Fakta om emnet

Studiepoeng:
45
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Ragnhild Fugletveit
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1½ år

HSSHV40517 Masteroppgave (Vår 2021–Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Følgende emne må være bestått for å igangsette arbeidet med masteroppgaven:

 • HSSHV40117 Samordning 1: Kunnskapsgrunnlaget

Følgende emner må være bestått for å kunne levere masteroppgave til vurdering:

 • HSSHV40217 Samordning 2: Organisasjon og ledelse

 • HSSHV40317 Samordning 3: Forskningsbasert praksis

 • HSFMA40414 Vitenskapsteori og metode

 • HSSHV41217 Ledelse og organisering av lokalt helsefremmende arbeid, eller annet erstatningsemne etter søknad.

Undervisningssemester

Emnet går i studiets 6., 7. og 8. semester (vår, høst, vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten

 • Har avansert kunnskap om ulike teorier som omhandler samordning og samarbeid på et avgrenset område innen helse- og velferdstjenestene

 • Kan analysere og anvende faglige argumenter og vitenskapelige undersøkelser i lys av etiske og vitenskapsteoretiske perspektiver

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan gjennomføre et individuelt skriftlig arbeid som viser evne til selvstendig kritisk refleksjon

 • Kan analysere og kritisk vurdere tjenester som ytes, samt forsknings- og utviklingsresultater som presenteres innen fagfeltet for helse og velferdstjenester

 • Kan redegjøre for sammenhengen mellom eget empirisk arbeid, etikk og vitenskapsteori

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan belyse problemstilling(er) med relevans for samarbeid og samordning i helse og velferdstjenestene ved hjelp av vitenskapelige metodiske tilnærminger

 • Kan forholde seg til kombinasjonen av valgt målgruppe og overgripende problemstillinger

 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner av betydning for samordning av helse- og velferdstjenester, både til spesialister og allmenheten

Innhold

Masteroppgaven skal vise at studentene gjennom bruk av vitenskapelige metodiske tilnærminger belyser problemstillinger med relevans for samordning av helse- og velferdstjenester. Oppgaven skal være et individuelt arbeid. Oppgaven stiller store krav til selvstendighet.

Undervisnings- og læringsformer

Det vil bli lagt opp til felles møtepunkter for studentene i løpet av den tiden de skriver sin masteroppgave. Aktuelt innhold er gruppeveiledning og skriveseminarer.

Studentene får 20 timer individuell veiledning på masteroppgaven. Minst fem av veiledningstimene må tas ut første semester. De øvrige timene tas ut etter avtale med veileder. Slik avtale må inngås innen nærmere angitt frist. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen arbeidskrav knyttet til emnet.

Eksamen

Masteroppgave og muntlig eksamen

Individuell skriftlig besvarelse med et omfang på anslagsvis 60-80 sider. Alle masteroppgaver plagiatkontrolleres. Besvarelser ut over oppgitt lengde kan påvirke karakteren på oppgaven. Besvarelsen vurderes etter karakterskala A - F.

Masteroppgaven må være vurdert til bestått før kandidaten kan fremstille seg til muntlig eksamen. Påfølgende muntlig eksaminasjon kan justere skriftlig karakter opp eller ned. Det settes en samlet helhetlig karakter i emnet til slutt.

Karakterregel: A-F. Intern og ekstern sensor.

Ved bedømmelse av arbeidet skal det legges vekt på følgende kriterier:

 • at tema og problemstilling begrunnes med utgangspunkt i kunnskapsstatus om samordning av helse- og velferdstjenester

 • at kandidaten viser selvstendig håndtering av kunnskapsgrunnlaget og aktuell teori

 • at valg av metode begrunnes ut fra tema/problemstilling

 • at kandidaten viser innsikt i forksningsmetode og dataanalyse

 • at kandidaten presenterer funn på en ryddig måte

 • at sentrale funn danner grunnlag for drøfting/diskusjon og konklusjon

 • at kandidaten vurderer og ivaretar forskningsetiske hensyn i forskningsprosessens ulike faser

 • at kandidaten har ført referanser i tråd med retningslinjer i tekst og i litteraturliste

Se forøvrig forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold for bestemmelser om klagerett og ny/utsatt eksamen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. sep. 2020 00:19:22