Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Varighet:
½ år

IRD20506 Industriell Design 3 - marked, bruker og ergonomi (Høst 2006)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Emnet inngår i Industriell Design 2. studieår Obligatorisk


Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Gjennomført Industriell Design 2, designmetodikk med designhistorie - eller tilsvarende


Undervisningssemester


2. studieår, 2. semester.

Innhold


Form og funksjon:
Metoder for identifisering av kundebehov. Konseptfremtaking og konseptvalg. Målgruppetilpassing. Produktarkitektur og prototyputvikling. Produktvalg. Produktspesifikasjon (QFD). Organisering av integrert produktutvikling. Ledelse av produktdesignprosjekter.

Ergonomi:
Det gis en innføring i sentrale begreper, mål og bakgrunn for fagområdet. Bruk av ergonomiske data, simuleringer og brukertester som grunnlag for brukerorientert produktdesign blir gjennomgått sammen med krav og retningslinjer for utforming av håndverktøy, maskiner og arbeidsplasser og aktuelle standarder under EUs maskinsikkerhetsdirektiv.


Undervisnings- og læringsformer


Forelesninger kombineres med praktisk produktutviklingsarbeid og veiledning. Studentene utvikler i løpet av undervisningstiden et nytt produkt (redskap) fra behovanalyse til modell i målestokk 1 : 1 og produkttegninger.
Framdriften i produktutviklingsprosessen blir fulgt opp gjennom innleveringsoppgaver med tilbakemelding.
Prosjektgruppene blir oppfordret til jevnlig å reflektere på sin egen utviklingsprosess.

I ergonomidelen kombineres forelesninger med gruppeorganisert researcharbeid som skal munne ut i grunnlag for utarbeiding av individuelle utkast. Dette arbeidet skal inneholde praktisk ergonomianalyse gjennom observasjon, bygging av mock-up og testing, og dokumentasjon av undersøkelsene, i tillegg skal grunnlagskunnskap for relevante temaer for ergonomiarbeid samles inn og bearbeides til presentasjoner som introduserer temaene for klassen og som gjøres tilgjengelige for klassen i form av pdf dokumenter som legges ut på skolens server.

Erfaringene som bygges gjennom arbeidet med ergonomidelen i faget skal synliggjøres i det ferdige produktutkastet. Det forventes en argumentasjon og en begrunnelse for hvordan ergonomiundersøkelsene er implementert i utkastutarbeidelsen.


Eksamen


Vurdering i faget fastlegges på grunnlag av innlevert mappe. Mappen skal inneholde innleveringsoppgaver og sluttrapport, som sammen vektes med 75%, og en presentasjon som vektes med 25%. Emnedelen form og funksjon vektes med 2/3 andel og emnedelen ergonomi vektes med 1/3 andel av vurderingen.

Det vil ikke være adgang til ny prøving før neste regulære innlevering i emnet. Arbeidsmåten medfører at mappen blir unik for hvert semester og kun kan vurderes ved fastlagt innleveringstermin.


Litteratur


Per Farstad; Industridesign. Universitetsforlaget 2003,
Ulrich, Eppinger; Product Design and Development, McGraw-Hill 2000
Vavik, Øritsland; Menneskelige aspekter i design. NTNU 2000
Tilley; The Measure of Man and Woman: human factors in design, Wiley 2002
Dreyfuss Associates; Humanscale
Panero; Human Dimension & Interior Space
Green, Jordan; Human Factors in Product Design
Woodson & al; Human Factors Design Handbook

Listen kan bli justert


Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 02:46:08