Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Pål Ellingsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF30314 Ledelse, innovasjon og samhandling (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag.

Absolutte forkunnskaper

Alle emner i første og annet studieår.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 • Kan forklare og gjøre rede for ulike perspektiv på organisasjon og ledelse.

 • Kjenner til forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosesser innen organisasjon og ledelse.

Ferdigheter

 • Kan gjenkjenne og identifisere sammenhengen mellom organisasjon og ledelse, innovasjon og samhandling med arbeidsgivere, brukere, frivillige og kunder.

 • Kan anvende relevant teori og kommunikasjonsverktøy med vekt på coachende ledelse.

 • Kan gjenkjenne forskjellen på å være sjef og leder og kunne sette det inn i en relevant teoretisk sammenheng for velferdsvitere.

Generell kompetanse

 • Viser evne og vilje til kritisk tenkning rundt egen rolle og funksjon i et arbeidsmiljø.

 • Kan utføre skriftlige arbeider i tråd med gjeldende retningslinjer.

 • Kan formidle og uttrykke fagstoff muntlig.

Innhold

 • Organisasjonsteori med vekt på instrumentelle og institusjonelle perspektiv på organisasjonen.

 • Teori med vekt på ulike perspektiv på ledelse i ledelsesforskningen opp gjennom historien og frem til i dag. Ledelse av kunnskapsorganisasjoner.

 • Refleksjon og dialog rundt organisasjon og ledelsesfaglig teori og problemstillinger som synliggjør sammenhengen mellom aktiviteten internt i organisasjonen og hvordan den ledes, og eksterne effekter for brukere/kunder og andre berørte parter.

 • Ledelse og brukerorientering, etikk og kommunikasjon, innovasjon.

 • Ferdighetstrening i kommunikasjon og coachende lederstil.

 • Refleksjon og dialog rundt egen rolle og funksjon i arbeidsmiljøet både i skriftlig og muntlig sammenheng.

 • Arbeide kunnskapsbasert, og bruke kunnskapskilder fra flere land enn Norge.

Undervisnings- og læringsformer

 • Undervisningen er organisert i forelesninger, studentaktive seminarer og prosjektarbeid.

 • Underveis i emnet skal studentene skrive tre oppgaver, både individuelt og i gruppe. Dette er grunnlag for eksamen. Studentene får en kort tilbakemelding i seminar, eller på læringsplattformen, og oppgavene kan bearbeides før endelig innlevering til eksamen (se pkt. Eksamen).

Veiledning:

 • Emneansvarlig er tilgjengelig for veiledning 2 timer hver uke til fastsatt tid gjennom hele emnet. Veiledning kan foregå på ulike måter, for eksempel på veileders kontor, via mail, telefon, eller andre digitale verktøy, som lync, adobe, skype, m.m.

 • Undervisningen har som mål å hjelpe studentene til å forstå læringsutbyttene, men hver student er selv ansvarlig for å lære tilstrekkelig til å kunne besvare spørsmål som bygger på læringsutbyttene til eksamen.

Arbeidsomfang

400 timer

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Deltakelse i obligatorisk undervisning, fagspesifikk gruppe og presentasjonsseminar. Det er krav om 80 % tilstedeværelse i undervisning. Det er krav om 90 % tilstedeværelse i ferdighetstrening. Selvrapportering av tilstedeværelse på læringsplattform innen gitt frist.

Eksamen

Individuell mappevurdering

Eksamensmappen leveres til fastsatt frist og skal inneholde:

- To individuelle oppgaver, hver på maks 1500 ord

- En gruppeoppgave på maks 2000 ord.

Gruppeoppgaven kan bearbeides individuelt før innlevering. Én av oppgavene blir trukket ut for sluttvurdering, høgskolen velger hvilken oppgave som skal vurderes.

Karakterregel bestått / ikke bestått.

Sensorordning

Interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Kandidater som får Ikke bestått, kan levere omarbeidet oppgave til ny/utsatt eksamen samme studieår. Neste frist for innlevering av omarbeidet oppgave er neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering

 • Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 10.12.2019.

Amundsen, O., Gressgård, L.J., Hansen. K., & Aasen, T.M. (2011). Medarbeiderdrevet innovasjon-en kunnskapsstatus. Søkelys på arbeidslivet, 28 (3), 212-231 (19 sider).

Arnulf, J. K. (2012). Hva er ledelse. Oslo: Universitetsforlaget (146 sider).

Barth, T., Børtveit, T., & Prescott, P. (2013). Motiverende intervju. Oslo: Gyldendal Akademisk (213 sider).

Berg. M.E. & Ribe, E. (2013): Coaching -Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes. (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel. 2, 6, 8, 9 og 10 (107 sider).

Bergene, A. C., Bernstrøm, V.H. & Steen, A.H. (2014) Norsk arbeidsliv 2014: Økt intensitet - med måling eller tillit? Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

Christensen, T., Egeberg, M., Lægreid, P., Roness, P.G. & Røvik, K.A. (2015). Organisasjonsteori. For offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 1, 2, 3, 4 og 6 (114 sider).

Ellingsen, P. (2013). Brukerorientert ledelse i offentlig sektor. Oslo: Gyldendal Akademisk (213 sider).

Ellingsen, P., Hafting, Tore, & Ranglund, Ole Jørgen (2019). Vold og trusler om vold i førstelinjen. Om lederskap og et trygt arbeidsmiljø. Fagbladet samfunn & Økonomi, nr. 1/2, 2019. s. 25-40.

Ellingsen, P., Eriksson, R.O., & Røn, M. (2018). Tall er ikke bare økonomi. En studie av ledelse og produksjonsstyring i NAV. Tidsskrift for velferdsforskning 2018 (1). s. 4-17.

Fernandez, S., Cho, Y.J. & Perry, J.L. (2010). Exploring the link between integrated leadership and public sector performance. The Leadership Quarterly 21. Page 308-323 (15 sider).

Hansen, G. V. (2009): Et fleksibelt blikk på avtalen om inkluderende arbeidsliv, i Karlsson & Claussen (2009) Den sköra balansen: arbetslivet och flexibilitetens tvetydigheter, i skriftserien Arbetsliv i Omvandling Växjö Universitet (32 sider).

Hernes, T., Heum, I. & Haavorsen, P. (2010). Arbeidsinkludering: om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 4 og 5 (64 sider).

IRIS & NTNU (2011). Håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon. Oslo: Nærings- og handelsdepartementet (29 sider).

Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer (4. utgave). Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 1, 4, 7, 10, 11 og 12 (196 sider).

Karlsen, Jan Terje (2013). Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering (3. utgave). Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 4, 5 og 6.9 (78 sider).

Kirkebøen, G. (2007). Skjevheter i fagfolks skjønn - hvordan kan beslutningstaking forbedres? Concept rapport Nr. 17, kapittel 9. Trondheim: NTNU (29 sider).

Pollock, A.M. & Price, D. (2013). OPS i helsevesenet. Storbritannias erfaringer, lærdommer for Norge. Rapport nr. 3. Oslo: Manifest, senter for samfunnsanalyse (28 sider).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 23:22:06