Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Liv-Solveig Tvete
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPL20112 Fysisk helse (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i vernepleie.

Absolutte forkunnskaper

Bestått alle emner første studieår.

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

1. Beskrive kroppens grunnleggende anatomi og fysiologi

2. Beskrive somatiske symptomer og diagnoser

3. Beskrive generell og spesiell farmakologi og medikamenthåndtering

4. Beskrive flere registreringsskjema

5. Beskrive helsefremmende og forebyggende arbeid, samt behandlende og lindrende tiltak basert på systematisk tiltaksarbeid

6. Beskrive det rettslige grunnlaget for å yte somatisk helsehjelp til pasienter; samtykke, informasjon og medvirkning

Ferdigheter

7. Utføre feilfri medikamentregning

8. Utføre praktiske prosedyrer i sykepleie

Innhold

 1. Bevegelsesapparatet, respirasjonssystemet, sirkulasjonssystemet, temperaturreguleringen, fordøyelsessystemet, nyre- og urinveiene og det endokrine systemet.

 2. De vanligste somatiske symptomer og diagnoser, med et spesielt fokus på brukere med nedsatt fysisk- og/eller kognitiv funksjon.

 3. Generell farmakologi: Farmakokinetikk og farmakodynamikk. Spesiell farmakologi i forhold til de vanligste somatiske symptomer og sykdommer.

 4. Registreringsskjema ved f.eks. gitt medikasjon, blodtrykk, væskeinntak, avføringssekvens.

 5. Anerkjente og velbegrunnede strategier og tiltak av helsefremmende, forebyggende, behandlende og lindrende karakter.

 6. Lov om pasient- og brukerrettigheter (inkl. kapittel 4A).

 7. Medikamentregning.

 8. Praktiske prosedyrer i sykepleie: blodtrykk-, puls- og respirasjonsregistrering, blodglukosemåling, temperaturmåling, sårbehandling, injeksjoner, kateterisering av urinveier og livreddende førstehjelp.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert med ulike tema for ukene. Undervisning og læring skjer gjennom selvstudier, forelesninger, demonstrasjon, nettstøttede studier, ferdighetstrening, seminar, veiledning og gruppearbeid.

Vernepleierstudenter skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i en rekke praktiske prosedyrer av helsefaglig karakter. Alle studentene må avlegge ferdighetstest i dette emnet.

Arbeidsomfang

450 timer

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Deltakelse i obligatorisk undervisning med rapport av tilstedeværelse på læringsplattform innen gitt frist. Det er krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i forelesninger, seminarer og veiledning, og det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening.
 • En skriftlig individuell oppgave basert på teoretiske spørsmål fra tema i pensum. Oppgavene blir arbeidet med og godkjent i seminar.
 • Feilfri skriftlig prøve i medikamentregning. Det gis tre forsøk.
 • Godkjent test i praktiske prosedyrer i helsetjenesten. Testen innebærer godkjent film og refleksjonsseminar. Ny test i prosedyrer kan tas en gang ved ikke godkjent testresultat. Aktuelle ferdigheter for trening og test: Målinger: Puls, blodtrykk, respirasjon, kroppstemperatur og blodglucose. Sårbehandling. Injeksjoner. Kateterisering av urinveiene.
 • Godkjent HHLR kurs (hjerte-lungeredning for helsepersonell) i regi av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).

Arbeidskravene står som godkjent for samme periode som studieplanen gjelder for.

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Interne sensorer

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:- Skriftlig sluttevaluering- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 15.05.2019

Berntzen, H. (2016). Sykepleie til pasienter med forstyrrelser i kroppstemperaturen. I G. H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie bind 2 Grunnleggende behov, (3. utg.), (s. 167-187). Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-48391-0 (20 sider i kompendium)

Bielecki, T., & Børdahl, B. (2013). Legemiddelhåndtering, 240 sider, (7. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-42702-0

 • Kap.1: Ansvar i legemiddelhåndtering s. 13-29

 • Kap.2: Kvalitetssikring av legemiddelhåndtering s.31-58

 • Kap.3: Forskrift om legemiddelhåndtering s.65-91

 • Kap.4: Om legemidler s. 95-122

 • Kap.5: Ulike legemiddelformer og bruken av dem s.125-164 (130 sider)

 

Heller, T., McCubbin, J. A., Drum, C., & Peterson, J. (2011). Physical Activity and Nutrition Health Promotion Interventions: What is Working for People With Intellectual Disabilities? Intellectual and Developmental Disabilities, 49, 1:26-36. DOI: 10.1352/1934-9556-49.1.26 (9 sider)

Helsedirektoratet (2014). Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet (IS-2170). Hentet 28.05.17 fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/806/Anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet-IS-2170.pdf (12 sider)

Kirkevold, M., Brodtkorb, K., & Ranhoff, A. H. (Red.) (2014). Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten, 560 sider (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-02-46449-0

 • Kap. 7: Den gamle pasienten s. 79-90

 • Kap. 21: Ernæring, mat og måltider s. 301-315

 • Kap. 23: Eliminasjonsproblemer s. 324-337

 • Kap. 24: Bevegelse og aktivitet s. 340-357

 • Kap. 26: Søvn og søvnproblemer s. 367-374

 • Kap. 27: Respirasjon og sirkulasjon s. 375-388

 • Kap. 29: Kognitiv svikt og demens s. 408-434

 • Kap. 31: Delirium (akutt forvirring) s. 452-463

 • Kap. 32: Hjerneslag s. 464-478

 • Kap. 34: Diabetes s. 497-508

 • Kap. 36: Pleie og omsorg ved livets slutt s. 522-535

(138 sider)

Molven, O. (2015). Helse og jus, 474 sider, (8.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-480124

 • Kap. 11: Rett til selvbestemmelse s. 179-197

 • Kap. 12: Informasjon og medvirkning s. 198-213

(34 sider i kompendium)

Nordeng, H., & Spigset, O. (Red.) (2018). Legemidler og bruken av dem, 420 sider, (3. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-42506-4

 • Kap.2: Farmakodynamikk s. 46-54

 • Kap.3: Farmakokinetikk s. 56- 65

 • Kap.4: Bivirkninger s. 68-74

 • Kap.5: Årsaker til variasjon i legemiddelrespons s.78-85

 • Kap.6: Interaksjoner s.88-92

(34 sider i kompendium)

Norsk Resuscitasjonsråd (2014). HHLR. Norsk grunnkurs i HLR for helsepersonell. Stavanger: Laerdal Medical. (66 sider)

Olsen, L. A. (2014). Praktisk medikamentregning, 201 sider, (4. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk ISBN 978-82-02-44161-6

 • Kap. 1: Dose, styrke og mengde s. 19-47

 • Kap. 2: Grunnleggende regneferdigheter s. 48-99

 • Kap. 3: Utregninger ved ulike legemiddelformer s. 100-163

(145 sider)

Rimmer, J. H., Yamaki, K., Lowry, B. M. D., Wang, E., & Vogel, L. C. (2010). Obesity and obesity-related secondary conditions in adolescents with intellectual/developmental disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 54, 9:787-794. DOI: 10.1111/j.1365-2788.2010.01305.x (7 sider)

Sand, O., Sjaastad, Ø. V., Haug, E., & Bjålie, J. G. (2018). Menneskekroppen: fysiologi og anatomi, 520 sider, (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-34807-3

 • Kap. 1: Grunnleggende kjemi og fysikk s. 22-29

 • Kap. 2: Celler s. 72-85

 • Kap. 3: Fra celler til kropp s. 88-107

 • Kap. 7: Skjelettet s. 250-260

 • Kap. 8: Musklene s. 274-295

 • Kap. 9: Sirkulasjonssystemet s. 310-361

 • Kap. 12: Respirasjonssystemet s. 414-441

 • Kap. 13: Nyrene og urinveiene s. 444-478

 • Kap. 15: Fordøyelsessystemet s. 494-539

 • Kap. 18: Temperaturreguleringen s. 574-589

(262 sider)

VAR Healthcare. Prosedyrebibliotek for helsetjenesten. www.varnett.no (Alltid siste utgave)

Temasider: Dokumentasjon

 • Dokumentere helsehjelp

 • Journalføring og praksissituasjoner

(15 sider)

Kunnskapsstoff: Eliminasjon

 • Kateterisering: 

Intermitterende kateterisering (IK): Hygieniske prinsipper (RIK og SIK) - Kateteriseringsfrekvens (IK) - Fordeler og ulemper ved intermitterende kateterisering - Katetertyper og størrelser (IK) - Tiltak og hensyn ved urinretensjon - Komplikasjoner ved intermitterende katerisering (IK) (6 sider)

Permanent kateterisering (KAD): Prinsipper for innleggelse og skifte (KAD) - Hygieniske forholdsregler ved permanent kateterisering (2 sider)

Komplikasjoner og observasjoner ved kateterisering/ - Komplikasjoner ved permanent kateterisering (KAD) - Observasjoner av urin (1 side)

 • Stomi: 

Kunnskapsgrunnlag/Forskning og utvikling Stomistell/ - De ulike stomitypene - Stell og observasjoner av stomi - Valg av stomiutstyr - Komplikasjoner ved stomi (5 sider)

 • Tømming:

Rektumsonde - Klyster og klystervæsker - Komplikasjoner ved bruk av klyster og rektumsonde (3 sider)

 • Uridom: 

Indikasjoner for bruk av uridom - Uridom: størrelse og materialer - Praktiske hensyn ved bruk av uridom - Komplikasjoner og observasjoner ved bruk av uridom (4 sider)

Prosedyrer: Eliminasjon

 • Kateterisering: 

Intermitterende kateterisering (IK)/ - Ren intermitterende kateterisering (RIK) av kvinne - Ren intermitterende kateterisering (RIK) av mann (2 sider)

Kunnskapsstoff: Ernæring

 • Enteral ernæring:

Oppstart med enteral ernæring - Tiltak og observasjoner ved administrering av enteral ernæring (2 sider)

Prosedyrer: Ernæring

 • Administrering av enteral næring: 

Administrering av enteral næringsløsning gjennom nasogastrisk sonde - bolustilførsel - Administrering av enteral næringsløsning gjennom gastrostomiport eller gastrostomisonde - bolustilførsel (2 sider)

 • Ernæringssonder:

Stell og observasjoner ved gastrostomiport (1 sider)

Kunnskapsstoff: Hud og vev

 • Kroniske sår: 

Kunnskapsgrunnlag/Forskning og utvikling: Kroniske sår - Sårfasene - Arterielle sår - typiske tegn - Diabetiske fotsår - typiske tegn - Venøse sår - typiske tegn - Trykksår - typiske tegn - Generelle prinsipper for behandling av kroniske sår - Rengjøringsmetoder - Behandling av sårbunn og sårkanter - Bandasjer til kroniske sår - Risikofaktorer for utvikling av trykksår - Trykksår: risikovurdering - Trykksårforebyggende utstyr - Endring av kroppsstilling - Observasjoner relatert til bakteriell ubalanse i sår - Kroniske sår og smerte - Kompresjonsbehandling (16 sider)

Prosedyrer: Hud og vev

 • Kroniske sår: 

Venøse sår/Stell av venøse sår i inflammasjonsfasen - staseeksem og ødem - Kompresjonsbehandling/Kompresjonsbehandling med langelastisk kompresjonsbandasje (2 sider)

Kunnskapsstoff: Hygiene

 • Infeksjonsforebygging: 

Renhetskrav/Krav til gjennomføring av ren prosedyre - Krav til gjennomføring av aseptisk prosedyre - Forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner / Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner (UVI) (3 sider)

Kunnskapsstoff: Legemiddelhåndtering

Injeksjoner og infusjoner: 

Kunnskapsgrunnlag/Forskning og utvikling: Injeksjoner og infusjoner - Tilberedning av legemidler til injeksjon og infusjon - Injeksjoner/Subkutane injeksjoner - Injeksjoner/ Intamuskulære injeksjoner - Insulin/Pasientperspektiv ved administrering av insulin - Injeksjonssteder for insulinpenn og sprøyte - Administrering av insulin med penn og sprøyte - Komplikasjoner ved administrering av insulininjeksjon (8 sider)

Prosedyrer: Legemiddelhåndtering

 • Injeksjoner og infusjoner: 

Tilberedning av injeksjoner og infusjoner / Opptrekking av injeksjonsvæske fra hetteglass ved bruk av opptrekkskanyle - Opptrekking av tørrstoff fra hetteglass ved bruk av opptrekkskanyle - Injeksjoner/ Administrering av subkutan injeksjon - Administrering av intramuskulær injeksjon i hoften - Insulin/ Administrering av insulin med insulinpenn (5 sider)

Kunnskapsstoff: Respirasjon

 • Respirasjonstelling: Fremgangsmåter for respirasjonstelling - Respirasjonsfrekvens og -mønster (2 sider)

Prosedyre: Respirasjon

 • Respirasjonstelling: Respirasjonstelling (1 side)

Kunnskapsstoff: Sirkulasjon

 • Blodtrykk: 

Kunnskapsgrunnlag/Forskning og utvikling - Blodtrykk - Prinsipper for måling av blodtrykk - Mansjettstørrelse ved blodtrykksmåling - Kroppens stilling ved blodtrykksmåling - Valg av ekstremitet ved blodtrykksmåling - Spesielle hensyn ved blodtrykksmåling - Feilkilder ved blodtrykksmåling

 • Blodprøver: Måling av blodsukker

 • Pulstelling: Registrering av puls

(9 sider)

Prosedyrer: Sirkulasjon

 • Blodtrykk: Auskultatorisk blodtrykksmåling/på overarm

 • Blodprøver: Blodsukkermåling

 • Pulstelling: Ordinær pulstelling

(3 sider)

Ørn, S., Mjelle, J., & Bach-Gansmo, E. (Red.) (2016). Sykdom og behandling, 630 sider, (2.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-48233-3

 • Kap. 2: Grunnleggende sykdomslære s. 36-49

 • Kap. 5: Sirkulasjonsforstyrrelser s. 94-111

 • Kap. 7: Svulster s. 128-149

 • Kap. 9: Hjerte- og karsykdommer s. 167-174, s. 176-187, s. 192-195

 • Kap. 11: Sykdommer i respirasjonsorganene s. 220-225, s. 228-231, s. 234-236, s. 238-243

 • Kap. 12: Sykdommer i fordøyelsessystemet s. 255-257, s. 265-267, s. 268-272, s. 275-276, s.277-278, s. 283-284, s. 288-289

 • Kap. 13: Sykdommer i nyrene og urinveiene s. 299-301, s. 302-303, s. 309-310, s. 312-317

 • Kap. 14: Sykdommer i nervesystemet s. 322-324, s. 326-328, s. 335-226

 • Kap. 17: Sykdommer i endokrine organer s. 375-379

 • Kap. 18: Diabetes mellitus s. 388-399

 • Kap. 23: Sykdommer i bevegelsesapparatet s. 468-472, s. 479-485 (120 sider)

(120 sider)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 00:44:21