Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Tina Gerdts-Andresen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBSO20308 Psykisk helse, barnevern og familiearbeid (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for

 • Bachelorstudium i sosialt arbeid

 • Bachelorstudium i barnevern

Absolutte forkunnskaper

Bestått alle emner i første studieår.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne skal kandidaten

Kunnskaper

 • ha kunnskap om barnevernrett og saksbehandlingsregler, samarbeid og samhandlingsreformer

 • kjenne til de ulike nivåene i barnevernets organisatoriske oppbygging

 • kunne redegjøre for teorier om og forståelse av psykiske lidelser/vansker hos barn og voksne

 • ha kunnskap om rusmisbruk, vold og overgrep og hvordan dette kan påvirke barn og voksnes liv

 • ha kunnskap om hvordan funksjonsnedsettelser kan påvirke barn og voksnes livssituasjon

Ferdigheter

 • utrede en barnevernssak, forberede et skriftlig og muntlig framlegg for fylkesnemnda og forklare de juridiske vilkårene for overtakelse av barn etter barnevernloven

 • utrede foreldres omsorgskompetanse og barns omsorgssituasjon i ulike kulturer

 • saksbehandle og koordinere hjelpetiltak etter barnevernloven gjennom samarbeid, ressursmobilisering og brukerinvolvering

Generell kompetanse

 • anvende faglig kunnskap i komplekse situasjoner som og reflektere over verdigrunnlag og maktforhold

 • anvende faglig kunnskap og bistå foreldre og barn som befinner seg i situasjoner som er preget av omfattende livsbelastninger

 • formidle sin kompetanse i samhandling med andre profesjoner og brukere og opptre verdibevisst med etisk dømmekraft

 • redegjøre for psykisk helse i et folkehelseperspektiv

Innhold

Emnet er konsentrert rundt psykisk helse, barnevern og familiearbeid. Studentene skal trenes i å se sammenhenger mellom psykisk helse og barn/familiers behov for hjelp. Det fokuseres spesielt på livsbelastninger som psykiske vansker/lidelser, rusmiddelproblematikk, voldsproblematikk og at studentene er i stand til å identifisere ulike former for omsorgssvikt. Studentene skal utvikle sin forståelse for hvordan ulike livsbelastninger innvirker på barn og unges liv og hvordan tiltak og ulike behandlingsformer utvikles. Herunder vektlegges psykologisk kunnskap, kunnskap om omsorg og ulike psykiske reaksjoner på ulike livsbelastninger.

Studentene skal trenes i å kartlegge omsorgssvikt og utrede omsorgskompetanse. Det legges særlig vekt på ferdighetstrening i samtalemetodikk i møte med barn, voksne og samarbeidspartnere. Studentene vil i løpet av emnet få erfaring med å lede et tverrfaglig møte gjennom rollespill, samt utarbeide individuell plan i samarbeid med bruker og samarbeidspartnere. Kunnskap om sosialpedagogiske metoder, brukermedvirkning, lovgrunnlaget for barnevernspedagoger, sosionomer og tverrfaglig samarbeid vektlegges.

Gjennom emnet skal studentene trenes i å vurdere og utvise etisk dømmekraft i møte med utsatte barn og familier i ulike sosialfaglige kontekster. Barneverntjenestens arbeid vektlegges spesielt. I løpet av emnet skal studentene arbeide med en barnevernssak, for å få trening i å bygge opp et saksfremlegg til fylkesnemnda og å oppøve sine ferdigheter i saksbehandling. En viktig målsetting her er at studentene skal få kunnskap om saksgangen og beslutningsprosesser i barneverntjenesten, både i forbindelse med iverksettelse av hjelpetiltak og tvangstiltak.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert i forelesninger, seminarer, basisgruppeundervisning og ferdighetstrening.

Veiledningen benyttes til faglig refleksjon, seminarforberedelser og veiledning på arbeidskrav.

Arbeidsomfang

Høgskolen legger til rette for undervisning på høgskolen i gjennomsnitt 10-11 timer pr. uke. Studiet og undervisningen forutsetter at studentene er heltidsstudenter som arbeider i gjennomsnitt 40 timer pr. uke. Det individuelle studiearbeidet utgjør dermed i gjennomsnitt ca. 25-30 timer pr. uke ­fordelt på følgende aktiviteter: Arbeid med obligatoriske innleveringsoppgaver og arbeidskrav, individuelt og i grupper, egenorganisert studiearbeid i grupper og selvstudier.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være vurdert til godkjent etter nærmere beskrevne kriterier for å kunne fremstille seg til eksamen:

 • En individuell oppgave på maks 2000 ord som leveres på læringsplattformen til fastsatt dato. Basisgruppeveileder gir tilbakemelding på arbeidskravet på læringsplattformen innen to uker fra innleveringsdato.

 • En individuell oppgave på maks 3000 ord som leveres på læringsplattformen til fastsatt dato. Tilbakemelding gis av basisgruppeveileder på læringsplattformen innen to uker fra innleveringsfristen.

 • En gruppeoppgave på maks 2500 ord som leveres på læringsplattformen til fastsatt dato. Det gis veiledning på oppgaven i undervisning og tilbakemelding gis i seminar.

 • Fem timer obligatorisk basisgruppeveiledning.

 • Deltakelse i obligatorisk undervisning - 80 % tilstedeværelse på forelesninger og seminar. 90 % tilstedeværelse på ferdighetstrening. Fravær på ferdighetstrening summeres for hver enkelt ferdighetstrening. Selvrapportering av fravær på læringsplattformen innen gitt frist. Ikke rapportert fravære anses som fravær.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i samme periode som emnet.

Eksamen

Muntlig individuell eksamen

Muntlig individuell eksamen av ca 40 minutters varighet. Studenten trekker et case.

Hjelpemider: Lovsamling vil være tilgjengelig for studenten.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Interne og eksterne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering

 • Referansegruppe

 • Kullets time

 • Resultatene behandles i programmøte og i kullets time.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 19.12.2018

Askeland, G. A. & O. Molven (2010).Dokument i klientarbeid: journalar, sosialrapportar og saksframstillingar i sosialt arbeid (6. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN ISBN 978-82-05-39891-7. Hele boka 

Bunkholdt, V. & I. Kvaran (2015). Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid. Oslo: Gyldendal ISBN/EAN: 9788205477179. Del 1 og del 2. (235 s)

Christiansen, Ø., Bakketeig, E., Skilbred, D., Madsen, C., Havnen, K.J.S., Aarland, K. & Backe-Hansen, E. (2015). Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak. Uni Research Helse. Hentet fra https://www.bufdir.no/global/Forskningskunnskap_om_barnevernets_hjelpetiltak.pdf

Christiansen, Ø. og B.K. Heggem, red. (2016). Beslutninger i barnevernet. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02684-8.

Eide, K. (2012). Barn på flukt. Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-40601-8. Del 1 og del 2.

Ellingsen, I.T & R.S. Østerhaug (red.) (2014). Barnevernets brennpunkt. Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02352-6. (21 s) Kap. 6: Barn og unges medvirkning i barnevernet (115-136)

Christiansen, Ø., Thomsen, E. A., & Hellem, V. (2012). Nå vet vi bedre hva vi gjør. Evaluering av hjelpetiltak i barnevernet - med tiltaksplaner som praktisk forankring. (Kommunesektorens organisasjon). Hentet fra http://www.ks.no/PageFiles/27810/Naavetvibedre.pdf

Fekjær, H. O. (2016). Rus: bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie. (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-49691-0 Hele boka

Hansen, Heidi Aarum (2009) Å ta barns perspektiv - en studie om hva sosialarbeidere gjør for å ivareta barnet i situasjonen. Norges barnevern, nr. 4, (246 - 258)

Isdal, P. (2018). Meningen med volden. 2. utg 1. opplag Oslo: Kommuneforlaget. ISBN 978-82-446-2065-9. Hele boka 

Killén, K. & M. Olofsson, red. (2003). Det sårbare barnet: barn, foreldre og rusmiddelproblemer. Oslo: Kommuneforlaget ISBN 82-446-0883-8. Hele boka

Kjønstad, A. & A. Syse (2017). Velferdsrett I. (6. utg ). Oslo: Gyldendal akademisk Kap. 10.8: Tvangshjemler overfor rusmisbrukere etter sosialtjenesteloven (531-541)

Kjørholt, A.T (red.) (2010). Barn som samfunnsborgere. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01638-2. 21 sider Kap. 5. Barns meninger om samvær (89-110)

Kvello, Ø. (2015). Barn i risiko: skadelige omsorgssituasjoner. 2. utgave. Gyldendal Akademisk. 978-82-05-45981-6. Kap 1-12. (576 s)

Lindboe, K. (2012). Barnevernrett. (6. utg ). Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-02055-6. (83 s) Kap. 10-13: (71-128) Kap. 22-25 :( 176-196): kap. 6-7: (46-54) Kap 9: (62-70)

Nordby, H. (m.fl) (2013). Etikk i barnevern. ISBN 978-82-05-42397-8. 20 sider. Kap. 5: Nærhetsetikk (132-152)

Pedersen, W. (2015). Bittersøtt: ungdom, sosialisering, rusmidler. (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01057-1. Kap 1: (11-34) Kap 3: (55-97) Kap 4: (99-116) Kap 5: (119-149)

Sjøvold, M. S & K.G. Furuholmen (2015). De minste barnas stemme. Utredning og tiltak for risikoutsatte sped- og småbarn. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-02321-2. (76 s) Kap 2: Utviklingstemaer i de første leveårene (39-50) Kap. 5: Foreldrefungering som utgjør en risiko (72-87) Kap. 14: Utredning av foreldres omsorgskapasitet (212-233) Kap 17: Behandlingsomsorg i praksis (254-269) Kap 19: Samvær s(286-300)

Snoek, J. E. & K. Engedal (2008). Psykiatri: kunnskap, forståelse, utfordringer. (3. utg ). Oslo: Akribe ISBN 978-82-7950-131-2. (142 s) Kap. 1-10: (21-140) Kap. 12: (146-164)

Skytte, M. (2008). Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid. (2. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-38368-5. Hele boka.

For bachelor i barnevern

DeJong, P & I.K. Berg (2005). Løsningsskapende samtaler. Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 82-05-33932-5 Kap 1-11: (11-298) (262 s)

For bachelor i sosialt arbeid

Øvreeide, H. (2009). Samtaler med barn: metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. (3. utg). Kristiansand: Høyskoleforlaget ISBN 978-82-7634-583-4. Hele boka (12-246)

Anbefalte dokumenter og tidsskrifter

NOU 2000:12 Barnevernet i Norge: tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer. Oslo: Barne- og familiedepartementet (NOU 2000:12) ISBN 82-583-0523-9. (31 s) DEL III: Barnevernet som forvaltningssystem Kap. 8: Beslutningsprosesser i barnevernet Kap. 9: Barnevernets samhandling med barn og familier

Bedre behandlingstilbud til rusmiddelmisbrukere: perspektiver og strategier: strateginotat. (2004). 56 s. Oslo: Helsedepartementet.( I-103B) (56 s)

Bernardes, D. et al. (2010). Asylum Seekers' perspectives on their Mental Health and Views on Health and Social Services: Contributions for Service Provision Using a Mixed-Methods Approach. I: International Journal of Migration, Health and Social Care, Vol. 6, nr. 4, (3-19). NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet: kvalifisering til arbeid i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning. Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet (NOU 2009:8) ISBN 978-82-583-1012-6  

Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2006-2008 (2005). Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet. (A-0006) (16 s)

Rusreformen: pasientrettigheter og endringer i spesialhelsetjenesteloven (2004). Oslo: Helsedepartementet. (Rundskriv I-8/2004) (36 s)

Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene (2006). Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet 106 s. (Q-1101 B)

Sosialtjenesteloven i NAV (2009):Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131?

Strategi mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn (2005-2009) (2005). Oslo: Barne- og familiedepartementet (Plan Q-1085)

Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten: en veileder(2006) Veileder/Barne- og likestillingsdepartementet Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet, (58 s)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. aug. 2020 09:18:01