Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Morten Asmyhr
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBVP30311 Praksis 3: Barnevernstiltak (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i barnevern.

Absolutte forkunnskaper

Bestått eksamen i alle emner i andre studieår.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kandidaten skal etter endt praksisperiode ha innsikt i

Kunnskaper

 • hvordan politiske prioriteringer og organisatoriske rammer påvirker yrkesutøvelsen ved det enkelte praksisstedet.

 • hvordan juridiske, forvaltningsmessige og administrative forhold og sammenhenger virker inn på barn og unges oppvekstvilkår.

 • tiltak og arbeidsmåter som bidrar til å forbedre og vedlikeholde levekår og livskvalitet for barn og unge og familier.

 • hvordan utføre sosialpedagogisk arbeid på sentrale arbeidssteder for barnevernspedagoger

Generell kompetanse

 • betydningen av evne til kommunikasjon og samarbeid.

Innhold

 • Tiltaksarbeid i barnevernet.

 • Forvaltning og saksbehandling i barnevernet.

 • Lovgivning som er sentral for arbeidet i barnevernet. Juridiske aspekter i mer sammensatte sosialfaglige problemstillinger.

 • Organisatoriske rammer.

 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

 • Etiske dilemmaer.

Undervisnings- og læringsformer

Hele emnet er praksis på tildelt praksisplass.

Arbeidsomfang

12 (13) ukers praksis med 30 timers arbeidsuke på praksisstedet.

Unntak kan forekomme ved arbeidsplasser som har medleverturnus.

Praksis

12 ukers (13 ved praksisstudier i utlandet) praksis med 30 timers arbeidsuke på praksisstedet.

Unntak kan forekomme ved arbeidsplasser som har medleverturnus.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 12 (13) timer veiledning med praksisveileder må være gjennomført.

 • En skriftlig, individuell praksisoppgave på inntil 3500 ord/eller et refleksjonsnotat på 3-4 sider. Oppgaven kan skrives i artikkelform. Valg av tema og problemdefinering skal knyttes til studentens praksis. Ikke godkjent oppgave kan omarbeides en gang.

 • Lærekontrakt skal fylles ut.

Alle arbeidskrav må gjennomføres og godkjennes samme semester. Godkjente arbeidskrav er bare gyldige i samme semester som de er gjennomført.

Eksamen

Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Ved tvil om bestått praksisstudier inntrer egne rutiner. For å få praksisperioden vurdert til bestått, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent.

Ved vurdering til 'ikke bestått', må alle arbeidskrav avlegges på nytt.

Sensorordning

Skoleveileder er intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved Ikke bestått praksis må praksis tas på nytt

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:- Muntlig evaluering- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 19.12.2018.

Havik, T. et al. (2004). Barnevernet : forutsetninger og gjennomføring. Oslo : Universitetsforlaget, 236 s. ISBN 978-82-15-00490-7 (86 sider) Kap. 4 Kap. 7-10 Kap. 12 Kap. 16-18

Sandberg, K. (2003). Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse. Oslo : Gyldendal akademisk, 452 s. ISBN 82-05-31496-9 (98 sider) 187-284

Skau, Greta Marie (2005). Gode fagfolk vokser : personlig kompetanse i arbeid med mennesker, 168 s. (3. utg.). Oslo : Cappelen akademisk forl. ISBN 82-02-24340-8; 978-82-02-24340-1. (63 sider) Kap. 5, 6 og 7. Totalt 239 s

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. juli 2020 22:18:37