Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Lars Rune Halvorsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPL10117 Vernepleierprofesjon og kunnskap (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i vernepleie

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 • 1. beskrive vernepleierprofesjonen og profesjonsutøvelse
 • 2. beskrive sentrale konsekvenser ved kognitiv funksjonsnedsettelse
 • 3. beskrive hovedtrekk i velferdsstatens oppbygning og utvikling, samt sosialpolitiske begreper relevante for vernepleierprofesjonen 
 • 4. diskutere utfordringer knyttet til grensen mellom selvbestemmelse og ivaretakelse

Ferdigheter

 • 5. anvende sentrale kjennetegn ved systematisk miljøarbeid for å treffe begrunnede valg
 • 6. anvende normativ etikkteori til å vurdere hva som er en god handlemåte i situasjoner der rett svar ikke er opplagt
 • 7. anvende kunnskap om akademiske standarder og skriving

Generell kompetanse

 • 8. beskrive hovedtrekkene i kunnskapsbegrepet som benyttes innenfor høyere utdanning
 • 9. diskutere forutsetningene for og utfordringer relatert til faglig skjønn
 • 10. beskrive skillet mellom normative og deskriptive utsagn
 • 11. beskrive sentrale hovedpunkter i noen utvalgte etikkteorier 
 • 12. beskrive sentrale hovedpunkter relatert til ulike måter å tilnærme seg og forstå språk

Innhold

 1. Profesjon. Vernepleieprofesjon- og utøvelse, høyere utdanning
 2. Diagnoser/fenomenbeskrivelser; utviklingshemning og utviklingsforstyrrelse. Paneldiskusjon med vernepleiere.
 3. Begrepet velferd, ulike velferdsarenaer, velferdsstatens normative fundament og historiske utvikling. Aktuelle helseproblemer og sosiale problemer i Norge. Definisjoner av sosiale problemer, helseproblemer, integrering og marginalisering. Empowerment og GAP-modellen. Individnivå og struktur/samfunnsnivå.
 4. Funksjonsnedsettelse og funksjonshemming. Frihet; negativ- og positivfrihet. Diskriminering. Selvbestemmelse og brukermedvirkning. 
 5. Systematisk miljøarbeid m/ vekt på atferdsanalyse. Miljøarbeid. Planlegge og gjennomføre fritidsaktiviteter
 6. Problemstilling, kilder, kildekritikk, studieteknikk, referanseteknikk, plagiering, etikk, kritisk tenkning, hvordan skrive en tekst.
 7.  Akademisk skriving, studieteknikk, plagiering
 8. Kunnskap; ontologi og epistemologi. Kritisk tenkning. Feilslutninger: validitets slutninger og logiske feilslutninger.
 9. Faglig skjønn. Stor- og liten grad av frihet. Sanseproblemer, persepsjonspsykologi, beslutningspsykologi. Sjekklister og arbeidsmodeller.
 10. Normative og deskriptive premisser. Det naturalistiske mistaket. Autonomi og paternalisme.
 11. Dydsetikk, konsekvensetikk, pliktetikk, rettferdighet.
 12. Hva er språk: sosial konstruering av virkeligheten, språkets struktur, språkets funksjon. Retorikk.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises gjennom forelesninger, seminarer og veiledning.

Veiledning foregår i basisgrupper der gruppene diskuterer ulike forhåndsbestemte temaer. Det forutsettes at deltakerne i forkant av veiledningen tilegner seg kunnskap om temaet gjennom lesing og/eller deltagelse i annen undervisning. Det er 3 timer basisgruppeveiledning i emnet.

Undervisningen har som mål å hjelpe studentene til å oppfylle læringsutbyttene, men hver student er selv ansvarlig for å lære tilstrekkelig til å kunne besvare spørsmål som bygger på målene til eksamen.

Arbeidsomfang

600 timer

Praksis

Ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Fem godkjente oppgaver fra oppgavebank: En oppgavebank på ca. 15-20 oppgaver leveres ut. Fem oppgaver på maks 500 ord må besvares individuelt og vurderes til godkjent. Det gis en mulighet til omarbeiding.
 • En individuell oppgave på maks 1500 ord: må besvares og vurderes til godkjent. Det gis en mulighet til omarbeiding.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning. Det er krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i forelesninger, seminarer og veiledning. Selvrapportering av fravær på læringsplattformen. Manglende rapportering regnes som fravær.

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Interne sensorer

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:- Skriftlig sluttevaluering- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 16.08.2019

Askheim, O. P. (2012). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid. Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi  Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-42850-8. Hele boka (180 sider).

Brask, O. D., Østby, M., & Ødegård, A. (2016). Vernepleierens kjerneroller: en refleksjonsmodell. Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-1671-0 Kapittel 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 (78 sider)

Carson, S. G. & Kosberg, N. (2011). Etikk: teori og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-34084-1. Hele boka (190 sider)

Edvald, J., Fjørtoft, K., Gilje, N., Grimmen, H., Lavik, T., Pedersen, J., ¿Torjussen, L. P. S (2014). Exphil for juss. Oslo; Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02432-5. Kapittel 1 (46 sider).

Ellingsen, K.E red (2014). Vernepleiefaglig kompetanse og faglig skjønn. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-02202-4. Kapitel 1, 3, 6, 10 (92 sider).

Fellesorganisasjonen (FO) (2008). Om vernepleieryrket https://www.fo.no/publikasjoner/category159.html?offset1135=20(11 sider).

Fellesorganisasjonen (FO) (2015). Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere. Vedtatt på FO¿s 6. kongress mars 2015 https://www.fo.no/publikasjoner/category159.html (15 sider).

Griffin, J. (1986). Well-Being: Its meaning, measurement and moral importance. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-824903-9. Kapittel 4 (17 sider).

Grimen, H. (2008). Profesjon og kunnskap. I Molander, A. & Terum, L, I. (red). Profesjonsstudier (71-86). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215008592. Kapittel 3 (16 sider).

Hacking, I. (1999). The social construction of what? Cambridge Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 9780674812000. Kapittel 4 (25 sider).

Halvorsen, K. Stjerneø, S. & Øverbye, E. (2016). Innføring i helse- og sosialpolitikk (6.utg). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02683-1. Kapittel 1, 2 og 3. (78 sider).

Halvorsen, L. R. & Løkke, J. A. (2018). Taushet er et demokratisk problem. Khrono. https://khrono.no/ytringsmot-profesjoner-ostfold/taushet-er-et-demokratisk-problem/205994 (2 sider)

Halvorsen, L. R (2018). Profesjonsetikk er noe annet en juridiske bestemmelser: noen punkter som kan bidra til meningsfull profesjonsetikk. Vernepleier.no https://vernepleier.no/2018/01/profesjonsetikk-annet-juridiske-bestemmelser/ (5 sider)

Halvorsen, L, R. (2017, 09.05). Profesjonsutøvelse og profesjonsetikk. Hentet fra https://vernepleier.no/2017/05/profesjonsutovelse-og-profesjonsetikk/ (11 sider).

Holden, B. (2009) Utfordrende atferd og utviklingshemming. Atferdsanalytisk forståelse og behandling. Gyldendal Akademiske, Oslo ISBN 978-82-05-39069-0. Kapittel 1 (14 sider).

Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E., Vliek, M., Passer, M. W., & Smith, R. E. (2015). Psychology: The science of mind and behavior. London el. Boston: McGraw-Hill. Kapittel 5.

Kirkebøen, G. (2011). Kan vi stole på fagfolks skjønn? I Molander, A. & Smeby, J, C. (red). Profesjonsstudier II (27-43). Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 2 (17 sider).

Kjeldsen, J, E. (2014). Hva er retorikk. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02020-4. Hele boka (130 sider).

Lund, T. (2002). Innføring i forskningsmetodologi (red). Oslo: Unipubforlag. Kapittel 3 (46 sider).

Løkke, J. A. & Halvorsen, L. R. (2017). Sånn bør du debattere. Khrono. https://khrono.no/debatt/sann-bor-du-debattere (2 sider)

Løkke, J. A. & Salthe, G. (2012).  Sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid: fra normative og deskriptive premisser til tiltak og evaluering. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, 39, 17-32. (16 sider).

NOU 2016:17. (2016). På lik linje Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning. (229 sider).

Owren, T. & S. Linde (red) (2011) Vernepleiefaglig teori og praksis - sosiale perspektiver. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01799-0. Kapittel 2. (15 sider).

Salthe, G. (2007) "Noen teorier om det gode liv". Kopi blir utlevert. (16 sider).

Skarstad, K. (2019). Funksjonshemmedes menneskerettigheter. Fra prinsipper til praksis. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 9-121)

Svartdal, F. (2009). Psykologiens forskningsmetoder. En introduksjon (4.utg). Bergen.. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1887-5. Kapittel 1, 2, 3, 5, 8 (137 sider).

Stanovich, K. E. (2013). How to think straight about psychology (10.utg). Boston: Pearson. ISBN 10: 0-205-94575-9. Kapittel 1, 2, 3 (51 sider).

Vignes, T. (2007). Kommunikasjon for mennesker med språkvansker: Valg av alternative Responsformer. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, 34, 13-28. (16 sider).

Total antall sider: 1460

Tilleggslitteratur (brukes i undervisning):

The American Psychological Association (2011) Publication Manual (Sixth Edition) Washington DC: ISBN-13: 978-1-4338-0561-5

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. des. 2019 18:44:29