Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlige:
 • Carina Barbro Båth
 • Liv Halvorsrud
 • Ann Karin Helgesen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSMSP40617 Avansert geriatrisk sykepleie (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgbart emne i Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom (120 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Følgende emne må være bestått:
HSMSP40117: Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 1 (15 stp.)
HSMSP40417: Avansert vurderingskompetanse i sykepleie (15 stp.)

Undervisningssemester

Heltid: 4. semester (vår).

Deltid: 6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten

 • har inngående kunnskap om kompleksiteten i samspillet mellom geriatriske problemstillinger og kronisk sykdom
 • har avansert kunnskap om systematisk klinisk vurdering og innhenting av
  opplysninger relatert til demens, delir og depresjon
 • har avansert kunnskap om kompleksiteten i farmakologisk behandling til geriatriske pasienter
 • har inngående kunnskap om betydning av brukermedvirkning og samhandling med den geriatriske pasienten og deres pårørende
 • har kunnskap om etiske utfordringer

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • planlegge/gjennomføre strukturerte kartlegginger og undersøkelser for å identifisere tegn til demens, delir og depresjon
 • identifisere tegn til svekket mestringsevne, samt planlegge tiltak for å styrke mestring av kronisk sykdom hos den geriatriske pasient
 • identifisere svekket medikamentell etterlevelse, samt farmakologiske bivirkninger og interaksjoner hos den geriatriske pasient
 • planlegge forebyggende og behandlende tiltak ved demens, delir og depresjon

Generell kompetanse
Kandidaten

 • erkjenner betydningen av konstruktivt samarbeid mellom pasient, pårørende og ulike profesjonsutøvere for å gi den geriatriske pasienten et helhetlig helsetjenestetilbud
 • kan bidra til kunnskapsbasert praksis

Innhold

 • Den geriatriske pasienten
 • Kronisk sykdom
 • Demens, delir og depresjon
 • Systematisk kartlegging, klinisk vurdering, forebygging og behandling
 • Mestringsevne
 • Farmakologi og legemiddelhåndtering
 • Multifarmasi og interaksjoner
 • Etiske utfordringer

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning og læringsaktiviteter vil omfatte forelesninger av kunnskapsstoff, selvstudier,
simulering, gruppearbeid med oppgaver og arbeidskrav og seminarer for presentasjon og diskusjon av gruppearbeid, samt veiledning og diskusjon mellom studentene og faglærer via elektronisk læringsplattform.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers studieinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er ikke praksisstudier i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk studiedeltaking under gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening og simulering. Fravær over 30 % godkjennes ikke.
 • En skriftlig oppgave på maks 1500 ord. Arbeidskravet utarbeides i gruppe.
 • Presentasjon av skriftlig arbeidskrav i seminar.
 • Være opponent på medstudenters arbeidskrav under seminar.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen, individuell. 4 timer.
Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel A-F.

Sensorordning

Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Muntlig evaluering underveis og ved slutten av emnet.
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 10.12.2019.

Abrahamsen Grøndahl, V., Persenius, M., Bååth, C., & Helgesen, A. K. (2017). The use of life stories and its influence on persons with dementia, their relatives and staff: A systematic mixed studies review. BMC Nursing, 16(1). doi:10.1186/s12912-017-0223-5

Aldring og Helse, Nasjonalt Kompetansesenter. (2019 ). Retrieved from https://www.aldringoghelse.no/  

Bjørge, H., Kvaal, K., Småstuen, M. C., & Ulstein, I. (2017). Relationship Quality and Distress in Caregivers of Persons With Dementia: A Cross-Sectional Study. American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias, 32(3), 157-165. doi:10.1177/1533317517691121

Boman, E., Glasberg, A.-L., Levy-Malmberg, R., & Fagerstrom, L. (2019). 'Thinking outside the box': advanced geriatric nursing in primary health care in Scandinavia. BMC Nursing, 18(1). doi:10.1186/s12912-019-0350-2

Brøsen, K., Dalhoff, K., & Simonsen, U. (2019). Basal og klinisk farmakologi (6.udgave. ed.). Roskilde: FADL's forlag. Ca 150 sider, hvilke sider informeres om ved studiestart.

Erika, B., Ann-Louise, G., Rika, L.-M., & Lisbeth, F. (2019). ‘Thinking outside the box’: advanced geriatric nursing in primary health care in Scandinavia. BMC Nursing, 18(1), 1-9. doi:10.1186/s12912-019-0350-2

Helgesen, A. K., Fagerli, L. B., & Grøndahl, V. A. (2019). Healthcare staff's experiences of implementing one to one contact in nursing homes. Nursing Ethics, 969733019857775. doi:10.1177/0969733019857775

Hennings, J., & Froggatt, K. (2019). The experiences of family caregivers of people with advanced dementia living in nursing homes, with a specific focus on spouses: A narrative literature review. Dementia, 18(1), 303-322. doi:10.1177/1471301216671418

Holthe, T., Halvorsrud, L., Karterud, D., Hoel, K.-A., & Lund, A. (2018). Usability and acceptability of technology for community-dwelling older adults with mild cognitive impairment and dementia: a systematic literature review. Clinical Interventions In Aging, 13, 863–886. doi:http://dx.doi.org/10.2147/CIA.S154717

Jarvis, C. (2016). Physical examination & health assessment (7th ed. ed.). St. Louis, Mo: Elsevier/Saunders (kap 2, 5, 7).

Kalinowski, S., Dräger, D., Kuhnert, R., Kreutz, R., & Budnick, A. (2019). Pain, Fear of Falling, and Functional Performance Among Nursing Home Residents: A Longitudinal Study. Western Journal of Nursing Research, 41(2), 191-216. doi:10.1177/0193945918759958

Kirkevold, M., Brodtkorb, K., & Ranhoff, A. (2014). Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten (2. utg. ed.). Oslo: Gyldendal akademisk (kap 1-7).

NOU 2018: 16. (2018). Det viktigste først— Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester. Retrieved from https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-16/id2622153/sec4 s 9-12

Rostad, H. M., Utne, I., Grov, E. K., Småstuen, M. C., Puts, M., & Halvorsrud, L. (2018). The impact of a pain assessment intervention on pain score and analgesic use in older nursing home residents with severe dementia: A cluster randomised controlled trial. International Journal of Nursing Studies, 84, 52-60. doi:10.1016/j.ijnurstu.2018.04.017

Sandmoe, A., Wentzel-Larsen, T., & Hjemdal, O. K. (2017). Vold og overgrep mot eldre personer i Norge: En nasjonal forekomststudie. Retrieved from Oslo: https://www.nkvts.no/content/uploads/2017/12/NKVTS_Rapport_9-17_Vold-og-overgrep-mot-eldre-personer_nett.pdf

Wyller, T. B. (2015). Geriatri : en medisinsk lærebok (2. utg. ed.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 22:18:09