Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Katja Hanebuth
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRD21606 DesignIntro med DesignCase utvidet prosjekt (Høst 2006–Vår 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Gjennomført 1. studieår. Annen relevant høyere utdanning eller praksis kan kompensere for 1. studieår.

Anbefaler å ta DesignProsess (IRD22006) i parallell med emnet.

Undervisningssemester

Tidspunkt/varighet  Høst 2006/ to semestre
Plass i utdanningen  2. studieår

Innhold

I henhold til Rammeplanen fordeles elementer av emnet på to hovedemner:

 • Elementet DesignIntro med DesignCase (15 stp) inngår i hovedemnet tekniske fag herunder designfag
 • Elementet Utvidet prosjekt (5 stp) inngår i hovedemnet Valgfag

DesignIntro :
Emnet dreier seg om å sette noen fordypende vinklinger. Gjennom 3 prosjekter blir følgende temaer berørt:

 • problemanalyse og -forståelse
 • estetikk/formgiving
 • designhistorie/innovasjon

DesignCase:
I emnet skal det gjennomføres et designutviklingsprosjekt fra en problemstilling frem til en prototyp. Grunnlag til dette prosjektet er kunnskapen og ferdighetene fra DesignProsess (IRD22006) og fordypningstemaene fra DesignIntro.

Utover det blir blant annet følgende temaer berørt/fordypet gjennom veiledning, tilsvarende prosjektenes individuelt behov:

 • ergonomi
 • kontekst
 • bruker og produkt
 • marked og samfunn

Prosjektene kan baseres på bedriftstilknyttede prosjekter.

"Utvidet prosjekt":
Utvidet prosjekt skal ha fordypende/utvidende virkning og blir integrert i DesignCase.

Den kan enten bli integrert direkte inn i Case-prosjektet - med fordypende virkning - eller den kan resultere i deltagelsen i HiØ-interne prosjekter og -samarbeid - med utvidende virkning.

 De tematiske vinklingene kunne være for eksempel være.:

 • estetisk utforming
 • teknisk utvikling, realisasjon

Oppgaven må godkjennes av den emneansvarlige.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger kombineres med praktiske øvinger og veiledning. Gruppebasert prosjektveiledning. Individuelle øvinger. Praktisk produktutviklingsarbeid, veiledning i fellessamlinger. Teamarbeid. Framdriften i prosjektarbeidet blir fulgt opp gjennom innlevering av delrapporter og presentasjon av delprosjekter.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Designprosjekt gjennomført frem til presentasjon av et unikt løsningsforslag med høy
designmessig og innovativ kvalitet, hvor alle relevante krav er ivaretatt.

Eksamen

Vurdering i faget fastlegges på grunnlag av innlevert mappe. Mappen skal inneholde:
- delinnleveringene fra prosjektarbeidet
- sluttrapport med beskrivelse av resultat
- posisjonering av resultatet i en stil-, markeds- og designhistorisk relevans
- presentasjon - refleksjonsrapport
Det vil ikke være adgang til ny prøving før neste regulære innlevering i faget. Arbeidsmåten medfører at mappen blir unik for hvert semester og kun kan vurderes ved fastlagt innleveringstermin. Det gis bokstavkarakter.
 

Litteratur

Heufler, Gerhard (2004) Design Basics - From Ideas to Products. Verlag Niggli AG. ISBN 3-7212-0531-6.

 

Tilley, Alvin R.; Henry Dreyfuss Associates (2002) The Measure of Man & Woman - Revised Edition. John Wiley & Sons, Inc.; ISBN 0-471-09955-4

Practical methods for the systematic developement of new products
Mike Baxter
Nelson Thornes
isbn 0 7487 4197 6

Brugercentreret design
Stine Hedegaard Jørgensen
isbn 87-989546-0-1

Design for product understanding : the aesthetics of design from a semiotic approach.
Monö, Rune (1997). Stockholm : Liber
Order and Meaning in Design
Wim Müller
Lemma 2001
ISBN 90-5189-629-8
http://www.lemma.nl

Design Secrets: Products
50 real life products isbn 1-56469-638-0

Pentagram book 5
fifty case histories, isbn 1-58093-003-4 + first 4 books

The design of everyday things
Donald A. Norman
N.Y. Doubleday, 1990
ISBN 0-385-26774-6

The Psychologies of Everyday Things
Donald A. Norman
Basic Books 1988
ISBN 0-465-06709-3

Dansk Design Centers bokserie:
Dansk Design Center,
H.C. Andersens Boulevard 18,
DK-1553 København V

Vil bli utvidet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 02:45:11