Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Aleksander Vie
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPL10311 Innføring i miljøarbeid (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i vernepleie.

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 • 1. Beskrive årsaker til og konsekvenser av funksjonsnedsettelser

 • 2. Beskrive faktorer knyttet til hjelperrollen

 • 3. Beskrive grunnleggende anatomi og fysiologi

 • 4. Beskrive sentrale elementer ved livskvalitet

Ferdigheter

 • 5. Anvende miljøterapeutiske metoder og teknikker

 • 6. Anvende praktiske prosedyrer for sykepleie

Innhold

1. Hyppigste årsaker til og konsekvenser av utviklingshemming, til epilepsi, cerebral parese, sansedefekter og autisme.

2. Hjelperollen og samarbeid med brukere, pårørende, også brukere og pårørende med ulik etnisk/kulturell bakgrunn.

3. Nervesystemet og sanseapparatet og fysiske smerter.

4. Livskvalitet; helse, habilitering og rehabilitering, levekårsvariabler, tilrettelegging fore en meningsfylt hverdag

5. Vernepleierens arbeidsmodell, sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid. Datainnsamling og analyse, mål og kriterier for målformuleringer, opplæringsteknikker, tilrettelegging av miljøbetingelser og evalueringsplaner. Juridiske og faglige vilkår knyttet til miljøarbeid, utøvelse av faglig skjønn. Miljøtilrettelegging, hjelpemidler og velferdsteknologi.

6. Hygieniske prinsipper, praktisk bistand ved personlig hygiene og tilrettelegging av måltider.  Førstehjelpers rolle ved akutt skade og sykdom. Hjertestans og alarmering. BHLR (basal hjerte- og lungeredning). Medikamentregning.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen og læring skjer gjennom forelesninger, selvstudier, demonstrasjoner, arbeids- og caseseminar, ressurstimer, og ferdighetstrening. I tillegg kommer obligatorisk veiledning og deltakelse i basisgrupper.

Veiledning

Det er fem (5) timer veiledning i basisgruppe.  

Forslag til innhold i veiledning i basisgruppene:

 • Utfordringer i rollen som student og miljøarbeider

 • Fokus på ulike sider av miljøarbeid

 • Veiledning på arbeidskrav, herunder struktur, plagiering, referanseteknikk m.m jfr. krav til akademisk skriving

 • Gruppeprosessen

Arbeidsomfang

450 timer

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • En individuell skriftlig oppgave. Innleveres på læringsplattform til gitt tid. Tilbakemelding fra basisgruppeveileder. Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Det gis mulighet for en omarbeidelse ved ikke godkjent oppgave. Form og innhold vil bli presentert ved oppstart av emnet.

 • Deltakelse i obligatorisk undervisning med rapport av tilstedeværelse på læringsplattform innen gitt frist. Det krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i undervisning. Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening.

 • Godkjent ferdighetstrening i praktiske prosedyrer i sykepleie. Ny test i prosedyrer kan tas en gang ved ikke godkjent testresultat.

 • Godkjent Norsk grunnkus i førstehjelp (Norsk Førstehjelpsråd).

 • Bestått test i medikamentregning.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig eksamen.

Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:- Skriftlig sluttevaluering- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 19.12.2018

Berg, B. (2014) Dobbelt sårbar - minoritetsfamilier med funksjonshemmete barn. I Tøssebro, J. og Christian Wendelborg (red) Oppvekst med funksjonshemming. Familie, livsløp og overganger, Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-45898-7 24 s.

Brask O. B., Østby, M. & Ødegård, A. (2016). Vernepleierens kjerneroller. En refleksjonsmodell, Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1671-0. (111-158) 47

Cooper, J. O., T. E. Heron & W. L. Heward (2007). Applied behavior analysis, 770 s (2. utg.) Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Merrill Prentice Hall (76 sider) 

 • Kap. 3: Selecting and Defining Target Behaviors (48-72) 24

 • Kap. 4: Measuring Behavior (92-121) 30

 • Kap. 11: Stimulus Preference Assessment (275-283) 8

 • Kap. 17: Stimulus Control (392-408)16 

 • Kap. 18: Imitation (412- 418)6 

 • Kap. 19: Shaping (420-432)12 

 • Kap. 20: Chaining (434-452)18

Eikeseth, S. & F. Svartdal (2010). Anvendt atferdsanalyse: teori og praksis, 518 s. (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget (90 sider) 

 • Kap. 1: Grunnleggende begreper: Operant betinging (21-39) 18 

 • Kap. 2: Grunnleggende begreper: Klassisk betinging (42-58) 16 

 • Kap. 6: Nevrobiologi og læring (139-158) 19 

 • Kap. 7: Forskningsmetoder (159-180) 21

Eknes, J. & Løkke, J.A. (2009). Utviklingshemming og habilitering. Innspill til habiliteringsprosessen, 283 s. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01342-8 (59 sider) 

 • Kap. 1: Perspektiver på helse og habilitering (19-30) 11 

 • Kap. 2: Livskvalitet (31-44) 13 

 • Kap. 7: Fysisk aktivitet, kropp og bevegelse (87-94) 7 denne overflyttes til 101 

 • Kap. 8: Hørselssvikt (95-101) 6

 • Kap. 11 Oral helse (118-125) 7

Ellingsen, K.E red (2014). Vernepleiefaglig kompetanse og faglig skjønn. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-02202-4 (59 s.) 

 • Kap. 2: Identitet og selvforståelse i møte med hjelpere (47-64) 17 

 • Kap:  6: Sjekkliste inkludert casusformuleringer som støtte ved skjønn i målrettet miljøarbeid (119-138) 19

 • Kap. 8: Mer en bare tjenesteyting: om vernepleierfaglig skjønn og hjemlig omsorg. (161-174) 13s

Ellingsen, K.E red 23 (2014). Utviklingshemning og deltagelse. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-02288-8. (84s)

 • Kap 5:utviklingshemmet av hvem? (91-112) 21s

 • Kap 6: Den levende deltagelsen (120-138) 18s

 • Kap 7: Deltagelse som mål og ambisjon for profesjonell praksis (143-175) 32s

 • Kap 8: Utviklingshemming og deltagelse - em avsluttende drøfting (180-193) 13s

Gjærum, B. & Ellertsen, B. (2002). Hjerne og atferd. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS (56 s). Kap. 7 Psykisk utviklingshemming (206-262) 56

Gundersen, K. & L. Moynahan (2006) Nettverk og sosial kompetanse. Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 13978-82-05-30241-9 (72 sider) 

 • Kap. 3: Nettverkskartlegging (42-58) 16 

 • Kap. 4: Nettverkets struktur (59-77) 18 

 • Kap. 5: Samspillet i nettverket( 78-102) 24

Holden, B. (2016). Utfordrende atferd og utviklingshemning (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk (15 s.) Kap. 1: Kort innføring i utviklingshemning (12-27) 15 s.

Artikkel i tidsskrift

Haugen, O. H., Høvding, G. & Riise, R. (2004). Øyeforandringer ved Downs syndrom. Tidsskr Nor Legeforen, 124 (2), 186-8. (3 sider)

Kittelsaa, A., S.E. Wik & J. Tøssebro (2015) Levekår for personer med nedsatt funksjonsevne: Fellestrekk og variasjon. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning (149 s)

http://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Levekår-for-personer-med-nedsatt-funksjonsevne.aspx 

 • Kapittel 3: Arbeid (31-51) 21s

 • Kapittel 9: Helse (103-111) 8s

Kjønstad, A. & A. Syse (2012). Velferdsrett II. Barnevern og sosialrett, 473 s. Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-42426-5 (6 sider).  Kap. 7.4.3: Vergemålsloven av 2010 s.297-302

Lexow, K. (2011). DHLR : norsk grunnkurs i HLR med bruk av hjertestarter : retningslinjer 2010. Stavanger: Laerdal Medical. Hentet 10.05.2016 fra: http://nrr.org/wp-content/uploads/2010/12/3.-DHLR-retningslinjer-2010.pdf 3 s

Lexow, K., Tjelmeland, I. B. M., Nilsen, K., & Rokvam, A. S. (2014). HHLR : norsk grunnkurs i HLR for helsepersonell. Stavanger: Laerdal Medical. Hele boken 60 sider

Løvaas, O. I. (2003). Opplæring av mennesker med forsinket utvikling. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. (35 s.)

 • Kap. 21: Selvhjelpsferdigheter (211-232) 11

 • Kap. 34: Vanlige problemer i opplæringen (397-408) 11

Molven, O. (2012). Helse og jus. (7. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-42783-9,h (46 sider) 

 • Kap. 14: Krav om forsvarlig yrkesutøvelse og virksomhet (225-249) 24 

 • Kap. 18: Taushetsplikt og samarbeid (309-331) 22 

Mæhle, I., Eknes, J. & G. Hauge (red.) (2011). Utviklingshemning Årsaker og konsekvenser. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01300-8 (111 sider) 

 • Kap. 5: Down syndrom (67-80) 13 

 • Kap. 24: Cerebral parese og utviklingshemning (209-214) 5 

 • Kap. 25: Epilepsi (215-227) 12 

Norsk Epilepsi forbund (u.a) Hva er egentlig epilepsi? Hentet 28.04.2016 fra http://www.epilepsi.no/medisinsk-/hva-er-epilepsi/

Norsk førstehjelpsråd og Norsk resuscitasjonsråd (2011). Norsk grunnkurs i førstehjelp. Stavanger Åsmund S. Lærdal AS ISBN 978-82-8276-018-8 (35 s.)

Norsk førstehjelpsråd, Norsk resuscitasjonsråd, & Laerdal Medical.  (2011). Norsk grunnkurs i førstehjelp. Stavanger: Lærdal Medical. 36sider.

Norges Optikerforbund (u.å.) Den lille øyeboken. Hentet 28.04.2016 fra http://www.optikerne.no/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=14857 (side 6-12)

Olsen, L. .A., (4.utg.) (2014): Praktisk medikamentregning: dose, styrke, mengde. Oslo: Cappelen Damm Akademiske (s. 212)

Sand, O. et al. (2006). Menneskekroppen Fysiologi og anatomi, (2.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-34807-3 (72 sider)

 • Kap. 4. Nervesystemet

 • Kap. 5: Sansene

Sansetap.no (u.å.) Nedsatt synsfunksjoner > Definisjoner. Hentet 18. 03. 2014 fra http://www.sansetap.no/smabarn-syn/om/nedsatt-synsfunksjon/synsheming-definisjoner (1 side)

Tuntland, H. (2006). ADL i en myndiggjøringstid? SOR rapport, Nr., s47-57 http://www.samordningsradet.no/sitefiles/4055/Arkiv_Rapport/Artikler/2006/Tuntland__ADL_i_en_myndiggjoringstid__3_06.pdf

Tuntland, H. (2006). ADL-trening eller ei i bofellesskap for mennesker med utviklingshemning? SOR rapport, Nr.4, s41-46. https://bora.hib.no/nb/item/130

Øzerk, M. & Øzerk, K. (2013). Autisme og pedagogikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN978-82-02-39519 (63 sider) 

 • Kap. 2: Et kort historisk tilbakeblikk på autisme. (23-28) 5 

 • Kap. 3 Autismespekter-forstyrrelser og kriterier i DSM og ICD. (29-45) 17 

 • Kap. 4 Forkomsten av autisme-spekter-forstyrrelser og ulike forståelsesrammer. (46-63) 18 

 • Kap. 5: Autismespekterforstyrrelser i lys av den utviklingspsykologiske forståelsesrammen. (64-85) 22

Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten Oslo: Akribe forlag. (62 sider)

https://www.varnett.no/portal/ (søk etter prosedyrer og kunnskapsstoff her når du er på høgskolens nett)

Ernæring:

 • Servering av mat. Gjennomføring (3 s.) 

 • Mating av pasient. Gjennomføring (4 s.)

Kunnskapsstoff: 

 • Servering og spisehjelp (1 s.) 

 • Komplikasjoner og observasjoner (3 s.)  

 • Observasjon av munnhule og tannstatus (1 s.) 

 • Observasjoner ved spisehjelp og matservering (1 s.)

Infeksjonsforebygging: 

 • Instrumenter og utstyr: Arbeid på desinfeksjonsrom: Gjennomføring (1 s) 

 • Aseptikk 

 • Ren prosedyre: Gjennomføring (1 s.)  Håndhygiene  Håndvask. Gjennomføring (1 s.)  Hånddesinfeksjon. Gjennomføring (1 s.)  Hanskebruk  Rene engangs beskyttelseshansker. Gjennomføring (1 s.)

Personlig hygiene:

 • Sengebad i flatt leie

 • Sengebad i høyt sengeleie (4 s.) 

 • Nedentilvask av kvinne og jente (2 s.) 

 • Nedentilvask av mann og gutt (2 s.)  

Munnstell: 

 • Tannpuss (2 s.) 

 • Stell av tannproteser (3 s.) 

 • Spesielt munnstell (2 s.)

 • Sykdom i tenner og tannkjøtt 1 s.

Kunnskapsstoff: 

 • Smerte/sansetilstand 

 • Ikke-medikamentell smertelindring: voksne 

 • Kunnskapsgrunnlag > Forskning og utvikling 

 • Rasjonale for ikke-medikamentelle metoder 

 • Ikke-medikamentelle metoder 

 • Kartlegging av smerte 

 • Komplikasjoner og observasjoner (19 sider)

Førstehjelp:

 • Respirasjon/ sirkulasjon 

 • Basal hjerte-lungeredning (BHLR). Gjennomføring 

 • Fremmedlegeme i luftveiene. Gjennomføring 

 • Sideleie. Gjennomføring (4 sider)

Kunnskapsstoff:

 • Respirasjon/ sirkulasjon 

 • Førstehjelp:  Forskning og utvikling 

 • Årsaker til uventet hjertestans 

 • Prinsipper og utstyr 

 • Bevissthet, luftveier og åndedrett 

 • Brystkompresjoner og innblåsninger 

 • Fremmedlegemer 

 • Sideleie (11 sider)

 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/meningsfylt-fritid-informasjon-om-stottekontakttjenesten/Publikasjoner/meningsfylt-fritid-informasjon-om-stottekontakttjenesten.pdf  (12 s.)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven): LOV 2011-06-24 nr 30 kapittel 9: rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Lov om vergemål for umyndige (vergemålsloven). JD (Justis og beredskapsdepartementet) ISBN 82-504-1040-8. LOV-1927-04-22-3, sist endret: LOV-2003-12-12-113 fra 2004-07-01. Ikraftredelse: 2013-07-01 www.lovdata.no

 

Totalt 1061 sider

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 15:18:44