Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Trude Tonholm
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF30211 Velferdsarbeideren i spenningsfeltet mellom individ og samfunn (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag.

Absolutte forkunnskaper

Bestått alle emner i andre studieår.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne har studenten

Kunnskap om

1. Sentrale områder av betydning for levekår

2. Ulike virkemidler i integrasjons- og inkluderingspolitikken

Ferdigheter i å

3. Identifisere forhold som har betydning for sosial inkludering/ekskludering og diskriminering/antidiskriminering

4. Anvende kunnskaper om virkemidler i det boligsosiale arbeidet

5. Innhente og oppdatere sin kunnskap om retningslinjer, veiledere og nyere forskning som er relevant for fagområdet

6. Analysere betydningen av grunnleggende samfunnsøkonomi i velferdstjenestene.

Generell kompetanse

7. Kritisk reflektere og vurdere velferdsviterens mandat og rammebetingelser i samfunnet

8. Vurdere fagets plass i en internasjonal sammenheng

Innhold

 1. Arbeide med å forstå hvordan arbeidet med levekår i et samfunn får betydning for politikk, forskning, organisering og planlegging.
 2. Gjennomgang av sentrale virkemidler i integrasjonsarbeidet på samfunnsnivå
 3. Utgangspunktet for undervisningen vil være ulike virkemidler i inkludering-, integrering og antidiskrimineringsarbeidet
 4. Gjennomgang av støtteordninger administrert av Husbanken og kommunene og gjennomgå eksempler på tiltak og forsøk i det boligsosiale arbeidet.
 5. Gjennomgang av de mest sentrale retningslinjene, veilederne og nyere forskning på området
 6. Samfunnsøkonomi som mulighet og begrensning for velferdsordningene våre, nå og fremover.
 7. Trening på systematisk refleksjon med utgangspunkt i en eller flere modeller for analyse
 8. Gjennomgåing av ulike velferdsregimer og virkemidler i velferdspolitikken

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av forelesninger, studentaktive seminarer, ferdighetstrening, gruppearbeid, veiledning og selvstudier.

Arbeidsomfang

400 timer

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Ett individuelt notat på 1000 ord som godkjennes på læringsplattformen. Medstudenter gir skriftlig tilbakemelding på læringsplattformen og oppgaven kan omarbeides en (1) gang etter tilbakemelding fra medstudent.
 • Ett gruppearbeid som presenteres i seminar og godkjennes på læringsplattformen vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan oppgaven omarbeides en (1) gang.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning. Det er krav om 80% deltakelse/tilstedeværelse i undervisning. Det er krav om 90% deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening. Studenten må selv rapporter tilstedeværelse på læringsplattformen.

Arbeidskravene er gyldige ett semester etter at de er godkjent.

Eksamen

Hjemmeeksamen

Individuell hjemmeeksamen over 3 dager. Besvarelsen skal ha et omfang på maks 3000 ord.

Karakteregel A-F.

Sensorordning

Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering
 • Resultatene behandles i studieretningsmøte og på kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 10.06.2019

Felles bøker:

Barry, Norman P (1999) Welfare (2nd Ed) Open University Press Buckingham (155 sider)

Rod, Hanna Hulvej (2019) Stress og helse: Årsaker, helsekonsekvenser og sosial ulikhet, Gyldendal, Oslo (184 s)

Haukerud, Halvor (2018) Med-og motarbeiderboka, Gyldendal, Oslo (148 sider)

Felles artikler:

Andreassen, Natalie Beatrice ; Gulli, June Elise ; Grubbli, Veronica Hammerstad ; Sollie, June ; Hetlevik, Anita ; Gulbrandsen, Nora Barth ; Lunde, Tommy ; Molde, Grethe ; Bærheim, Nina ; Bollum, Nils (2017) Inkludering på alvor! ; arbeidsinkludering i ordinært arbeidsliv i Nittedal kommune, SOR rapport, 2017, Årg. 63, nr. 5, pp.2-19

Frøyland, Kjetil (2017) Sentrale kvalitetar i arbeidsinkludering av sårbar ungdom, slik ungdom sjølv og arbeidsgivarar opplever det, Tidsskrift for Ungdomsforskning, 01 December 2017, Vol.17(2)

Garnes, Åge og Tarjei Alvær Heggernes, (2019) Vi kan ikke spise algoritmer, Beta, 2019(01), pp.113-130

Gjenstridige problemer og tverretatlig samordning: Et analytisk rammeverk

Grue, Jan (2016) The social meaning of disability: a reflection on categorisation, stigma and identity, Sociology of Health & Illness, July 2016, Vol.38(6), pp.957-964

Nordaunet, Ole Martin ; Andvig, Ellen (2018) Møte mellom skadereduksjon og Housing First i Norge – ansattes beskrivelser, Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2018(01), pp.52-6

Nesheim, Torstein ; Gressgård, Leif Jarle ; Hansen, Kåre ; Neby, Simon (2019) Gjenstridige problemer og tverretatlig samordning: Et analytisk rammeverk, Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 2019(01), pp.28-50

Alsos, Gry Agnete ; Ljunggren, Elisabet (2018) Betydningen av innovasjon og entreprenørskap i norsk arbeidsliv – kunnskapsstatus og veien videre, Søkelys på arbeidslivet, 2018(03), pp.138-153

Selvvalgt del, velg en bok fra listen her + finn selv to artikler basert på egen interesse:

Heen, H og R. Solomon (2018) Varme konflikter i arbeidslivet: organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder, Gyldendal, Oslo (270 sider)

Isdal, Per (2017) Smittet av vold, Fagbokforlaget, Bergen (306 sider)

Kjærgård, R og P. Plant (red.) (2018) Karriereveiledning: for individ og samfunn, Gyldendal Oslo (278 sider)

Kvande, E og B.Rasmussen (2007) Arbeidslivets klemmer: paradokser i det nye arbeidslivet, Fagbokforlaget, Bergen (311 sider)

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 06:17:16