Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Siri Brynhildsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSPL10316 Sykepleie- helse, sykdom og lidelse I (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i sykepleie, heltid, for alle klassene.

Absolutte forkunnskaper

Ingen forkunnskaper kreves utover opptakskrav til studiet.

Undervisningssemester

2. semester (vår) for alle klassene.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • gjøre rede for ulike kommunikasjonsstrategier
 • gjøre rede for hvordan du selv påvirker og blir påvirket i kommunikasjon med andre
 • gjøre rede for generelle og spesielle sykdomsprosesser
 • beskrive aktuelle prøver, undersøkelser og behandlinger 
 • identifisere sykepleierens funksjon, ansvar og oppgaver 
 • gjøre rede for sentrale psykologiske begreper og prosesser

Ferdigheter:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • anvende kommunikasjonsteori i målrettet kommunikasjon
 • erkjenne betydningen av egen rolle i profesjonell kommunikasjon
 • utføre medikamentregning feilfritt
 • utføre sykepleieprosedyrer forsvarlig
 • ivareta aseptikk

Generell kompetanse:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • formidle sentralt fagstoff

Innhold

(Nummereringen refererer til Rammeplanens hovedemner)

1:
Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
Dokumentasjon av sykepleie

2:
Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten 
Sykepleie til mennesker med

 • hjertesykdom 
 • åresykdom
 • hjerneslag
 • diabetes mellitus
 • sykdom i lunge og luftveier 
 • smerter
 • angst
 • depresjon
 • demens
 • tvangslidelser
 • delir

Sykepleieferdigheter og prosedyrer:

 • injeksjoner
 • infusjoner
 • stell av rene kirurgiske sår
 • kateterisering 

Legemiddelhåndtering 

Medikamentregning

3:
Generell patologi, sykdomslære og farmakologi

 • Sykdomsprosesser, undersøkelser og behandling av sykdom
 • Hjertesykdommer
 • Åresykdommer
 • Hjerneslag
 • Diabetes mellitus
 • Sykdommer i lunger og luftveier
 • Kroniske hudsår
 • Angst
 • Depresjon
 • Demens
 • Tvangslidelser
 • Delir
 • Generell farmakologi
 • Legemiddelformer og administrasjonsmåter
 • Spesiell farmakologi

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene

 • Infeksjoner i lunger og luftveier 
 • Infeksjonsforebygging i samfunnet
 • Nosokomiale infeksjoner
 • Smitteregimer

4:
Psykologi og pedagogikk

 • Prinsipper for undervisning og veiledning
 • Kommunikasjonsteori og praktiske kommunikasjonsferdigheter
 • Kognitive prosesser
 • Sosialpsykologi
 • Motivasjon og livsstilsendring
 • Interkulturell kommunikasjon

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk

Pasient- og brukerrettighetsloven:

 • alminnelige bestemmelser (kap. 1)
 • rett til helse- og omsorgstjenester og transport (kap. 2)
 • rett til medvirkning og informasjon (kap. 3)
 • samtykke til helsehjelp (kap. 4)
 • rett til journalinnsyn (kap. 5)

Helsepersonelloven: dokumentasjonsplikt (kap. 8)

Forskrift om pasientjournal

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, bruk av ikt, ferdighetstrening, simulering, selvstudier, arbeid med oppgaver.

Arbeidsomfang

Studieåret består av 40 uker. En forventer at en heltidsstudent arbeider omtrent 40 timer per uke med sine studier. 20 studiepoeng tilsvarer da et arbeidsomfang på ca 533 timer.

Praksis

2 uker PSH (Praksisstudier i Høgskolens lokaler): Praktiske ferdigheter

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Medikamentregning (1. års prøve). Individuell nettbasert prøve. Krav om 100 % riktig besvarelse. Studenten får fem (5) forsøk.
 • Skriftlig hjemmeoppgave i grupper (minimum to (2) og maksimum fire (4) personer i hver gruppe), innen kommunikasjon/pedagogikk/psykologi. Oppgaven skal inneholde maks 1500 ord og vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven kan bearbeides en (1) gang.
 • Individuell prøve i praktiske sykepleieferdigheter. Prøven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Gjennomføringen forutsetter samarbeid i gruppe. Det arrangeres tre gjennomføringer.
 • Obligatorisk studiedeltakelse, jf Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorstudiet i sykepleie.

Arbeidskravene «Prøve i medikamentregning» og «Praktisk prøve» er gyldige i ett og et halvt år etter at de er godkjent. Øvrig godkjente arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen, 4 timer.

Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering v/referansegruppe
 • Sluttevaluering

Resultatene behandles i:

 • Lærergruppe
 • Programmøte

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 03.01.2019

1.
VAR  Healthcare, by Healthcare Workers 
Dokumentasjon i EPJ Journalføring
https://www.varnett.no/portal/content/8007/12

Helsepersonelloven, kap 8, dokumentasjonsplikt
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64#KAPITTEL8

Forskrift om pasientjournal
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1385

2.
610.73 Kl
Almås, H., Stubberud, D-G. & Grønseth, R. (Red.), (2016). Klinisk sykepleie bind 1. (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN  978-82-0548-339-2
Kap. 1, 3, 4, 7, 8 (unntatt s. 285-294), 10, 11, 12.

610.73 Kl
Almås, H., Stubberud, D-G. & Grønseth, R. (Red.). (2016). Klinisk sykepleie bind 2. (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-054-8340-8
Kap. 17, 25 (23 s.)

Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) av 18.12.2009

616.890231 Hu
Hummelvoll, J. K. et al. (2012). Helt - ikke stykkevis og delt: Psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. (7. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-42031-1
Kap. 5, 6, 7, 8 (103 s.)

Artikkel tidsskrift
Irgens, A. (2000). Eksponeringsbehandling for angstlidelser i en psykiatrisk avdeling. Tidsskrift for den Norske lægeforening, 120 (18), s. 18-21. Hentet fra  http://tidsskriftet.no/2000/08/klinikk-og-forskning/eksponeringsbehandling-angstlidelser-i-en-psykiatrisk-avdeling  (3 s.)

618.970231 Ge
Kirkevold, M., K. Brodtkorb og Ranhoff, A.H. (2014). Geriatrisk sykepleie: God omsorg for den gamle pasienten, (2.utg.)  Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-46449-0
Kap. 29, 31

VAR  Healthcare, by Healthcare Workers.

https://www.varnett.no/portal/

Kateterisering: Innsetting av permanent kateter (KAD), kvinne.
Innsetting av kateter (KAD),  mann.
Fjerning av kateter (KAD, kvinne.
Fjerning av kateter (KAD), mann.

Sårskift.
Opptrekk av legemiddel fra hetteglass med injeksjonsvæske.

Intramuskulære injeksjoner.
Subcutane injeksjoner.

Infusjoner med legemiddeltilsetning.
Infusjoner uten legemiddeltilsetning.

616.89 Sk
Skårderud, F., Haugsgjerd, S. og Stanicke, E. (2010). Psykiatriboken. Gyldendal Norsk Forlag ISBN 9788205380271
Kap 1: Hva er psykisk lidelse (8 s.)

3. 
614.48 Sm
Akselsen, P. E. & Elstrøm, P. (Red.). (2018). Smittevern i helsetjenesten. Oslo: Gyldendal. Kap. 3, 12-20. (84 s). s. 43-50 og s. 129-141.

615.1.Le
Nordeng, H. E. & Spigset, O. (Red.) (2013) Legemidler og bruken av dem. Oslo. Gyldendal akademisk ISBN 9788205425064
Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 19 (s. 252-258), 26, 27 (163 s.)

615.1 Ol
Olsen, L. A. (2014). Praktisk medikamentregning. Oslo: Cappelen Damm Akademisk ISBN: 9788202441616
Kap. 1-3 s. 19-164. (144 s.)

615.1
Olsen, L.A., Kofoed, E. & Rygg, L.Ø. (2018). Håndtering av legemidler. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 978-82-02-56752-1. Kap. 1-8 (115 s).

616.07 Ri
Ringstad, Ø. (2008). Arbeidsbok til det syke mennesket. Oslo: Akribe. ISBN 978-8279501244

616.89 Sk
Skårderud, F., Haugsgjerd, S. & Stanicke, E. (2018), Psykiatriboken. Gyldendal. ISBN: 978-82-05-48835-9
Kap. 18 s. 307-318, Kap. 20 s. 359-376 (minus bipolare lidelser).

616.07 Wy
Wyller,V. B. (2014): Syk 1: Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin (kap.1-11). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-44499-0SYK, bind 1
Kapittel 2: Sykdomsprosesser
Innledning
2.1 Arvelige sykdommer
2.2 Hypoksi
2.3 Metabolske forstyrrelser
2.7 Autoimmune sykdommer
2.8 Svulster
2.9 Betennelse
2.10 Smerter
Kapittel 3: Undersøkelser
3.2 Medisinske biokjemiske undersøkelser
3.4 Bildeundersøkelser
3.5 Patologisk-anatomiske undersøkelser
3.6 Funksjonstester og endoskopiske undersøkelser
Kapittel 4: Behandling
4.5 Forebyggende behandling. s. 251-257
Kapittel 6: Åresykdommer
Kapittel 7: Hjertesykdommer
Innledning
7.1 Iskemiske hjertesykdommer
7.2 Arytmier
7.8 Hjertesvikt
Kapittel 8: Sykdommer i lungene og luftveiene

616.07 Wy
Wyller, V. B. (2014): Syk 2: Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin (kap. 12-24). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-45008-3SYK, bind 2
Kapittel 12: Endokrine sykdommer
12.5 Diabetes mellitus
Kapittel 13: Sykdommer i nervesystemet
13.1 Funksjonsforstyrrelser ved sykdommer i nervesystemet
13.2.4 Demens
13.2.5 Delirium
13.3 Blodstrømsforstyrrelser i nervesystemet (Hjerneslag, akutt subaraknoidalblødning, vaskulær demens)
Kapittel 17: Hudsykdommer
17.6 Kroniske hudsår (Venøse sår, arterielle sår, trykksår)
Kapittel 23: Gamle og sykdom
23.7 Delirium
23.8 Demens og lignende tilstander

4.

610.730699 Ei
Eide, T. &  Eide, H. (2017). Kommunikasjon i relasjoner. (3. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN/EAN: 9788205500563
Kap 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (346 s.)

303.482 Er
Eriksen, T. H. & Sajjad, T. A. (2015). Kulturforskjeller i praksis, Perspektiver på det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 9788205481770
Kap. 1, 2, 3 og 8 (76 sider).

150 He
Helgesen. L.A. (2017). Menneskets dimensjoner: Lærebok i psykologi. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN/EAN: 9788202537975
Kap. 2, 3, 4, 5, 9, 11 og 12 (160 s.)

344.04 Mo
Molven, O. (2015). Helse og jus (8. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 97882-5480124
Kap. 9: s. 126-136, 11, 12, 18 (53 s.)

http://www.lovdata.no

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. jan. 2021 02:46:00