Fakta om emnet

Studiepoeng:
25
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Trude Tonholm
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF10318 Velferdssosiologi og arbeidspsykologi (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag.

Absolutte forkunnskaper

Bestått eksamen i emne HSAVF10117 Arbeids- og velferdsfag (20 studiepoeng), eller tilsvarende. 

Undervisningssemester

2. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:

 • Har kunnskap om samarbeid, samhandling og samordning

 • Har kunnskap om psykologiens historie, tradisjoner, egenart og anvendelsesområder

 • Kjenner til de vanligste forskningsmetodene for sitt fagområde

 • Har innsikt i forskningsetiske problemstillinger

Ferdigheter:

 • Kan anvende kunnskap i arbeidspsykologi

 • Kan søke opp resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innenfor velferdsforskning, sosiologi og psykologi.

 • Kan samle inn og foreta enkle analyser av kvalitative og kvantitative data under veiledning

 • Kan reflektere over og diskutere sentrale problemstillinger knyttet til levekår, sosiale problemer, ideologi og verdivalg

 • Kan anvende verktøy og teknikker i prosjektarbeid

Generell kompetanse:

 • Kan oppdatere sin samfunnsfaglige kompetanse

 • Kan planlegge og gjennomføre enkle forskningsprosjekter i tråd med etiske krav og retningslinjer

 • Kan dokumentere og formidle faglig kunnskap om velferdsvitenskapelige temaer, muntlig og skriftlig

 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer i et respektfullt samarbeid med medstudenter, ansatte og sensorer.

Innhold

 • Lovpålagt tverrfaglig samarbeid. Teorier om samarbeid (organisatorisk kompetanse)

 • Sentrale utviklingstrekk i Europeisk og amerikansk psykologihistorie, hovedretningene i nåtidens psykologi og anvendelsesmuligheter innenfor arbeids- og velferdsarbeid.

 • Psykologiske faktorers betydning for arbeidsrelaterte problemstillinger

 • Trening gjennom diskusjoner av konkrete problemstillinger

 • Trening i bruk av databaser og informasjonskanaler der man finner nordisk statistikk, velferdsforskning og annen relevant forskning for feltet (IDUNN, SSB, Norart m.fl.)

 • Studentene kan samarbeide i mindre grupper, planlegge prosjekter ved hjelp av planleggingsverktøy, anvende kunnskaper om gruppepsykologi, gjennomføre kreative prosesser og presentere resultatene for andre.

 • Planlegge og gjennomføre datainnsamling ved hjelp av digitalt survey-verktøy og semistrukturerte intervjuer samt transkribere og tematisk analysere intervjuene og foreta univariat analyse av survey-dataene.

 • Gjennomgang av de vanligste databasene for søk etter relevant statistikk, forskning og styringssignaler for fagområdene

 • Forskjellene mellom kvantitative og kvalitative data, innsamlings- og analysemetoder for disse. Eksperimenter og kvasieksperimenter.

 • Kjenner til forskningsetiske retningslinjer for samfunnsfag, juss og humaniora og personvernsbestemmelsene.

 • Gjennomføre prosjekt i gruppe under veiledning

 • Formidle fagstoff i tråd med akademiske standarder for refleksjon og referanser

 • Gjennom oppdraget trene på å opptre profesjonelt og inkluderende

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningenbestår av forelesninger, studentaktive seminarer, ferdighetstrening, gruppearbeid veiledning, selvstudier og feltarbeid.

Veiledning:

 • Emneansvarlig er tilgjengelig for veiledning 2 timer hver uke til fastsatt tid gjennom hele emnet. Veiledning kan foregå på ulike måter, for eksempel på veileders kontor, via mail, telefon, eller andre digitale verktøy, som lync, adobe, skype, m.m.

 • Undervisningen har som mål å hjelpe studentene til å forstå læringsutbyttene, men hver student er selv ansvarlig for å lære tilstrekkelig til å kunne besvare spørsmål som bygger på læringsutbyttene til eksamen.

Arbeidsomfang

600 timer

Praksis

Ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Individuell skriftlig oppgave. Besvarelsen kan være på inntil 2000 ord. Godkjennes på læringsplattformen, og danner grunnlag for deler av muntlig eksamen. Ikke godkjent arbeidskrav kan omarbeides 1 gang.

 • Skriftlig gruppeoppgave. Besvarelsen kan være på inntil 1500 ord. Godkjennes på læringsplattformen. Ikke godkjent arbeidskrav kan omarbeides 1 gang.

 • Presentasjon av prosjektarbeid i seminar. Tilbakemelding blir gitt i seminar.

 • Obligatorisk deltakelse i undervisning.

Det er krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i forelesninger, seminarer og veiledning. Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening. Studenten må selv rapportere sin tilstedeværelse på læringsplattformen innen fastsatt frist. Manglende rapportering regnes som fravær.

Eksamen

Muntlig eksamen

Muntlig individuell eksaminasjon med utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet og utdyping av skriftlig oppgave (se arbeidskrav). Varighet: Ca 30 minutter.

Tillatt hjelpemiddel: Egen skriftlig oppgave kan medbringes uten kommentarer/notater.

Karakterregel: A - F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret. Metode for evalueringen avtales mellom faglærer og studenter.

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 07.12.2018

658.404 Åk Aakre, J., & Scharning, H.S (2016). Prosjekthåndboka: 3.0 : verktøykasse for kreative team. Oslo: Universitetsforlaget (439 s)

Dawson, C. (2009) Introduction to Research Methods: A practical guide for anyone undertaking a research project London: Constable & Robinson Ltd. (176 s)

KOMMER NY 2018: Raaheim, Arild (2018) Sosialpsykologi. Fagbokforlaget (ca 225 s)

Artikler: Strandh, M., Nilsson, K., Nordlund, M., & Hammarström, A. (2015). Do open youth unemployment and youth programs leave the same mental health scars? - Evidence from a Swedish 27-year cohort study. BMC Public Health, 151-8. doi:10.1186/s12889-015-2496-5

Larsen, Lene, Trine Wulf-Andersen, Steen Baagøe Nielsen & Kevin Holger Mogensen (2016) Udsatte unges uddannelsesdeltagelse: Tilhør og steder som teoretiske perspektiver SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 46, NR. 3-4/2016 s110-129

Lid, Stian (2016) Ungdom og straff på 2000-tallet - nye praksiser, kjente dilemmaer SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 46, NR. 3-4/2016 s38-63

Eger, M. A., & Breznau, N. (2017). Immigration and the welfare state: A cross-regional analysis of European welfare attitudes. International Journal of Comparative Sociology, 58(5), 440-463. https://doi.org/10.1177/0020715217690796

Benedictis, S. D., Allen, K., & Jensen, T. (2017). Portraying Poverty: The Economics and Ethics of Factual Welfare Television. Cultural Sociology, 11(3), 337-358. https://doi.org/10.1177/1749975517712132

Hyggen, Christer (2017) Etterlater arbeidstrening arr hos unge ledige? Et vignett-eksperiment av arbeidsgiveres beslutninger ved ansettelser av unge i Norge Søkelys på arbeidslivet 04 / 2017 (Volum 34)

Michie S, Williams S Reducing work related psychological ill health and sickness absence: a systematic literature review Occupational and Environmental Medicine 2003;60:3-9.

Knardahl, Stein, Tom Sterud, Morten Birkeland Nielsen og Karl-Christian Nordby (2016) Arbeidsplassen og sykefravær - Arbeidsforhold av betydning for sykefravær. Tidsskrift for velferdsforskning 02 / 2016 (Volum 19)

+ 100 sider selvvalgt pensum knyttet til emnets temaområder.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 07:19:00