Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Anders Dechsling
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPL10407 Praksis 1: Miljøarbeid i praksis (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i vernepleie.

Absolutte forkunnskaper

Bestått ferdighetstrening i emne HSVPL10311 Innføring i miljøarbeid.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

 • 1. Drøfte konsekvenser av enkelte funksjonsnedsettelser og utviklingsforstyrrelser

 • 2. Redegjøre for rammebetingelser på praksisstedet

 Ferdigheter

 • 3. Anvende kartleggingsmetoder og systemer for å dokumentere kartleggingsdata og planlagt og gjennomført bistand

 • 4. Skrive et arbeidsmål basert på analyse av kartleggingsdata og normative vurderinger formulert i tråd med fem dimensjoner

 • 5. Anvende opplysninger om fakta og verdier ved bruker og vurdere om kartlegging og tiltak er normativt/etisk akseptable for bruker og i overensstemmelse med lov og vedtak

 • 6. Anvende kritisk tenkning ved valg av litteratur, og evaluere tiltak under veiledning

 • 7. Anvende prosedyrer for å utføre praktiske ferdigheter av miljø- og helsefaglig karakter

 • 8. Anvende enkle kommunikasjonsferdigheter i veiledning

 • 9. Anvende enkle veiledningsferdigheter i veiledning

Innhold

 • Fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser ved manglende tilrettelegging og helsehjelp.

 • Beskrivelser av ressurser/budsjett, organisering, vedtak, lovverk, styringssignaler.

 • Anerkjente kartleggingsmetoder, lokale eller sentrale dokumentasjonssystemer som benyttes i praksis (eks. Gerica, Iplos, Dips).

 • Fem dimensjoner: Subjekt, verb i presens, situasjonsbetingelser, kvalitetskriterier og tid.

 • Hva blir best for bruker, vurdering av brukerens samtykkekompetanse, brukermedvirkning, begrunnelse for eventuell paternalisme, hva er godt av hensyn til andre parter, aktuelt lovverk?

 • Relevans ved ulike eksempler på systematisk miljøarbeid. Evaluere normative/etiske og empiriske effekter av tiltak.

 • Opplæring, aktivitet, arbeid og fritid. Bistå til ADL-ferdigheter som personlig hygiene og ernæring. Praktiske ferdigheter av helsefaglig karakter som for eksempel ernærings- og hygienetiltak.

 • SOLER, CARE, ulike spørsmålsformuleringer.

 • PALLET (primært ved innedag på høgskolen).

 • Vise til faktaforhold, teori, verdisyn og øvrige premisser som del av argumentasjon ved utsagn og handling.

Undervisnings- og læringsformer

Praksisperioden organiseres og tilrettelegges for læring gjennom deltakelse i praksisstedets daglige arbeid, veiledningstimer gitt av praksisveileder, skriftlig arbeid og deltagelse på høgskolens undervisningsdager.

Arbeidsomfang

Praksis består av 8 ukers praksis á 30 timers arbeidsuke på praksisstedet, totalt 240 timer og 2 obligatoriske undervisningsdager ved høgskolen. Det føres eget fraværsregnskap for undervisningsdagene ved høgskolen. I tillegg må det påregnes selvstudier til det skriftlige arbeidskravet utenom dette.

Praksis

Praksis består av 8 ukers praksis, totalt 240 timer. I tillegg kommer obligatoriske undervisningsdager ved høgskolen. Det føres eget fraværsregnskap for undervisningsdagene ved høgskolen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskrav som må være godkjent for å få praksisperioden bestått, er følgende:

 • Gjennomføring av 8 veiledningstimer med praksisveileder

 • En oppgave basert på planlegging og gjennomføringen av et systematisk miljøtiltak. Oppgaven kan skrives i artikkelformat etter APA-manualen og skal være på maks 3000 ord. Oppgaven leveres og vurderes etter gitte frister. Oppgaven må være vurdert til godkjent for at det skriftlige arbeidskravet skal godkjennes i sin helhet. Oppgaver som ikke blir godkjent, kan omarbeides en gang. Ikke innlevert oppgave anses som ikke godkjent, og studenten har ikke anledning til å omarbeide arbeidskravet. Deler av oppgaven skal leveres til et gitt tidspunkt i praksisperioden for en underveis tilbakemelding fra skoleveileder, og vurderes til godkjent/ikke godkjent ved innlevering. Kravet om informert samtykke og lovens krav om personvern skal følges når studenten skriver oppgaver eller notater fra praksis. Ved praksisstart får studenten opplyst frister for innlevering(er) av skriftlige arbeidskrav. Skoleveileder gir én veiledningstime på forespørsel fra student.  

 • Praksis vurderes av praksisveileder og skoleveileder i eget skjema etter halvtid og av praksisveileder etter hele praksisperioden. Studenten leverer evalueringsskjemaet til skoleveileder senest 1 uke etter avsluttet praksis.

 • Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse, se: Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i arbeids- og velferdsfag, barnevern, sosialt arbeid og vernepleie

Godkjente arbeidskrav er gyldig i ett semester. Alle arbeidskrav må gjennomføres og godkjennes samme semester. Dersom ett eller flere arbeidskrav ikke er godkjent, må emnet/praksisperioden gjennomføres på nytt.

Eksamen

Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått.

For å få praksisperioden vurdert til bestått, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent. Dersom ett eller flere arbeidskrav ikke er godkjent, må emnet/praksisperioden gjennomføres på nytt.

Ved tvil om bestått praksisstudier inntrer egne rutiner, se Praksis emnehefte, generell del.  Ved vurdering til "ikke bestått", må alle arbeidskrav avlegges på nytt.

Sensorordning

Praksis vurderes av praksisveileder og skoleveileder i eget skjema etter halvtid og av praksisveileder etter hele praksisperioden.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Muntlig sluttevaluering

 • Resultatene behandles i studieretningsmøte og på kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 07.06.2016

DeJong Peter, Kim Berg Insoo (2005) Løsningsskapende samtaler. 284 sider. Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-33932-3 (34 sider) Kap. 3: Kunsten å ikke vite s. 32 - 66

Pettersen, R. C. & J. A. Løkke (2004). Veiledning i praksis: grunnleggende ferdigheter, 278 s. Oslo: Universitetsforlag. ISBN 82-15-00494-6; 978-82-15-00494-5 (79 sider)

DEL 2: PRAKTISKE VEILEDNINGSFERDIGHETER

 • Kap. 7: Praktiske arbeidsmodeller og veiledningens indre struktur s. 143-152

 • Kap. 8: Veiledning og kommunikasjon s. 153-161

 • Kap. 9: Veiledningstimen begynner s. 163-177

 • Kap. 10: Å forstå den veilededes perspektiv s. 178-184

 • Kap. 11: Begrunnelser, forslag og råd s. 187-196

 • Kap. 12: Veiledningens alfa og omega s. 198-209

 • Kap. 13: Løsningsfokuserte veiledningsstrategier s. 214-227

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. des. 2019 06:43:40