Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlige:
 • Håkon Tøfte
 • Sjur Granmo
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPL30311 Praksis 3: Miljøarbeid (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i vernepleie, heltid

Absolutte forkunnskaper

Bestått alle eksamener i andre studieår.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

 • Ha bred kunnskap om andre helse- og sosialfaglige yrkesgruppers fagfunksjon.  

 • Ha kunnskap om mulige konsekvenser for tjenestemottaker ved manglende tverrfaglig samarbeid. 

Ferdigheter 

 • Reflektere over hvordan praksisplassens rammebetingelser påvirker det individuelle habilitering-/rehabiliteringsarbeidet og foreslå eventuelle justeringer.  

 • Anvende systematisk helse- og miljøarbeid i vernepleierfaglig problemløsning.  

 • Dokumentere nødvendige opplysninger om tjenestemottakeren på en etisk og juridisk forsvarlig måte. 

 • Anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid i samhandling med andre profesjoner 

 • Anvende tilegnet kunnskap om saksbehandling og reflektere over anvendelsen. 

 • Anvende veiledningsferdigheter i kollegaveiledning. 

Generell kompetanse.  

 • Utveksle og begrunne egne synspunkter og handlinger overfor brukere/tjenestemottakere, andre fagpersoner og arbeidsgivere  

 • Samhandle og koordinere arbeidet rundt enkeltindivider og grupper. 

Innhold

 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Hvordan praktiske handlinger bidrar til tverrfaglig samarbeid. 

 • Praksisstedets målsetting, primæroppgaver, juridiske, organisatoriske, fysiske og administrative rammer. Sammenhengen mellom individuelt helse- og miljøarbeid/habiliteringsarbeid og rammefaktorene. Konsekvenser av stedets rammebetingelser og påvirkning av rammebetingelser. 

 • Systematisk helse- og miljøarbeid, bruk av sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid, (http://www.nta.atferd.no/loadfile.aspx?IdFile=640). Kartlegging/observasjon og analyse. Målvalg basert på analyse, ut fra de 5 dimensjoner (http://kurs.helsekompetanse.no/utfordrende/16997). Planlegge og gjennomføre tiltak. Normative vurderinger. Praktiske prosedyrer i sykepleie basert på behov ved praksisplassen.

 • Dokumentasjon. Praksisplassens dokumentasjonssystemer. Etiske og juridiske forhold ved dokumentasjon.   

 • Samarbeid med andre profesjoner.  

 • Saksbehandling. Individuell plan. Enkeltvedtak. Tvangsvedtak etter kap 9 eller 4a.  

 • Kollegaveiledning.  

 • Faglig argumentasjon basert på teori og normative og deskriptive premisser.  

 • Lede og koordinere arbeid i ansvarsgruppe med utgangspunkt i tidligere arbeidskrav; individuell plan 

Undervisnings- og læringsformer

Praksisperioden organiseres og tilrettelegges for læring gjennom deltakelse i praksisstedets daglige arbeid, veiledningstimer gitt av praksisveileder, skriftlig arbeid og deltakelse på høgskolens undervisningsdager.

Arbeidsomfang

Praksis består av 12 ukers praksis (13 uker ved utenlandspraksis), totalt 360 timer.

Praksis

Praksis består av 12 ukers praksis (13 uker ved utenlandspraksis), totalt 360 timer. I tillegg kommer obligatoriske undervisningsdager ved høgskolen. Det føres eget fraværsregnskap for undervisningsdagene ved høgskolen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Gjennomføring av 12 veiledningstimer med praksisveileder 

 • En oppgave basert på gjennomføringen av et systematisk miljøtiltak.  

Oppgaven skal skrives i artikkelformat etter APA-manualen og være på maks 4000 ord. Oppgaven vurderes og leveres til gitte frister. Oppgaven må være vurdert til godkjent for at det skriftlige arbeidskravet skal godkjennes i sin helhet.

Oppgaver som ikke blir godkjent, kan omarbeides en gang. Ikke innlevert oppgave anses som ikke godkjent, og studenten har ikke anledning til å omarbeide arbeidskravet dersom det ikke er innlevert ved første innleveringstidspunkt.

Deler av oppgaven skal leveres til et gitt tidspunkt i praksisperioden for en underveis tilbakemelding fra skoleveileder. Kravet om informert samtykke og lovens krav om personvern skal følges når studenten skriver oppgaver eller notater fra praksis. Skoleveileder gir én veiledningstime på forespørsel fra student, og skriftlig tilbakemelding på oppgaven på læringsplattformen. 

 • Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse.

 • Praksis vurderes av praksisveileder og skoleveileder i eget skjema etter halv tid og av praksisveileder etter hele praksisperioden. Studenten leverer evalueringsskjemaet til skoleveileder senest 1 uke etter avsluttet praksis. 

Eksamen

Praksisperioden vurderes til Bestått / Ikke bestått.

Ved tvil om bestått praksisstudier inntrer egne rutiner, se Emnehefte praksis generell del. For å få praksisperioden vurdert til bestått, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent. Dersom ett eller flere arbeidskrav ikke er godkjent, må emnet / praksisperioden gjennomføres på nytt.

Ved vurdering til "ikke bestått", må alle arbeidskrav avlegges på nytt.

Sensorordning

Skoleveileder vurderer arbeidskrav.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte: Skriftlig sluttevaluering.

Resultatene behandles i studieretningsmøte og rapporteres tilbake til kullet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 22.03.2019

Brask, O.D.; Østby, M. & Ødegård, A. (2016). Vernepleierens kjerneroller. En refleksjonsmodell. Bergen: Fagbokforlaget.   Kap. 1, 2 og 14 tom 23. 

Ellingsen, P. (2013) Brukerorientert ledelse i offentlig sektor. Oslo: Gyldendal Akademiske ISBN 978-82-0545320-3 (65 sider) 

 • Kap. 1: Hva menes med brukerorientert ledelse? s. 14 - 36 

 • Kap. 2: Grunnlaget for brukerorientert ledelse s. 37 - 61 

 • Kap. 4: Ledelse av kunnskapsmedarbeidere s. 84 - 103 

Studenten finner selv minimum 50 sider selvvalgt pensum relatert til oppgave, gjerne artikler.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 23:19:35