Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRBIN37521 Bacheloroppgave med vitenskapsteori og metode (Vår 2024)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag -bygg og miljø, studieretning "infrastruktur og miljø", samt for TRESS og Y-veien tilknyttet dette studieprogrammet/studieretningen

Absolutte forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i 120 studiepoeng, inkludert IRF10721 Ingeniørfaglig matematikk, IRF13018 Ingeniørfysikk og kjemi, samt statistikkdelen av IRF14121 Statistikk og bærekraftig innovasjon, i henhold til studieplanen for programmet

Undervisningssemester

6. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Kandidaten:

 • forstår hvordan prosjektarbeid benyttes i ingeniørfaglig arbeid

 • kjenner til vitenskapsteori og metode - innhenter og forholder seg kritisk til informasjon, analyserer og refererer

 • har teoretisk og praktisk kunnskap om oppgavens problemstilling

 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • planlegger og gjennomfører et prosjekt med relevant ingeniørfaglig innhold

 • arbeider selvstendig og i samarbeid med gruppen og oppdragsgiver

 • arbeider målrettet og selvstendig med å løse tekniske problemstillinger på en ingeniørfaglig måte

 • anvender relevante metoder og arbeidsmåter innenfor teknologisk forsknings- og utviklingsarbeid

 

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT

 • viser hvordan vitenskaplige, etiske og samfunnsmessige vurderinger ligger til grunn for ingeniørfaglig prosjektgjennomføring

 • formidler selvstendig arbeid til fagmiljø og allmennheten

Innhold

Bacheloroppgaven skal være en praktisk og teoretisk oppgave. Kandidaten skal gjennomføre et større arbeid, hvor vitenskaplige arbeidsmetoder, samarbeid, selvstendighet og faglige vurderinger skal vises.
Følgende tema er sentrale:

 • problemformulering

 • prosjektplanlegging, styring og kvalitetsledelse

 • vitenskaplige forsknings- og utviklingmetoder

 • referanseteknikk

 • datasikkerhet

Undervisnings- og læringsformer

 • forelesninger / foredrag

 • framdriftsrapportering / møter

 • metodisk og faglig veiledning

 • gjennomføring av prosjekt

 • utarbeidelse av web-side

 • utarbeidelse av prosjektdokumentasjon

 • planlegging av og deltagelse på utstilling / EXPO

Arbeidsomfang

500-600 timer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjent test i vitenskapsteori

 • Forprosjektrapport/Prosjektskisse - leveres etter nærmere retningslinjer og frister

 • Minst to møter med veileder samt møter med oppdragsgiver

 • Opprettelse og drift av nettside for prosjektet - etter nærmere angitte retningslinjer

På avdelingens nettside for EXPO og i elektronisk læringsplattform finnes nødvendig materiell for gjennomføring av arbeidskrav.

Eksamen

To eksamenskomponenter inngår i sluttvurderingen, og disse vektes i henhold til beskrivelsene under:
1. Bacheloroppgaven (75% av total karakter)
Her vurderes den skriftlige redegjørelsen for hele bachelorprosjektet. Vurderingskomponentene som vektlegges er:

 • valg og bruk av vitenskapelig metode

 • eventuelle modeller eller annet avhengig av det enkelte prosjekt
  faglig resultat

 • prosjektprosessen, inkludert dokumentert arbeidsinnsats og prosjektdokumenter som planverktøy og innkallinger/referater

2.EXPO-utstillingen og muntlig presentasjon (25% av total karakter)

Oppsatt utstilling og en presentasjon (foredrag) på ca 15-20 minutter, samt betjening av stand under hele EXPO-utstillingen. Alle gruppemedlemmene skal bidra til utstillingen og presentasjonen.

Det settes en samlet karakter for de to komponentene som inngår i vurderingen, og det kan gjøres en individuell karaktersetting for gruppemedlemmene. 
Emnet vurderes med bokstavkarakterer A - F, hvor F er ikke bestått.
Plagiatkontroll/fusk:
Bacheloroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eller utsatt eksamen må studenten levere ny bacheloroppgave og gjennomføre EXPO-utstilling og muntlig presentasjon. Ny/utsatt eksamen gjennomføres ved neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Utdelt kompendium/ utfyllende forelesningsnotater.

Selvvalgt litteratur til bacheloroppgaven, som velges i samarbeid med veileder

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 09:21:03