Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Lasse Johnsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSHV40217 Samordning 2: Organisasjon og ledelse (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng).

Valgbart emne i Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom (120 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

For studenter i Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester anbefales at emnet HSSHV40117 Samordning 1: Kunnskapsgrunnlaget er gjennomført.

Undervisningssemester

 • Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester: 2. semester (vår).

 • Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom, deltid: 6. semester (vår)

 • Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom, heltid: 4. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 • Kan anvende relevante faglige, etiske og juridiske perspektiver på problemstillinger knyttet til organisasjon og ledelse

 • Kan drøfte betydningen av kunnskap om ledelse, organisering, samordning og tverrfaglig samhandling for yrkesutøvelse og tjenesteyting

 • Har inngående kunnskap om egen organisasjon i forhold til ledelses- og organisasjonsutvikling

Ferdigheter

 • Kan analysere hvorvidt medarbeideres, pasienter/klienter og pårørendes juridiske rettigheter ivaretas

 • Kan analysere faglige og etiske utfordringer med utgangspunkt i praksis fra egen organisasjon eller ledelseserfaring

 • Kan anvende metoder og forskning for å gjennomføre utviklingsprosjekter knyttet til organisasjon og ledelse   

Generell kompetanse

 • Kan formidle kunnskap om organisasjon, ledelse, samordning og tverrfaglig samarbeid som fremmer refleksjon og utvikling innenfor helse-, sosial- og omsorgstjenestene

Innhold

 • Generell organisasjonsteori

 • Spesielt om profesjonelle organisasjoner

 • Organisasjonskultur - generelle perspektiver

 • Samarbeid og konflikter mellom profesjoner

 • Ledelse i profesjonelle organisasjoner

 • Organisering av brukerstyrte tiltak

 • Brukernes innflytelse i planleggings- og endringsprosesser

 • Organisering av helse- og velferdssektoren

 • Beslutningsprosesser og hvordan disse kan påvirkes i helse- og velferdssektoren

 • Aktuelle politiske prioriteringer og rammer i helse- og velferdssektoren

 • Rettslige og etiske rammer for utøvelse av ledelse i helse- og velferdssektoren

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gjennomføres som 4 samlinger à 3 dagers varighet.

Undervisnings-/læringsform er dialogbasert undervisning, arbeid i grupper og selvstudium. Det gis to veiledninger i gruppe med faglærer i løpet av semesteret. Det vil bli gitt opplæring i bruk av IKT-baserte tjenester. Denne undervisningen vil danne grunnlaget for veiledning i grupper under samlingene.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjenning av 500 sider valgfritt pensum (individuelt).

 • Levere et skriftlig veiledningsgrunnlag for veiledning (individuelt).

Eksamen

Individuell hjemmeoppgave

Oppgaven skal ha et omfang på 2500 ord (+/- 10 %) og utformes etter nærmere retningslinjer og frister.

Karakterregel: A - F 

Sensorordning

Interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Se gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret. Metode for evalueringen avtales mellom faglærer og studenter. 

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 04.01.2019

Eriksson-Zetterquist U, Kalling T, Styhre A & Woll K. (2014).Organisasjonsteori. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (340 s.) (Norsk utgave).

Christensen. T., Lægreid, P., Roness, P., G. & Røvik, K., A. (2009). Organisasjonsteori for           offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget  (230 s.)

Vabo M. & Vabø S. (2015). Velferdens organisering. Oslo: Universitetsforlaget (220 s.)

Døving, E., B. Elstad & Storvik, A. (2016). Profesjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1-12,  (270 s.)

Haaland, H., F. & Dale, F. (2005). På randen av ledelse: En veiviser i førstegangsledelse. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Artikler legges ut i canvas!

Douglas, M. (2018).Lean in a cold fiscal climate: the public sector in an age of reduced                        resources. Public Money & Management, 38(01) (s.29-36). https://doi.org/10.1080/09540962.2018.1389501

Verleysen, B., Lambrechts, F & Van Acker, F.(2014). Building Psychological Capital With   Appreciative Inquiry: Investigating the Mediating Role of Basic Psychological Need Satisfaction, - The Journal of Applied Behavioral Science, 51(1) (s. 10-35). https://doi.org/10.1177/0021886314540209

I tillegg kommer valgfritt pensum 500 sider.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. nov. 2019 06:44:05