Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Mette Hansen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPL30214 Psykisk helsearbeid og saksbehandling (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i vernepleie, heltid.

Absolutte forkunnskaper

Bestått alle emner i første og annet studieår bachelor i vernepleie.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

 • 1. Beskrive hvordan ulike psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, og rusproblemer kan påvirke barn, unge og voksnes liv generelt og personer med utviklingshemming spesielt.
 • 2. Beskrive ulike evidensbaserte tiltak med forebyggende og behandlende effekt i forhold til psykisk helse.
 • 3. Beskrive hvordan arbeidet med kvalitet, kontroll og tilsyn i helse- og sosialsektoren foregår.
 • 4. Beskrive hvordan nasjonale føringer får betydning for forebyggende og behandlende tiltak for mennesker med psykisk sykdom.

Ferdigheter

 • 5. Analysere grunnleggende livsbetingelser og iverksette tiltak for å fremme og videreutvikle evnen til å mestre livskriser og psykososiale belastninger.
 • 6. Analysere og koordinere helhetlige tjenestetilbud til enkeltpersoner og grupper
 • 7. Identifisere forhold ved samfunnet som kan påvirke utviklingen av psykososiale vansker og psykisk sykdom.
 • 8. Gjennomføre saksbehandling i forhold til enkeltvedtak på tjenester.
 • 9. Gjennomføre saksbehandling i forhold til enkeltvedtak ved bruk av tvang og makt
 • 10. Identifisere og drøfte faglige dilemmaer vernepleieren står overfor som miljøarbeider og saksbehandler.

  Innhold

  1. ICD-10: Psykose, angst, schizofreni, affektive lidelser, nevrotiske lidelser, FAS, FAE, NAS, omsorgssvikt, selvmord, dualproblematikk.
  2. Tidlig intervensjon, Webster Strattons modell, ART og kognitiv atferdsterapi
  3. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og sosialtjenestene, dokumentasjon og brukerinvolvering.
  4. Samhandingsreformen, opptrappingsplan for psykisk helse, helse- og omsorgstjenesteloven, folkehelseloven, psykisk helsevernlov, pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven.
  5. Hele livsløpet generelt, oppvekstsvilkår, omsorgskvalitet, mestringsvilkår.
  6. Individuell plan, ansvarsgruppe og koordinatorrollen. Samarbeid med bruker, pårørende, fagpersoner og frivillige organisasjoner.
  7. Risikofaktorer.
  8. Saksbehandlingsregler; forvaltningsloven, helsepersonell loven, helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.
  9. Generelle saksbehandlingsregler og spesielle saksbehandlingsregler ved bruk av tvang og makt; forvaltningsloven, helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 og pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.
  10. Profesjonelt skjønn og etisk refleksjon.

  Undervisnings- og læringsformer

  Undervisningen vil foregå gjennom forelesninger, seminarer, ferdighetstrening og arbeid i små grupper på 3-4 personer i hver gruppe. Det forutsettes aktiv deltakelse fra studentene. Det er fellesveiledning på arbeidskravene 2 og 3.

  Arbeidsomfang

  450 timer

  Praksis

  Det er ingen praksis i emnet.

  Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • En skriftlig gruppeoppgavepå maks 2000 ord. Oppgaven er knyttet til utarbeidelse av individuell plan, og vurderes til godkjent/ikke godkjent. Det gis mulighet til en omarbeiding.
  • En gruppeoppgave som presenteres og vurderes som test i ferdighetstrening. Presentasjonen er knyttet til saksbehandling i forhold til enkeltvedtak på tjenester. Test i ferdighetstrening vurderes til godkjent/ikke godkjent. Det gis mulighet for en omarbeiding.
  • En gruppeoppgave er knyttet til saksbehandling ved bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemming. Oppgaven presenteres og vurderes som test i ferdighetstrening. Test i ferdighetstrening vurderes til godkjent/ikke godkjent. Skriftlig vedtak leveres og vurderes til godkjent/ikke godkjent. Det gis mulighet for en omarbeiding.
  • Deltakelse i obligatorisk undervisning. Det er krav om 80 % tilstedeværelse i undervisning. Det er krav om 90 % tilstedeværelse i ferdighetstrening. Selvrapportering av fravær på læringsplattformen innen gitte frister. Selvrapportering av fravær på læringsplattformen. Manglende rapportering regnes som fravær.

  Godkjente arbeidskrav er gyldige i samme periode som emnet.

  Eksamen

  Hjemmeeksamen

  Gruppeoppgave som hjemmeeksamen over tre (3) dager. Besvarelsen skal ha et omfang på maks 3000 ord. Høgskolen setter sammen gruppene til eksamen. Hver gruppe består av 2-3 studenter.

  Karakterregel: A-F. Karakteren gis for hele gruppen.

  Sensorordning

  Interne sensorer

  Evaluering av emnet

  Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

  Litteratur

  Litteraturlista er sist oppdatert 10.06.2019

  Askeland, G. A. & O. Molven (2010). Dokument i klientarbeid: journaler, sosialrapporter og saksframstilling i sosialt arbeid. 6. utgave. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 978-82-05-39891-7 (227 sider)

  Brask, Ole David; Østby, May og Ødegård, Atle: (2016). Vernepleierens kjerneroller. En refleksjonsmodell. Bergen. Fagbokforlaget. Kap. 14 tom 23, Side 161-245. (80 sider)

  Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256

  Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127

  Grønneberg, Siv V. (2014) Diagnose - en vei til god psykisk helse? Tidsskriftstittel: Fokus på familien Universitetsforlaget  (15 s.) ISSN: 0332-5415 E-ISSN: 0807- 7487

  Gundersen, K. K., Olsen, T. M., Finne, J., Strømgren, B. & Bengt Daleflod (2015).  AART. En metode for trening i sosial kompetanse. Oslo: Universitetsforlaget (side 9 - 219) ISBN9788215020754

  • Kap. 3 Hva er sosial kompetanse.

  • Kap. 4 AART En metode for trening i sosial kompetanse.

  • Kap. 5 Sosial ferdighetstrening.

  • Kap. 7 Sinnereguleringstrening.

  • Kap. 8 Trening i moralsk resonering, Totalt 89 sider

  Hansen, H. (red.), K. Humerfelt, A. Kjellevold, A. Norheim & R. Sommerseth et. al. (2010). Faglig skjønn og brukermedvirkning. Bergen: Fagbokforlaget ISBN: 978-82-450-0866-1 (94 sider)

  • Kap. 1: Faglig skjønn i utøvelse av profesjonelt helse- og sosialfaglig arbeid (s. 21-50)

  • Kap. 2: Pårørendeinvolvering i helsetjenesten - rettsanvendelsesskjønn og faglig skjønn (s. 51-78)

  • Kap. 3: Et faglig rom for skjønn. (s. 79-99)

  • Kap. 5: Et faglig skjønn forutsetter anerkjennelse av brukerne (s. 131-149)

  Haug, E. & K, M. Paulsen (2007): Mellom fag, forvaltning og politikk, En problembasert introduksjon for studenter. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-00919-3.(64 sider)

  • Kap. 4: Arbeid med kvalitet i helse- og sosialtjenester (s. 84-104)

  • Kap. 5: Saksbehandling (s. 105-149)

  Helsedirektoratet (2011). Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelser. (rev. 2012). IS-1948 (133s.) http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser/Sider/default.aspx 

  ICD-10: Psykiske lidelser og atferds forstyrrelser, Kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer. https://ehelse.no/Documents/NPR Behandlerkravmelding/Komplettt-Blå-bok_230905.pdf

   -og bedre skal det bli!: nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten (2005) 49 s. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet 978-82-8081-072-4 (IS-1162) http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-strategi-for-kvalitetsforbedring-i-sosial--og-helsetjenesten-og-bedre-skal-det-bli-2005-2015/Sider/default.aspx

  Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? Og bedre skal det bli! Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten (2007) 56 s. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet ISBN 978-82-8081-096-0 (IS-1162) http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/hvordan-kommer-vi-fra-visjoner-til-handling-og-bedre-skal-det-bli-/Sider/default.aspx

  ..og bedre skal det bli, ved å involvere brukerne og gi dem innflytelse (2008). "Metode for kvalitetsforbedring" 68 s. Oslo: Kunnskapssenteret. http://www.ogbedreskaldetbli.no/237/Brukermedvirkning_mindre_fil.pdf

  Kjellevold, A. (2013). Retten til individuell plan. Bergen: Fagbokforlaget (4. utgave). ISBN 978-82-450-1422-8 (118 sider). Hele boken.

  Kjønstad, A. & A. Syse (2012). Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag (5.utgave). ISBN 978-82-05-043036-5 (18 sider) Kap. 3.1: Opplæring, arbeid og arbeidsløshet (s. 123-132 og s. 140-149)

  Kjønstad, A. & A. Syse (2012). Velferdsrett II: Barnevern- og sosialrett, 473 s. (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-42426-5. (122 sider)

  • Kap. 2: Saksbehandlingen i første instans. s. 61-102

  • Kap. 3: Klage over tildelingsvedtak etter velferdslovgivningen s. 105-141

  • Kap. 7: Samtykkekompetanse, integritetsvern og tvangsbruk s. 277-322

  Kvello, Ø. (2015). Barn i risiko. Skadelige omsorgssituasjoner. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-45981-6. (165 s.)

  • Kap. 3: Psykisk helse og sosial fungering (198-211)

  • Kap. 4: Definisjoner av, former for og forekomst av mangelfull og skadelig barneomsorg (212-239)

  • Kap. 5: Mestring av utfordringer (240-273)

  • Kap. 7: Omsorgssvikt (318-335)

  • Kap. 8: Barn av rusmiddelmisbrukere (336-361)

  • Kap. 9: Fysisk avstraffelse, mishandling og vold (362-412)

  Oterholt, F. og Haugen G. B. (2015) Mening og Mestring ved psykoselidelser

  • Kap 5. Når livet går i stykker - er det livet som må repareres.

  • Kap 7. Når livet mister mål og mening.

  • Kap 10. Å gjøre det umulige mulig.

  - Om samvalg og samtale. Universitetsforlaget AS (35 sider) ISBN 978-82-15-02381-6

  Psykiske lidelser- og/eller ruslidelser blant personer med utviklingshemning (s. 2-17) 16 sider. Hentet fra https://naku.no/sites/default/files/kba_uploads/naku_rapport_psykiske_lidelser1_2016.pdf

  Snoek, J.E. og Engedal, K. (2017). Psykiatri for helse- og sosialfag utdanningene. Oslo. Cappelen Damm Akademisk. (320 sider).

  Solberg, M. & Berg, G. (2015) Familieperspektivet i psykisk helsevern. www.sykepleien.no  (7 sider)

  Sosial- og helsedirektoratet (2004). Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, 42 s. Oslo. En veileder. (IS-1201) ISBN 82-8081-054-4 http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten/Sider/default.aspx

  Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009). Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid. Helse- og omsorgsdepartementet s.11-88 (77 sider) www.regjeringen.no  

  Stroebe, M. Schut, H. og Stroebe, W (2011). Helsemessige følger av sorg. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48(9), 883 - 897 (10 sider). www.psykologtidsskriftet.no

  Ulland, D., A. B. Thorød & E. Ulland (red.) (2015). Psykisk helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN9788215024035.(223) Fra side 23-255 s.

  Webster-Stratton,C. (2007). De utrolige årene. En foreldreveileder. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-37060-9 (104 sider) Kapitlene 1,2,3,4,5,7,8,9 og 10.

  Totalt: 2046 sider

  Lover, forskrifter og rundskriv: www.lovdata.no

  • Lov om kommuner og fylkeskommuner

  • Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

  • Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen

  • Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

  • Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

  • Lov om pasient- og brukerrettigheter

  • Lov om helsepersonell m.v.

  • Lov om helse- og omsorgstjenesteloven

  • Lov om psykisk helsevern

  • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

  • Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen

  • Lov om spesialisthelsetjenesten

  Sosial- og helsedepartementet (1997) Omsorgsbolig: en veileder, 28 s. Oslo: Sosial- og Helsedepartementet: Kommunal- og arbeidsdepartementet. (Rundskriv I - 29/97, H - 24/97 B www.regjeringen.no

  Sosial- og helsedepartementet (1998). Tilleggsrundskriv til Rundskriv I-1/93 til lov om sosiale tjenester m v: Omsorgslønn, 13 s. (Rundskriv I-42/98) www.regjeringen.no

  Sosialdepartementet (2000). Brukerstyrt personlig assistanse, 11 s. Oslo: Departementet. (Rundskriv I-20/2000) www.regjeringen.no

  Tilleggspensum:

  https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/psykiske-lidelser-barn-og-unge

  https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/psykiske-lidelser-voksne

  https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/psykoselidelser-inkludert-mistanke-om-psykoseutvikling-barn-unge-og-voksne

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. des. 2019 05:21:46