Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Tor Jørgensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB30005 Vegplanlegging 1 (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er et valgfag og inngår i studieprogram for bygg.

Undervisningssemester

3. studieår - høst og vår

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne Valgfag.

Faget skal gi en innføring i følgende temaer:

Konsekvensanalyse: Beregning av samfunnsøkonomiske kostnader og ikke prissatte miljøkonsekvenser for med hovedvekt på metode.

Linjekonstruksjon: Velge riktige parametere og velge vegstandardklasse med tanke på linjekonstruksjon, samt konstruere veglinjer i terrenget.

Støyberegning: Støyens utbredelse fra veg og metode for beregning av støy etter Nordisk beregningsmetode. Dimensjonere en vegkonstruksjon etter vegnormalene.

Aktuelle lover og normaler:Vegloven, Plan-og bygningsloven, normalene for Veg- og gateutforming(017) og vegbygging(018).Undervisnings- og læringsformer


Forelesning på Internett og videokonferanse, oppgaver med personlig tilbakemelding på Internett.


Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen


15 stk obligatoriske arbeider og prosjektet. Arbeidene og prosjektet skal være godkjent.


Eksamen

Skriftlig eksamen - 3 timer.
Hjelpemidler: Alt trykt og skrevet materiale samt kalkulator.
Det gis bokstavkarakter A til F.

Litteratur

Materiale utlagt i Learning Space
Vegutforming for ingeniørutdanningen, Jørgensen og Kvam.
Konsekvensanalyser, håndbok-140, Statens vegvesen(SVV).
Veg- og gateutforming, håndbok-017, SVV.
Vegbygging, håndbok-018, SVV.
Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, hb- 064, SVV.


Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 12:44:43