Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Ann Karin Helgesen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSMSP40617 Avansert geriatrisk sykepleie (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgbart emne i Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom (120 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Følgende emne må være bestått:
HSMSP40117: Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 1 (15 stp.)
HSMSP40417: Avansert vurderingskompetanse i sykepleie (15 stp.)

Undervisningssemester

Heltid: 4. semester (vår).

Deltid: 6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten

 • har inngående kunnskap om kompleksiteten i samspillet mellom geriatriske problemstillinger og kronisk sykdom
 • har avansert kunnskap om systematisk klinisk vurdering og innhenting av
  opplysninger relatert til demens, delir og depresjon
 • har avansert kunnskap om kompleksiteten i farmakologisk behandling til geriatriske pasienter
 • har inngående kunnskap om betydning av brukermedvirkning og samhandling med den geriatriske pasienten og deres pårørende
 • har kunnskap om etiske utfordringer

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • planlegge/gjennomføre strukturerte kartlegginger og undersøkelser for å identifisere tegn til demens, delir og depresjon
 • identifisere tegn til svekket mestringsevne, samt planlegge tiltak for å styrke mestring av kronisk sykdom hos den geriatriske pasient
 • identifisere svekket medikamentell etterlevelse, samt farmakologiske bivirkninger og interaksjoner hos den geriatriske pasient
 • planlegge forebyggende og behandlende tiltak ved demens, delir og depresjon

Generell kompetanse
Kandidaten

 • erkjenner betydningen av konstruktivt samarbeid mellom pasient, pårørende og ulike profesjonsutøvere for å gi den geriatriske pasienten et helhetlig helsetjenestetilbud
 • kan bidra til kunnskapsbasert praksis

Innhold

 • Den geriatriske pasienten
 • Kronisk sykdom
 • Demens, delir og depresjon
 • Systematisk kartlegging, klinisk vurdering, forebygging og behandling
 • Mestringsevne
 • Farmakologi og legemiddelhåndtering
 • Multifarmasi og interaksjoner
 • Etiske utfordringer

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning og læringsaktiviteter vil omfatte forelesninger av kunnskapsstoff, selvstudier,
simulering, gruppearbeid med oppgaver og arbeidskrav og seminarer for presentasjon og diskusjon av gruppearbeid, samt veiledning og diskusjon mellom studentene og faglærer via elektronisk læringsplattform.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers studieinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er ikke praksisstudier i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk studiedeltaking under gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening og simulering. Fravær over 30 % godkjennes ikke.
 • En skriftlig oppgave på maks 1500 ord. Arbeidskravet utarbeides i gruppe.
 • Presentasjon av skriftlig arbeidskrav i seminar.
 • Være opponent på medstudenters arbeidskrav under seminar.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen, individuell. 4 timer.
Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel A-F.

Sensorordning

Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Muntlig evaluering underveis og ved slutten av emnet.
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 05.12.2016.

Clegg A, Young J, Iliffe S, Rikkert MO, Rockwood K (2013). Frailty in elderly people. Lancet, 381 (9868): 752-762.

Engedal K, Haugen PK, (Red) (2009). Demens : fakta og utfordringer : en lærebok. Tønsberg, Aldring og helse.

Engedal, K og Wyller TB (2003). Aldring og hjernesykdommer. Oslo, Akribe.

Fox MT, Persaud M, Maimets I, O'Brien K, Brooks D, Tregunno D, Schraa E (2012). Effectiveness of Acute Geriatric Unit Care Using Acute Care for Elders Components: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of the American Geriatrics Society 60(12): 2237-2245.

Helgesen, AK (2013). Patient participation in everyday life in special care units for persons with dementia. Karlstad, Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.

Helsedirektoratet (2013). Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling. Oslo, Helsedirektoratet.

Inouye, S. K. (2006). Delirium in Older Persons. New England Journal of Medicine 354(11): 1157-1165.

Kersten H, Hvidsten LT, Gløersen G, Wyller TB, Wang-Hansen MS (2015). Clinical impact of potentially inappropriate medications during hospitalization of acutely ill older patients with multimorbidity. Scandinavian journal of primary health care 33 (4): 243-251.

Selbæk, G (2008). Behavioural and psychological symptoms of dementia in Norwegian nursing homes : prevalence, course and association with psychotropic drug use. Oslo, Faculty of Medicine, University of Oslo.

Wyller, T. B. (2015). Geriatri: en medisinsk lærebok. Oslo, Gyldendal akademisk.

Young J, Meagher D, Maclullich A (2011). Cognitive assessment of older people. BMJ, Sep 7;343

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. nov. 2019 06:44:12