Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Rannveig Røste
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSHV40217 Samordning 2: Organisasjon og ledelse (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng).

Valgbart emne i Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom (120 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

For studenter i Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester anbefales at emnet HSSHV40117 Samordning 1: Kunnskapsgrunnlaget er gjennomført.

Undervisningssemester

 • Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester: 2. semester (vår).

 • Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom, deltid: 6. semester (vår)

 • Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom, heltid: 4. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

(korrigert 18.12.2019)

Kunnskap

 • Har kunnskap i faglige perspektiver til organisasjon og ledelse i samordning av helse- og velferdstjenester.

 • Kan anvende relevante faglige perspektiver på problemstillinger knyttet til organisasjon og ledelse

 • Har forståelse av egen organisasjon i forhold til organisasjonsstruktur og kultur, samordning, profesjoner og ledelse

Ferdigheter

 • Kan identifisere utfordringer med utgangspunkt i erfaringer fra egen organisasjon eller ledelseserfaring

 • Kan anvende kunnskap om organisasjon og ledelse til å diskutere løsninger på utfordringer i egen organisasjon

 • Kan anvende faglig kunnskap til å ta initiativ til og gjennomføre utviklingsprosjekter til å forbedre og løse utfordringer knyttet til organisasjon og ledelse

Generell kompetanse

 • Kan formidle kunnskap om organisasjon, ledelse, samordning og tverrfaglig samarbeid som fremmer refleksjon og utvikling innenfor helse-, sosial- og omsorgstjenestene

Innhold

 • Generell organisasjonsteori

 • Spesielt om profesjonelle organisasjoner

 • Organisasjonskultur, regler, rutiner og symboler

 • Samarbeid og konflikter mellom profesjoner

 • Ledelse i profesjonelle organisasjoner

 • Organisasjonen og omgivelsene: nettverksbasert læring og utvikling

 • Organisering av helse- og velferdssektoren

 • Beslutningsprosesser og hvordan disse kan påvirkes i helse- og velferdssektoren

 • Aktuelle politiske prioriteringer og rammer i helse- og velferdssektoren

 • Rettslige og etiske rammer for utøvelse av ledelse i helse- og velferdssektoren

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gjennomføres som 4 samlinger à 3 dagers varighet.

Undervisnings-/læringsform er dialogbasert undervisning, arbeid i grupper og selvstudium. Det gis to veiledninger i gruppe med faglærer i løpet av semesteret.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjenning av 500 sider valgfritt pensum (individuelt).

 • Levere et skriftlig veiledningsgrunnlag for veiledning (individuelt).

Eksamen

Individuell hjemmeoppgave

Oppgaven skal ha et omfang på 2500 ord (+/- 10 %) og utformes etter nærmere retningslinjer og frister.

Karakterregel: A - F 

Sensorordning

Interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Se gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret. Metode for evalueringen avtales mellom faglærer og studenter. 

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 18.12.2019

Bøker og bokkapitler

Døving, E., B. Elstad & Storvik, A. (2019): Profesjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel: 1-12. (270 s.)

Eriksson-Zetterquist U, Kalling T, Styhre A & Woll K. (2014): Organisasjonsteori. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (340 s.) (Norsk utgave).

Fineide, M. J. (2019): «Prosessorienterte modeller – tre organisatoriske utfordringer», kap. 6, ss. 145-168, i Bjørkquist, C. og Fineide, M. J. (red): Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (23 s.)

Vabo M. & Vabø S. (2015): Velferdens organisering. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel: 2,3, 5, 6, 7, 8, 10 og 11. (129 s)

 

Artikler:

Brunsson, N. og Olsen, J. P. (1990): «Kan organisasjonsformer väljes?», kap. 1, ss. 11-27, i Makten att reformera. (16 s.)

Ekeland, Tor-Johan (2015): «Innovasjon og styring – logikker som knirker», kap. 6, ss. 101-116, i Willumsen, E. og Ødegård, A. (red): Sosial innovasjon – fra politikk til tjenesteutvikling. Bergen: Fagbokforlaget. (15 s.)

Jacobsen, D. I. (2019): «Hva gjør lederne? Lederroller og rollekonflikt», kap. 6, ss. 105-122, Jacobsen, D.I.: Ledelse og den offentlige dimensjonen. Bergen: Fagbokforlaget. (17 s.),

March, J. and Simon, H. (1993): “Conflict in Organizations”, chap. 5, pp. 132-156, in March, J. and Simon, H.: Organizations. Cambridge, Mass: Blackwell Business. (24 s.)

Pollitt, C. (2013): “Hospitals and the dynamics of multiple contexts”, chap. 21, pp. 374-406, in Pollitt, C. (2013): Context in Public Policy and Management. The Missing Link? Cheltenham; Edward Elgar Publishing Limited. (32 s.)

Røiseland, A. og Vabo, S. (2016): «Ledelse i samarbeid», kap. 3, ss. 73-104, i Røiseland, A. og Vabo, S. I.: Styring og samstyring – governance på norsk. Bergen: Fagbokforlaget. (31 s.)

Røste, Rannveig (2013): «Innovasjonssystem i norske kommuner - tilbakeblikk på PUBLIN-prosjektet», kap. 4, ss.71-87, i Ringholm, T., Teigen, H. og Aarsæther, N. (red): Innovative kommuner. Cappelen: Damm Akademisk. (16 s.)

Thornton, P. T. and Ocasio, W. (2012): “Institutional Logics”, chap. 3, pp. 99-129, in R. Greenwood, R., Oliver, C., Suddaby, R., Sahlin-Andersson, K. (eds): The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism. SAGE Publishing. (30 s.)

Weber, M (1971): «Herredømme», kap. 4, ss. 71-86 i Weber, M.: Makt og byråkrati. Gyldendal. (15 s).

Willumsen, E. (2016): «Tverrprofesjonelt samarbeid i utdanning og praksis i helse- og velferdssektoren», kap. 2, ss. 33-52, i Willumsen, E. og Ødegård, A. (red): Tverrprofesjonelt samarbeid. Et samfunnsoppdrag. Oslo: Universitetsforlaget. (19 s.)

Willumsen, E., Sirnes, T. og Ødegård, A. (2015): «Innovasjon innen helse og velferd – sosial innovasjon», kap. 2, ss. 25-45, i Willumsen, E. og Ødegård, A. (red): Sosial innovasjon – fra politikk til tjenesteutvikling. Bergen: Fagbokforlaget. (20 s.)

 

I tillegg kommer valgfritt pensum 500 sider.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 14:18:25