Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Jon Løkke
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPL20311 Innføring i psykologi (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i vernepleie.

Absolutte forkunnskaper

Bestått emner i første studieår bachelor i vernepleie.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Har kunnskaper i å:

 • Beskrive psykologiens historie i hovedtrekk og nevne hovedproblemstillinger

 • Beskrive og eksemplifisere psykologiens mål

 • Beskrive sentrale psykologiske perspektiver, begreper og empiriske sammenhenger som har betydning for miljøarbeid, selvendring og veiledning

 • Beskrive undersøkelsesdesign og metoder som er vanlige i psykologisk forskning

 • Beskrive barns normale sosioemosjonelle og kognitive utvikling og konsekvenser av avvikende utvikling

 • Gjøre rede for hvordan atferd og helse påvirkes av endringer i biologiske betingelser og sosialpsykologiske betingelser

Har ferdigheter i å:

 • Formulere mål som dreier seg om atferdsendring

 • Samle inn data om egen atferd

 • Gjennomføre en analyse av egen atferd

 • Endre egen atferd i tråd med en plan

Har generell kompetanse i å:

 • Identifisereogskille på normative, deskriptive og kausale problemstillinger fra eget fagfelt

 • Kritisk vurdere kausale påstander og deskriptive påstander

 • Gjenkjenne vanlige slutningsfeil

Innhold

 • Psykologiens mål, temaer og perspektiver. I emnet presenteres seks perspektiver på årsaker til menneskelig atferd - og atferdsbegrepet diskuteres.

 • Psykologiens forskningsdesign, forskningsmetoder og kritisk tenkning. Studentene utfører et eget endringsarbeid med et N=1 design og diskuterer reliabilitet og validitet.

 • Emosjonell og kognitiv normalutvikling danner et sammenlikningsgrunnlag for mennesker som utvikler seg annerledes.

 • Biologisk psykologi og læring på nervenivå; læring er et gjennomgående fenomen som kan studeres på atferdsnivå og biologisk nivå.

 • Helsepsykologi og folkehelse er almene temaer som inkluderer blant annet stress som psykologisk fenomen.

 • Sentrale sosialpsykologiske fenomener som gruppepress utgjør viktig kunnskap for senere praksis.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert med ulikt tema for hver uke og med selvendring og kritisk tenkning som gjennomgående temaer i alle uker.

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid - og veiledning, arbeids- og øvelsesseminar, demonstrasjoner, tester og ressurstimer/muligheter for diskusjon i klasserom eller på læringsplattform - denne undervisningen støtter læringsutbyttene som dreier seg om kunnskap. Undervisningen forutsetter at studentene førleser pensum og formulerer egne læringsmål. Deltakelse i tre (3) timer basisgruppeveiledning.

Studentene skriver en selvendringsoppgave, og skriveprosessen støttes i skriveseminarer. Denne undervisningen støtter læringsutbyttene som omhandler ferdigheter.

Undervisning med case støtter læringsutbyttene som dreier seg om generell kompetanse.

Arbeidsomfang

300 timer

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Skriftlig individuell oppgavesamling med et bestemt antall oppgaver fra temaer i pensum. Antall oppgaver angis ved oppstart av emnet. Oppgavesamlingen er godkjent ved innlevering til fastsatt dato, gitt at innholdet er relevant som eksamensforberedelse. Oppgavesamlingen kan omarbeides en (1) gang. Oppgavesamlingen danner grunnlaget for eksamensspørsmål. Arbeidskravet er en forberedelse til eksamen.

 • En individuell selvendringsoppgave på maks 2000 ord. Godkjent/ikke godkjent med skriftlig tilbakemelding. Oppgaven kan omarbeides en (1) gang.

 • Obligatorisk undervisning: Det er krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i undervisning. Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening. Selvrapportering av fravær på læringsplattformen. Manglende rapportering regnes som fravær.

Eksamen

Skriftlig eksamen, 6 timer

Individuell skriftlig eksamen med spørsmål som har vært utgangspunkt for oppgavesamlingen i arbeidskravet.

Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Interne sensorer

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering eller evaluering utført av et utvalg studenter

 • Resultatene presenteres for studentene

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 10.06.2016

Cooper, J. O., Heron, T. E, & Heward, W. L. (2014). Applied behavior analysis. Second edition. Kapittel 27. Self management (ss 575-610=35 sider). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Merril Prentice Hall.

Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E., Vliek, M., Passer, M. W., & Smith, R. E. (2015) Psychology: The science of mind and behavior. London el. Boston: McGraw-Hill.

 • Chapter 1: Psychology: The science of psychology (ca 27 sider)

 • Chapter 2: Studying behaviour scientifically (48 sider)

 • Chapter 4: The brain and behaviour (ca 41 sider)

 • Chapter 7: Learning :the role of experience (ca 40 sider)

 • Chapter 12 & 13: Life span development I og II (ca 70 sider physical and emotional development & social and emotional development)

 • Chapter 14: Social thinking and behavior (ca 50 sider)

 • Chapter 16 : Health psychology: adjusting to life (ca 55 sider) Ca. 300 sider.

Watson, D., & Tharp, R. G. (2013). Self-directed Behavior : Self-modification for Personal Adjustment. International ed of 10th revised ed. London: Cengage Learning, Inc. Omtrent 350 sider. Både 9. og 10. utgave kan benyttes med tilsvarende kapitler.

Nordanger, D. Ø, & Braarud, H. C. (2014). Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 51, 531-536.

Schlinger, H. D. (1993). Separating discriminative and function-altering effects of verbal stimuli. Behavior Analyst, 16(1), 9-23.

Stanovich, K. E. (2013). How to think straight about psychology. Tenth edition. Boston: Pearson. Studentene kan også bruke Stanovitch, K. (2010). How to think straight about psychology. Ninth edition. Aktuell kapitler i Stanovitch, uansett utgave, er de som dreier seg om (totalt er det ca. 100 sider fra Stanovitch):

 • Psychology Is Alive and Well (and Doing Fine Among the Sciences)

 • Falsifiability: How to Foil Little Green Men in the Head

 • Operationism and Essentialism: 'But, Doctor, What Does It Really Mean?'

 • Correlation and Causation: Birth Control by the Toaster Method

 • Getting Things Under Control: The Case of Clever Hans

 • 'But It's Not Real Life!' The 'Artificiality' Criticism and Psychology

 • The Role of Chance in Psychology

Törneke, N., Luciano, C., & Salas, S. V. (2008). Rule-governed behavior and psychological problems. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 8(2), 141-156.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 06:19:00