Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Stine Eileen Løkkeberg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVOL10211 Hvordan arbeide med vold i nære relasjoner (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanningen Vold i nære relasjoner.

Absolutte forkunnskaper

Emnet Hvordan forstå vold i nære relasjoner (15 stp) må være bestått.

Undervisningssemester

Andre semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten:

  • har avansert kunnskap om faglige, etiske og juridiske sider ved vold i nære relasjoner
  • kan analysere og kritisk vurdere hvordan man kan avdekke saker hvor det er mistanke om vold i nære relasjoner og hvordan slike saker bringes frem for retten
  • kan analysere og kritisk vurdere litteratur og medieoppslag om vold i nære relasjoner

Ferdigheter
Kandidaten:

  • kan analysere og kritisk vurdere etiske utfordringer i arbeidet med vold i nære relasjoner
  • har ferdigheter i samarbeid i tverrfaglige miljøer

Generell kompetanse
Kandidaten:

  • kan legge frem mistanke om vold i nære relasjoner til andre fagmiljøer og begrunne sine standpunkter ut fra forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap
  • viser innsikt og forståelse for styrker og begrensninger i egen yrkesutøvelse

Innhold

I dette emnet vil det bli gjennomgått ulike måter å møte vold i nære relasjoner på. Dette vil bli gjort på både individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Studenten vil få opplæring i ulike behandlingsformer og ulike måter å drive forebyggende arbeid på. Det forventes at studentene arbeider med og legger frem i undervisning egen erfaring med arbeid i forhold til vold i nære relasjoner, dersom de har slik erfaring. Det stilles ikke krav til studentene at de har slike erfaringer.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres med fire samlinger á to til tre dagers varighet. Undervisningsformene er klasseundervisning, med vekt på forelesninger, seminarer og gruppearbeid. 

Praksis

Det er ikke praksis i dette emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • 80 % deltakelse på undervisning

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen - 7 dager.
Besvarelsen skal være på 3000 ord (+/- 10 %).

Karakterregel: A - F.
Besvarelser ut over oppgitt lengde vurderes til ikke bestått.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir evaluert etter hver samling for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 06.12.2017 - litteraturlista blir oppdatert før semesterstart vår 2020.

Bøker:

346.017 Br
Breivik, F., & Mevik, K. (2012). Barnefordeling i domstolen: Når barnets beste blir barnets verste. Oslo: Universitetsforl. (177 sider).

362.76 Vo
Mevik, K., Lillevik, O., & Edvardsen, O. (2016). Vold mot barn : Teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger. Oslo: Gyldendal akademisk. Hele boken.

158.72 Is
Isdal, P. (2017). Smittet av vold: Om sekundærtraumatisering, compassion fatigue og utbrenthet i hjelperyrkene. Bergen: Fagbokforl.

362.8292 Jo
Johansen, Ann-Kristin (2009). Familieterapeuters møte med voldsproblematikken i parforhold. Mastergradsoppgave i familieterapi og systemisk praksis. Diakonhjemmet Høgskole. Hele avhandlingen: 67 sider

341.48572 Ba
Kjørholt, A. T. (red.) (2010). Barn som samfunnsborger - til barnets beste? Oslo: Universitetsforlaget. Kap-1-6: 106 sider.

362.82 Ch
Mullender, A., Hague, G., Imam, U., Kelly, L., Malos, E., & Regan, L. (2002). Children's Perspectives on Domestic Violence. London: SAGE Publications. Hele boken: 232 sider.

616.8914 Sc  
Schibbye, A. (2012). Relasjoner: Et dialektisk perspektiv på eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi (2. utg., 2. oppl. [i.e. ny utg.]. ed.). Oslo: Universitetsforl. Hele boken - 422 sider.

362.76 Ba  
Øverlien, C., Hauge, M., & Schultz, J. (2016). Barn, vold og traumer : Møter med unge i utsatte livssituasjoner. Oslo: Universitetsforl. Alle kapitler bortsett fra 7 og 8.

362.8292 BA
Steinsvåg, P., & Heltne, U. (2011). Barn som lever med vold i familien : Grunnlag for beskyttelse og hjelp. Oslo: Universitetsforl. Hele boken: 239 sider.

Artikler:

Brown, J., & James, K. (2014). Therapeutic Responses to Domestic Violence in Australia: A History of Controversies. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy,35(2), 169-184.

Callaghan, J., Alexander, J., & Fellin, L. (2016). Children’s embodied experience of living with domestic violence: "I’d go into my panic, and shake, really bad”. Subjectivity,9(4), 399-419. (20 sider)

Gausel, N., & Leach, C. (2011). Concern for self-image and social image in the management of moral failure: Rethinking shame: Rethinking shame. European Journal of Social Psychology,41(4), 468-478.

Johansen, A., Svendsen, B., & Sundet, R. (2017). Children who experience domestic violence - dilemmas in social work practice. European Journal of Social Work,20(5), 741-753.

Pettersen, K. (2012). Working with dignity: A study of the work done within Norwegian incest centres. Social Work and Social Sciences Review,16(1), 7-18.. 17 sider.

Stanley, N., Miller, P., & Richardson Foster, H. (2012). Engaging with children's and parents' perspectives on domestic violence. Child & Family Social Work,17(2), 192-201. (11 sider)

Øverlien, C. (2010). Children Exposed to Domestic Violence: Conclusions from the Literature and Challenges Ahead. Journal of Social Work,10(1), 80-97. (18 sider)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. nov. 2019 15:42:54