Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Beate Brevik Sæthern
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF20411 HR prosjekt (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag.

Absolutte forkunnskaper

Bestått alle emner i første studieår.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

1. Kunnskap om hva som regulerer HMS i offentlig og privat virksomhet

2. Kunnskap om prosjektplanlegging, gjennomføring og evaluering

3. Bred kunnskap om de ulike elementene i virksomheters HR-arbeid

4. Kjenner til ulike systemer og rapporteringsrutiner på HR-området

Ferdigheter

5. Kan anvende kunnskaper i prosjektteori

6. Behersker ulike opplegg for kompetanseplanlegging

Generell kompetanse

7. Har innsikt i ulike sider og problemstillinger ved ledelse og organisering av virksomheters HR-arbeid

8. Kan formidle resultater av prosjektarbeidet og mulige konsekvenser for praksis

 

Innhold

 1. Lover, regler, forskrifter, håndbøker, sjekklister, prosedyrer, etc.
 2. Utarbeide prosjektplan. Gjennomføre et selvstendig prosjektarbeid knyttet til HR
 3. Innhente ulike planer for HR-virksomhet i bedrifter i nærområdet
 4. Gjennomgå ulike systemer og rapporteringsrutiner på HR-området. Risikovurderinger.
 5. Gjennomføre et selvstendig prosjektarbeid knyttet til HR
 6. Trene på ferdigheter knyttet til gjennomføring av kompetansekartlegging som grunnlag for kompetanseplanlegging i virksomheter
 7. Gjennomføres som del av arbeidet i prosjektverkstedene
 8. Øvelse i skriftlig og muntlig formidling

Undervisnings- og læringsformer

 • Arbeid i prosjektverksteder, delprosjektgrupper og egenstudier.

Veiledning:

 • Emneansvarlig er tilgjengelig for veiledning 2 timer hver uke til fastsatt tid gjennom hele emnet. Studenten må selv ta kontakt for å avtale tid for veiledning.
 • Veiledning kan foregå på ulike måter, for eksempel på veileders kontor, via mail, telefon, eller andre digitale verktøy, som lync, adobe, skype, m.m.
 • Undervisningen har som mål å hjelpe studentene til å forstå læringsutbyttene, men hver student er selv ansvarlig for å lære tilstrekkelig til å kunne besvare spørsmål som bygger på læringsutbyttene til eksamen.

Arbeidsomfang

300 timer

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innlevering av ett (1) individuelt notat. Notatet skal være på maks 1000 ord og godkjennes på læringsplattformen. Ikke godkjente arbeidskrav kan omarbeides 1 gang.
 • Obligatorisk deltakelse i undervisning. Det er krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i forelesninger, seminarer og veiledning. Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening. Studenten må selv rapportere sin tilstedeværelse på læringsplattformen innen fastsatt frist. Manglende rapportering regnes som fravær.
 • Obligatorisk deltakelse i prosjektarbeid etter nærmere retningslinjer.

Eksamen

Prosjektrapport
Hver prosjektgruppe skal levere en prosjektrapport på minimum 3000 ord. Prosjektgruppene kan ha maksimum 5 deltakere og settes sammen ved oppstarten av prosjektet. Høgskolen setter sammen gruppene.

Karakterregel bestått/ikke bestått. Karakteren gjelder for hele gruppen.

Sensorordning

Interne sensorer. 

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny/utsatt eksamen kan prosjektrapporten omarbeides én gang.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering
 • Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 18.12.2014.

Gravås, Tonje Foosnæs og Gaarder, Ingjerd Espolin. Karriereveiledning (2011). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01404-3 kap. 1,2,3,4,5,6 og 7 (134 s.)

658.404 Ka
Karlsen, Jan Terje (2012). Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01987-1,h. kap. 1,2,3,4,5,7,9,13,14 og 15 (294 s.)

658.3 Ku
Kuvaas, Bård og Dysvik, Anders (2012). Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser (2. utg.) Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1290-3.(Kap. 1,2,3,6,8,10, 11,12, og 13) (227 s.)

658.3124 La
Lai, Linda (2013). Strategisk kompetanseledelse. (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1447-1 kap. 1,2,3,4,5,6, og 7 (151 s.)

331.04 Wi
Willadssen, Bjørn  (2014). Arbeidsmiljø og HMS arbeid (1.utg). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. ISBN - 978-82-05-41756-4 (209 s.)

Manualer for ulike systemer og rapporteringsrutiner på HR-området kan bli presentert og arbeidet med i undervisning.

http://www.bi.no/bizreview/artikler/fire-tegn-pa-malesyke/

Linda Lai: Kompetansemobilisering og egenmotivasjon http://www.magma.no/kompetansemobilisering-og-egenmotivasjon

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. aug. 2020 12:17:07