Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Jörg W. Kirchhoff
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSMSP40217 Vitenskapsteori og forskningsmetode (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom (120 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

Deltid: 4. semester (vår).

Heltid: 2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten har:

 • Avansert kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske perspektiv

 • Avansert kunnskap om bruk av relevante databaser til litteratursøk

 • Inngående kunnskap om ulike forskningsmetoder og metodologiske prinsipper

 

Ferdigheter
Kandidaten kan:

 • Analysere forskning innen aktuelt fagfelt og kritisk vurdere relevans og kvalitet

 • Bruke relevante metoder for forskning knyttet til kronisk sykdom på en selvstendig måte

Generell kompetanse
Kandidaten kan:

 • Analysere vitenskapsteoretiske, metodiske- og etiske problemstillinger

 • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter i planleggingen av et forskningsprosjekt knyttet til en relevant problemstilling

 • Formidle vitenskapelige arbeider i profesjonelle og populærvitenskapelige fora

Innhold

 • Informasjonssøk og vurdering av søket
 • Kunnskapsoppsummeringer
 • Kritisk vurdering av vitenskapelige arbeider
 • Vitenskapsteoretiske perspektiver
 • Problemstilling og forskningsdesign
 • Problemstilling og valg av data, kvalitative og kvantitative data
 • Vitenskapelig metode
 • Formidling av forskning
 • Forskningsetiske aspekter

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning og læringsaktiviteter vil baseres på forelesninger av kunnskapsstoff, selvstudier, gruppearbeid med oppgaver og arbeidskrav og seminarer for presentasjon og diskusjon av gruppearbeider, samt veiledning og diskusjon mellom studenter og faglærer via elektronisk læringsplattform.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers studieinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er ikke praksisstudier i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • To muntlige eller skriftlige presentasjoner
  Studenten må muntlig eller skriftlig presentere metodologiske aspekter ved tidligere forskning knyttet til pasienter med kronisk sykdom. Presentasjonen kan gjøres individuelt eller i gruppe. 

Arbeidskrav kan bearbeides én gang. Godkjent arbeidskrav er gyldig i 1,5 år.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave, individuell
Omfang: Besvarelsen skal være på maks. 3000 ord.

Karakterregel A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått vurderingsresultat (F) har kandidaten anledning til å omarbeide oppgaven en gang.

Ved ønske om forbedring av resultat må kandidaten levere oppgave med ny problemstilling, og tidligst ved neste ordinære eksamensgjennomføring.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Muntlig evaluering underveis og ved slutten av emnet.
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 20.11.2017.

Polit D. F. & C. T. Beck (Red.), (2017). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. (10th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health. Kap. 1-28.

Jacobsen, D. I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser?: innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg. ed.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 03:46:33