hippe og Jordfald, B. (2014). Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel? NordMod2030. Den nordiske modellen mot 2030. FAFO-rapport. (170 sider) http://www.fafo.no/images/pub/2014/20393.pdf

Eide, T., Landmark B. og Martinsen T. Refleksjonshåndboka - for etisk lederskap i helse- og omsorgstjenestene https://docplayer.me/14621341-Tom-eide-bjorg-landmark-og-thor-martinsen-refleksjonshandboka-for-etisk-lederskap-i-helse-og-omsorgstjenestene.html

Larsen, E. R. (2007). Økonomi på trikken. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 9788205339200.

Meld. St. 29 (2016 -2017) Perspektivmeldingen 2017. Oslo: Finansdepartementet https://www.regjeringen.no/contentassets/aefd9d12738d43078cbc647448bbeca1/no/pdfs/stm201620170029000dddpdfs.pdf

NOU 2019:2 (2019): Fremtidige kompetansebehov II - Utfordringer for kompetansepolitikken 2. Avgitt til Kunnskapsdepartementet 1. februar 2019. (160 sider) https://www.regjeringen.no/contentassets/216ef613554042ccae0c127a6b3b3ac8/no/pdfs/nou201920190002000dddpdfs.pdf

Schewe, O. (2014). Superstudent. Lær mer effektivt, få bedre karakterer. Oslo: Universitetsforlaget.

Statsbudsjettet 2019. www.Regjeringen.no

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 21:17:15